viking

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním hrdi­nou...Číst dál »

Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.

...jsem ve výpi­su blí­ží­cích se pre­mi­ér zbyst­řil smě­si­ci slov „Astérix et les Vikings“ (pro ty z vás, kte­ří zna­jí fran­couz­šti­nu jen skr­ze „skvě­lou“ rekla­mu na Koka Kólu: „Asterix a Vikingové“). Zřejmě nemu­sím...Číst dál »
747620

Vikingové

...na to, jak je usvědčit. Navíc si láme hlavu otázkou, jak to, že muži, kteří o sobě tvrdí, že jsou vikingové, nemají rohy na přilbách. Jsou to vůbec vikingové? Jeden...Číst dál »
1

Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.

...i jeho kama­rá­di. Vikingové jdou ve své obli­bě dra­ků tak dale­ko, že malé dráč­ky hýč­ka­jí v dra­čích škol­kách a pro star­ší dra­ky mají spa­ci­ál­ní služ­by včet­ně masá­ží. Prostě dra­ci a Vikingové k sobě pat­ří a žijí...Číst dál »
vE1csN5b6iA

Rick a Morty, Expanse, Vikingové, Gotham a další - Medojed & Fíla | DRUNKSTREAM

Číst dál »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

...s dra­ky bojo­va­lo mís­to toho, aby se s nimi žilo v míru. Craig ztvár­ňu­je tuto frustra­ci vel­mi dob­ře,“ říká DeBlois. I přes­to­že se jejich vztah změ­nil, jed­na věc se nemě­ní: Vikingové jsou stá­le...Číst dál »
Til Schweiger C Barefoot Living GmbH.

Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

...Schweiger, zná­mý napří­klad ze sním­ků Atomic Blonde, Hanebný par­chan­ti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft. Til Schweiger pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší němec­ké her­ce sou­čas­nos­ti. Před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi se pohy­bu­je od...Číst dál »
HurvinekPlakat

Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu

...Zahradníka. Pracoval na něm tým špič­ko­vých sce­náris­tů, ani­má­to­rů a tri­ka­řů z růz­ných evrop­ských zemí. Spoluautorem pří­bě­hu a čle­nem režij­ní­ho týmu byl Jesper Møller, mimo jiné reži­sér fil­mu Asterix a Vikingové. Při vzni­ku fil­mu byly vyu­ži­ty...Číst dál »
Hurvinek escape

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

...reži­sé­ra Martina Kotíka a pra­co­val na něm tým špič­ko­vých sce­náris­tů, výtvar­ní­ků a ani­má­to­rů z růz­ných evrop­ských zemí. Autorem pří­bě­hu a čle­nem režij­ní­ho týmu je Jesper Møller, mimo jiné reži­sér fil­mu Asterix a Vikingové. Do čes­kých...Číst dál »
War

Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu

...kte­rý pro­slul svou rolí Ragnara v úspěš­ném seri­á­lu Vikingové. Respekt vzbu­zu­jí­cí voják Lothar vždy kla­dl na prv­ní mís­to zájmy krá­lov­ství a své­ho krá­le. „Travis mě ve Vikinzích úpl­ně uchvá­til,“ řekl o Fimmelově herec­kém...Číst dál »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ

...jim vlast­ní jmé­na, více cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků a pro­pra­co­va­li jejich osob­nos­ti. Jak spo­lu­pra­cu­jí, Vikingové a jejich dra­ci se sbli­žu­jí. Je to zábav­né, ale občas také hrdin­ské a dojem­né.“ Kliďas má zbru­su nové­ho draka Drtileba,...Číst dál »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

...„chr­li­či ohně“. Nyní žijí Vikingové a dra­ci spo­lu v míru na fan­tas­tic­kém ost­ro­vě, kte­rý se pro­mě­nil v dra­čí ráj. Když je ale Škyťák posta­ven před povin­nos­ti dospě­lé­ho, musí spo­leč­ně s věr­ným dra­kem Bezzubkou vzlét­nout...Číst dál »

Ohnivý oceán (HIDALGO)

...jis­tě vzpo­me­ne na jed­no­ho z  nej­slav­něj­ších egypt­ských her­ců Omara Shariffa (Mackennovo zla­to, Vikingové). Mladí si vyba­ví před­sta­vi­te­le hrdin­né­ho Aragorna Vigga Mortensena, kte­rý v tom­to sním­ku stvár­ní kov­bo­je Franka Hopkinse. Dále se...Číst dál »

Lucie Vondráčková

...a mlá­dež „Marmeláda“ Rok po té vychá­zí její debu­to­vé CD „Marmeláda“ za kte­ré obdr­ží zla­tou i pla­ti­no­vou des­ku. Přicházejí dal­ší fil­mo­vé a tele­viz­ní role, napří­klad celo­ve­čer­ní film „Hrad z pís­ku“ nebo film „Vikingové z bron­ských vršů“...Číst dál »