Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Vražedná dohoda'
Audiokniha Ctyri dohody Miguel Ruiz

Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize

...nej­lé­pe dove­de­te“. Dohoda prv­ní: „Nehřešte slo­vem“ První doho­da kla­de důraz na to, že slo­vo jako tako­vé má vel­mi vel­kou moc, a pro­to bychom jej měli vždy pou­ží­vat zod­po­věd­ně, abychom jím vědo­mě...Read more »

Čtyři dohody

...nej­lé­pe dove­de­te“. Dohoda prv­ní: „Nehřešte slo­vem“ První doho­da kla­de důraz na to, že slo­vo jako tako­vé má vel­mi vel­kou moc, a pro­to bychom jej měli vždy pou­ží­vat zod­po­věd­ně, abychom jím vědo­mě...Read more »
Kuryr

Kurýr - „Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj.“ Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny Luca Bessona

Louis Letterier a Corey Yuen, dvě odliš­né reži­sér­ské ško­ly Francie a Hong Kongu si daly dosta­ve­níč­ko, aby pod vede­ním Luca Bessona nato­či­ly akč­ní zába­vu pro pře­rost­lé děti. Frank Martin je kurýr. Dodává...Read more »
LL

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

...to blu­diš­tě šlo mno­hem snad­ně­ji nasi­mu­lo­vat vir­tu­ál­ně. Film Labyrint: Vražedná léč­ba opět nato­čil reži­sér Wes Ball se stej­ným tvůr­čím týmem, s nímž reží­ro­val i zby­tek série. Rozhodně se mu nedá upřít tech­nic­ká...Read more »
labyrint vra edn l ba 2018

Labyrint: Vražedná léčba (2018)

Příběh prv­ních dvou dílů v 90 sekun­dách https://www.youtube.com/watch?v=F7as045_0ck...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...Is Us Westworld Nejlepší ženský herecký výkon - kategorie Drama Viola Davis - How To Get Away With Murder (Vražedná prá­va) Claire Foy - The Crown Elizabeth Moss - The...Read more »
Medici

Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích

V 15.století v ital­ské Florencii se zača­la psát his­to­rie jed­né z nej­zná­měj­ších rodin, kte­rá význam­ním způ­so­bem ovliv­ni­la poli­tic­ké a hos­po­dář­ské dění nejen ve měs­tě, ale i v celé Itálií. Její čle­no­vé byli ban­ké­ři, mece­náši umě­ní,...Read more »
roses

Asertivita jako zlatá střední cesta

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)   Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li...Read more »
Mrkvicka

LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín

Uznávaný fil­mo­vý, diva­del­ní a tele­viz­ní herec Ladislav Mrkvička se naro­dil v Praze, kde absol­vo­val DAMU. Po ško­le zís­kal angaž­má v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale již v roce 1968 defi­ni­tiv­ně ode­šel do Prahy, kde se...Read more »
DSC08055

Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten.

Vernisáž zahá­jil ředi­tel Rakouského kul­tur­ní­ho fóra, pan Andreas Schmidinger, kte­rý se ujal i úvod­ní­ho slo­va: „Výstava Převratná doba, kte­rou dnes večer zaha­ju­je­me, vznik­la ve spo­lu­prá­ci se spol­kem Photografische Gesellschaft ve Vídni...Read more »
OldShatter

Mayovky v československých kinech v letech 1964-1974

Poznámka k níže uvá­dě­ným datům: Filmy, kte­ré již byly při­pra­ve­né k dis­tri­buci a před­po­klá­da­la se u nich dob­rá návštěv­nost, se obvykle zača­ly pro­mí­tat o něko­lik dnů až týd­nů dří­ve, než se měla usku­teč­nit celo­stát­ní pre­mi­é­ra. Neležely...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro...Read more »

Arnold Schwarzenegger

Datum naro­ze­ní: 30.07.1947 Místo naro­ze­ní: Thal, Styria, Rakousko Arnold se naro­dil Aurelii a poli­cej­ní­mu důstoj­ní­ko­vi Gustavovi. Spolu se star­ším bra­t­rem Meinhardem se aktiv­ně věno­va­li spor­tu. Arnold se do svých pat­nác­ti let...Read more »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

Narozen 1972. Spoluzakladatel spo­leč­nos­ti Negativ, člen Evropské fil­mo­vé aka­de­mie a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, peda­gog FAMU. Jako pro­du­cent stál na počát­ku kari­ér Sašy Gedeona (u fil­mů Indiánské léto a Návrat idi­o­ta) či Davida Ondříčka (Šeptej),...Read more »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

OBSAH               Elka (Lily James) je krás­ná mla­dá dív­ka, jejíž idy­lic­ký život skon­čí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tra­gic­ké smr­ti Elčiny mat­ky (na...Read more »
Masaryk

Masaryk

SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hle­dá v Americe únik před nedáv­nou minu­los­tí. Mnichovská doho­da evrop­ských moc­nos­tí v září 1938 a násled­né udá­los­ti fak­tic­ky ukon­či­ly exis­ten­ci Československé repub­li­ky, země, kte­rou zalo­žil Masarykův otec,...Read more »
DoBoje01

Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji

Laurent Amédé je muž, kte­rý má rád svo­ji rodi­nu a prá­ci. Ale jak jde život, může se lec­cos změ­nit. Pracuje totiž v jed­né z pobo­ček nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti Perrin Industrie, kte­rá se roz­hod­ne tuto...Read more »
Mas01

Masaryk - 60 %

Málokomu se poda­ří dělat v živo­tě to, co ho baví. Většinou má člo­věk urči­té před­sta­vy, kte­ré postup­ně mění vli­vem okol­nos­tí. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta. Stal se...Read more »
rukojmi

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“. Ovšem...Read more »
horkosladky zivot

Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách

...záplet­kou (Bez důka­zů, Vražedná hra). jako její posled­ní dílo nyní vychá­zí Hořkosladký život. Autor: Colleen McCulloughová Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román Vydáno: 2020, Vydala Ikar - Euromedia Group, Praha Počet stran:...Read more »
NabarvenePtace

Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

...Drama. Nejprve se obje­vo­val ve ved­lej­ších rolích či v tele­viz­ních fil­mech; ces­tu do Hollywoodu mu ote­vře­la role v osca­ro­vém dra­ma­tu Vražedná pole (1984) a poté roman­tic­ký Pokoj s vyhlíd­kou (1985). Svůj talent násled­ně potvr­dil v poz­děj­ších...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...stá­li­ce Válka skla­dů nebo Mistři zasta­vár­ny a o vel­kou dáv­ku kri­mi a napě­tí se posta­ra­jí titu­ly Vražedná čís­la, Sherlock Holmes: Jak pros­té, Lovci zlo­čin­ců a mno­ho dal­ších. Netradiční spo­je­ní kou­zel­nic­kých tri­ků úspěš­né­ho ilu­zi­o­nis­ty a FBI...Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...FLETCHEROVÁ A. 30.09.2019 22:00 Vražedná přá­ní Kingová J. , Leeová K. H., Parková S., LEONETTI J. R. 01.10.2019 0:00 S lás­kou, Rosie Collinsová L., Claflin S., Egertonová T., DITTER CH....Read more »

RIDLEY SCOTT

...Fordem. Co se týče tele­viz­ní tvor­by, spo­leč­nost pro­du­ko­va­la cena­mi (Emmy®, Peabody a Zlatý gló­bus®) ověn­če­ný hit Dobrá man­žel­ka pro sta­ni­ci CBS, stej­ně jako hit dlou­ho­tr­va­jí­cí série, Vražedná čís­la, sta­ni­ce CBS, kte­rá...Read more »
PlayAllspoluprace1

Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder

V posled­ní době je to s paro­di­e­mi mír­ně řeče­no nahnu­té. Ty tam jsou skvě­lé fil­my osm­de­sá­tých let, jejichž tvůr­ci vědě­li, jak nača­so­vat vtip a cito­vat scé­nu v nové sou­vis­los­ti tak, aby dosta­la to...Read more »
perfect sense 001

Perfect Sense

Nejprve ochro­me­ni zármut­kem… a pak žád­ný čich. Michael a Susan se hle­da­li, až se našli. Zatímco pozná­va­jí jeden dru­hé­ho a jejich lás­ka ros­te, svě­tem se šíří podiv­ná epi­de­mie: lidé postup­ně ztrá­ce­jí jeden smy­sl...Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com