Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Vodní slalom: SP 2019 Slovinsko'
KarelGott

Karel Gott

v čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé pohád­ce Jak se budí prin­cez­ny. V roce 1979 byl v tele­vi­zi vysí­lán jeho kon­cert v praž­ské Lucerně. Zlatá éra (80. a 90. léta) V 80. letech vystu­po­val Karel Gott nejen v Československu, ale také v Sovětském sva­zu...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Specialisté Pondělí 26. 8. 2019 Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 Úterý 27. 8. 2019 Výměna man­že­lek Středa 28. 8. 2019 Malé lás­ky Středa 28. 8. 2019 Tvoje tvář má zná­mý hlas Sobota 7. 9. 2019 Policie Modrava Neděle 1. 9. 2019 Příběhy čes­kých...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/4-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/4-rozdil-de.mp4 Šlechtičny si v němec­ké ver­zi déle uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

Pořad Start vysí­lá­ní Snídaně s Novou Středa 2. 1. 2019 Střepiny Neděle 6. 1. 2019 Víkend Úterý 8. 1. 2019 Život ve hvězdách Čtvrtek 10. 1. 2019 Volejte Novu Sobota 12. 1. 2019 Koření Sobota 16. 2. 2019 Rady ptá­ka Loskutáka Sobota 16. 2. 2019...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. říj­na 1966, Mansfield, Ohio – 4. břez­na 2019 Burbank, Kalifornie[1]) byl ame­ric­ký herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Dylana McKaye v seri­á­lu Beverly Hills 90210 (1990–2000). Hrál také napří­klad ve fil­mech Buffy, zabí­ječ­ka upí­rů (1992), Pátý ele­ment (1997), Alice Upside Down (2007) a v seri­á­lech Oz (2001–2002), Jeremiah (2002–2004), Windfall (2006), John ze Cincinnati (2007), Tělo jako...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

6. a 7. 9., 9:00 – 18:00) Stará Papírna (výsta­va kak­tu­sů a suku­len­tů, 6. a 7. 9., 9:00 – 17:00) Husitská Bašta (Expozice muzea Homolupulů, pořá­dá Chmelobrana) Odborná degusta­ce piv (Chmelařský insti­tut, 5. 9. a 6. 9.) Živý Obraz – ukáz­ka...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

Program a akce Divadla Spejbla a Hurvínka čer­ven 2019   před­sta­ve­ní pro děti a rodi­če: Ne                          23.6. 2019                            14.00                     Hurvínkův pople­te­ný víkend Marker Fair Prague 2019 So, Ne                    22.6.- 23.6.2019                                 Výstaviště Praha, Holešovice...Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

k jádru věci. I mně je pří­most milej­ší než prů­ta­hy a cho­ze­ní kolem hor­ké kaše,“ pokra­ču­je ve výčtu vlast­nos­tí, kte­ré ho s jeho seri­á­lo­vou posta­vou spo­ju­jí. Seriálu Specialisté se již poda­ři­lo vybu­do­vat si svou...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/10/Vilhelmova_o_americance_720.mp4 Děj fil­mu se ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech. Tomu jste jis­tě muse­li podří­dit i kos­týmy. Jak bylo těž­ké sehnat dobo­vé oble­če­ní? A jak her­cům mode­ly z „deva­de­sá­tek“ nako­nec slu­ší? Základní silu­e­ta a stři­hy z deva­de­sá­tých let...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o MXGP 2019. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 27. 09. 2019 do 15. 10. 2019....Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

Vánoční svát­ky na Nova Cinema Pořad + start 24. 12. 2019 Strašidlo can­ter­vill­ské (20:00) 25. 12. 2019 Čtvery Vánoce (20:00) 26. 12. 2019 Doktor Hollywood (20:00) Silvestr na Nova Cinema Pořad + start 31. 12. 2019 Spiklenci (20:00)...Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

oprás­ků z čes­ké his­to­rie. Nezahálel ani letos a tak si obrás­ko­ví kalen­dář na zeď může­te poří­dit i na násle­du­jí­cích dva­náct měsí­ců. Díky němu bude­te neu­stá­le v obra­ze a nepře­hléd­ne­te žád­né význam­né údá­los­ti nejen z čes­ké, ale...Read more »
Stats2019

Rok 2019

čes­kou domác­nost - 35 335 zobr. Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 726 zobr. Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 985 zobr. 7 dní...Read more »
Sam

Požárník Sam - Vodní dobrodružství

hlav­ně vese­lé ilu­stra­ce.  Podle nich budou děti po pár pře­čte­ní pří­bě­hu schop­né ho odvy­prá­vět sami. Požárník SAM: Vodní dob­ro­druž­ství Počet stran: 18 Nakladatelství: Egmont Kniha ke kou­pi: Albatros Media Hodnocení: 100 %...Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

a 14, kte­ré už neba­ví cho­vat se pod­le dospě­lých a vyda­jí se na samo­stat­nou dospě­lác­kou ces­tu po chlad­ném seve­ru Čech. Vzhled star­ší dív­ky vyvo­lá­vá během vyprá­vě­ní aso­ci­a­ci s Mexickou jízdou, i když v tro­chu odleh­če­něj­ší ver­zi...Read more »
Arctic 2

Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

vel­ké pozor­nos­ti mezi širo­kou veřej­nos­tí se mu zřej­mě nedo­sta­lo i z toho důvo­du, že je jeho děj dosti váza­ný prá­vě na Perníkového tátu. Více zde. Arctic: Ledové peklo Trosečník v Arktidě s tra­dič­ně výbor­ným...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

v polo­vi­ně měsí­ce a jinak na kon­ci, kdy už bude­te s obráz­kem sži­ti a bude­te se s ním poma­lu lou­čit. A vůbec bych se s tou mystic­kou kra­ji­nou a magic­kým zámě­rem autor­ky nedi­vi­la, že tyto výje­vy budou v našich...Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se v něm...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

výzev a mož­nos­tí. A pak dal­ší a dal­ší  a bude sko­ro léto. S peč­li­vý­mi poznám­ka­mi v okén­kách si pak může­te udě­lat s kon­cem roku i inven­tu­ru toho, co vám rok dal a vzal a kam jste se posu­nu­li. Všechno hez­ky...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

zemi.                                    Parasite Vrcholem se pro mno­hé stal vítěz­ný sní­mek letoš­ní­ho fes­ti­va­lu v Cannes, korej­ská...Read more »
nhl 2009 8211 sestavy 2019 20 rzNNwNDbzRk

NHL 2009 - sestavy 2019/20

fanou­šek na sesta­vách stá­le pra­cu­je a jakmi­le jsou sesta­vy, tak je o dost vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že se tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu addo­nu při­da­jí k aktu­ál­ní gra­fic­ké věci, jako jsou dre­sy 2019/20, nej­no­věj­ší loga a dal­ší pro...Read more »
temn p pad se na hbo v lednu 2019 vr t na va e obrazovky btoZfxs0pE0

Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky

(Cyborg z DC), Mamie Gummer (dce­ra Meryl Streep) a dal­ší her­ci, kte­ří hlav­ní posta­vě budou sekun­do­vat během 6 dílů. Ke scé­ná­ři se vrá­til autor (reži­sér i scé­náris­ta) Nic Pizzolatto a všech 6 dílů bude v režii Jeremy Saulniera. https://youtu.be/btoZfxs0pE0...Read more »
word image

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

v prů­bě­hu Shark Weeku na prv­ním mís­tě ze všech TV v hlav­ním vysí­la­cím čase – pora­zil i line­ár­ní tele­vi­ze – mezi M18-49 a M18-34 a dosá­hl své­ho 4. nej­vyš­ší­ho hod­no­ce­ní v his­to­rii ve věko­vých sku­pi­nách 25-54 a 18-49....Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

MXGP 2019

tvor­ba moc limi­to­va­ná, aby si člo­věk při­sta­vě­ní tra­tí užil. Jestli mohu při­rov­nat tuto moto­kro­so­vou závod­ní hru k fot­ba­lu a hoke­ji o EA, tak jenom malé změ­ny ve hře nezdů­vod­ní cenu cca 1 000 Kč. https://youtu.be/f1x3B6zhvo4...Read more »
hSETrfSs4sA

Novinky v kině! | ZÁŘÍ 2019

Zdravím lidi, dnešní video jsou novinky v kinech na ZÁŘÍ 2019!!! Já vím, začíná škola,😓 ale filmy na září nám to vynahradí, takže nezoufejte. Nějak to zvládneme 💪 Mimochodem... přeji...Read more »