Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Vraždy v Brokenwoodu'
Vrazdy

James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

James Patterson se s dilo­gií Zpovědi pode­zře­lé a Vraždy na střed­ní ško­le pus­til do nové­ho podžán­ru, detek­ti­vek pro nác­ti­le­té a mla­dé dospě­lé. Všestranný autor vyzkou­šel zase něco jiné­ho než tvor­bu pro děti a thrille­ry...Read more »
Prima

Seriálové a filmové pecky na duben - Prima, COOL, MAX, LOVE

...13:05 Vraždy odve­d­le: Falešné obvi­ně­ní Kilcherová J., Ferguson C., Karpluková E., JEAN M. 19.04.2020 13:05 Vraždy odve­d­le: Jasný důkaz Kilcherová J., Ferguson C., Karpluková E., JEAN M. 26.04.2020 13:05 Vraždy...Read more »
PC094876

Vraždy v kruhu (TV seriál)

Vraždy v kru­hu se chtě­jí při­řa­dit k detek­tiv­kám kla­sic­ké­ho společensko-psychologického cha­rak­te­ru. Nepřinesou divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří, sou­hru širo­ké­ho týmu neo­sob­ních kri­mi­na­lis­tů, ale pře­de­vším sil­nou osob­nost hlav­ní posta­vy – majo­ra...Read more »
PC094867

Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu

V úte­rý 9.prosince 2014  před­sta­vi­li tvůr­ci dva­nác­ti­díl­ný seri­ál, jehož prv­ní díl uve­de tele­vi­ze ČT 1  v pon­dě­lí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvor­bě pro­po­ji­la sle­do­vá­ní řeše­ní jed­not­li­vých pří­pa­dů...Read more »
estezastaveníí

Šesté zastavení

Hledáte-li čte­ní podob­né kni­hám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kni­ha pod názvem „Šesté zasta­ve­ní“ zce­la urči­tě líbit. Jedná se o vel­mi fas­ci­nu­jí­cí a pes­t­ré čte­ní, bra­vur­ně kom­bi­nu­jí­cí his­to­ric­ké a nábo­žen­ské...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

V  děje­pi­su,  his­to­rii,  poli­ti­ce.  Jak V Polsku,  tak i býva­lém Československu. Někdy pro­blesk­ly zprá­vy,  že tam byl masa­kr hro­mad­ných vražd, pol­ských důstoj­ní­ků v roce 1940.  A zase se mlče­lo.  Wajda,  fil­mo­vý reži­sér,  kte­rý již...Read more »
bezkuze e1548595156242

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej, že...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

Seriál před­sta­ví dvo­ji­ci zdán­li­vě vel­mi odliš­ných kri­mi­na­lis­tů – Emu a Honzu. Ona je pří­mo­ča­rá a raci­o­nál­ní, pro­to­že ženám se v této pro­fe­si vyčí­tá, že všech­no řeší emo­ce­mi, on ve služ­bě bere vše osob­ně,...Read more »

Vem si mou duši -

...teď pryč od HAHAHA nará­žek. Střih je mys­lím ade­kvát­ní, i když občas rych­le pře­sko­čí ze scé­ny na scé­nu a divák je chvil­ka­mi dez­o­ri­en­to­va­ný. Vraždy jsou špat­ně udě­la­né, že vás ani pořád­ně neza­jí­má...Read more »

Zodiac

Zodiac 22.4.2007 recen­ze Přečteno: 111 krát Chce to mimo­řád­ný talent, abys­te doká­za­li udr­žet pozor­nost divá­ků po celou dobu sto­še­de­sá­ti­mi­nu­to­vé podí­va­né, kte­rá navíc nebu­de mít konec v typic­kém (holly­wo­od­ském) slo­va smys­lu. Fincher...Read more »

Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!

Kde jsou ty časy oprav­do­vých a pořád­ných Nočních můr?Já vím. Uznávám, že mé recen­ze nebý­va­jí zrov­na nej­op­ti­mis­tič­těj­ší, ale já za to zkrát­ka nemůžu. Mám pros­tě jen smůlu na ne zrov­na poda­ře­né...Read more »
3949afe189bfa105caf171803c26dccdab3c9b77

Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já

Známý herec David Suchet, kte­rý si zís­kal obli­bu tele­viz­ních divá­ků jako pun­tič­kář­ský detek­tiv Hercuile Poirot napsal ve spo­lu­prá­ci s novi­ná­řem Goeffreym Wansellem kni­hu Poirot a já. Postavu detek­ti­va a gentle­ma­na si oblí­bi­li mili­o­ny divá­ků po celém...Read more »
Mack3

Macbeth - 75 %

Popasovat se s vlast­ní cti­žá­dos­tí a tou­ze po moci není snad­né. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, kte­rá byla inspi­ro­vá­na his­to­ric­kou posta­vou skot­ské­ho krá­le Macbetha I. Příběh je láka­vý...Read more »
Krasno

Krásno - 60%

Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kama­rá­dem Michalem (Martin Finger) do rod­né­ho měs­ta Šumperku, vra­cí se vzpo­mín­ka­mi zpět k dět­ským zážit­kům a k neob­jas­ně­né smr­ti mamin­ky Michala. Ještě než dora­zí do měs­ta...Read more »
For

Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

Detektivní seri­á­ly mají vždy vel­kou divác­kou pod­po­ru a sle­do­va­nost. Je totiž tak láka­vé a sym­pa­tic­ké sle­do­vat sna­že­ní toho správ­né­ho (detek­ti­va) při chy­tá­ní těch zlých a špat­ných (zlo­čin­ci). Jenže detek­tiv­ních seri­á­lů je jako hub po deš­ti...Read more »

Presumpce viny

Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) pra­cu­je jako šerif v idy­lic­kém flo­rid­ském měs­teč­ku Banyan Key. Je pocti­vý, peč­li­vý a oblí­be­ný – ovšem jen do té doby, než se sta­ne pode­zře­lým z vraž­dy dvou lidí....Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Diplomová práce / Tesis (1996)

Thriller Diplomová prá­ce z díl­ny špa­něl­ské­ho reži­sé­ra Alejandra Amenábara pojed­ná­vá o exis­ten­ci tzv. „snu­ff“ fil­mů. Angela (Ana Torrent) píše diplo­mo­vou prá­ci o audi­o­vi­zu­ál­ním nási­lí. Podaří se jí ji ovšem dopsat bez násled­ků? Alejandru...Read more »
SV

Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

Příběh „Stínový vrah“ se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Island, kon­krét­ně ve měs­tě Reykjavíku, a je zasa­zen do váleč­né­ho obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy se na ost­rov kon­cen­t­ru­je nejen brit­ská, ale i ame­ric­ká armá­da. Vraždy...Read more »
JmKr3

Jménem krále - recenze

Český film reži­sé­ra Petra Nikolaeva lze nazvat sna­hou o čes­kou his­to­ric­kou detek­tiv­ku v roz­mě­rech skrom­né­ho stře­do­vě­ké­ho pro­stře­dí. Více než do kin se pří­běh svým poje­tím hodí na tele­viz­ní obra­zov­ku a v pod­sta­tě si umím...Read more »

Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

Není co řešit. Je sice fakt, že tenhle týden má pre­mi­é­ru něko­lik fil­mů, ale jen na jedi­ný z nich se bude za rok vzpo­mí­nat - na film Kill Bill 2. A mož­ná...Read more »

Z pekla

...než se sta­nou. Vraždy ale pokra­ču­jí a inspek­tor nemá téměř žád­nou sto­pu. Potřebuje pomoc od pro­sti­tu­tek, ale ty se bojí a nedů­vě­řu­jí mu. Tuto barie­ru se mu poda­ří pro­lo­mit až díky Mary...Read more »
mff kv

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my, kte­ré...Read more »
STvari2

S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)

Bude rekon­struk­ce vraž­dy mla­dé brit­ské stu­dent­ky Meredith Kercher v ital­ské Perugii láka­vým námě­tem pro nový film a co všech­no je mož­né o akté­rech vraž­dy sdě­lit? Co se ukrý­vá za anděl­skou tvá­ří mla­dé ženy?...Read more »
Mlyn

Habermannův mlýn – promarněná šance

Mlynář August Habermann byl sku­teč­nou posta­vou. V jese­nic­kém pohra­ni­čí mu za prv­ní repub­li­ky pat­ři­la vel­ká pila. Jakožto sudet­ský Němec se ože­nil těs­ně před vál­kou s Češkou židov­ské­ho půvo­du. Podnikatelská i rodin­ná idy­la, ze...Read more »
zemřít2

Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona

Zemřít dva­krát je kri­mi román úspěš­né­ho kla­si­ka švéd­ské­ho detek­tiv­ní­ho romá­nu a pro­fe­so­ra kri­mi­no­lo­gie a uzná­va­né­ho kri­mi­na­lis­ty Leifa GW Perssona, kte­rý byl zapo­jen do vět­ši­ny význam­ných pří­pa­dů, díky čemuž ve svých kni­hách posky­tu­je...Read more »