Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Ve jménu vlasti VII, Vyjasnění, Homeland'

Final Fantasy VII: Advent Children

...éte­ric­ké emo­ci­o­nál­ní pís­ně, kte­ré ply­nou vel­mi poma­lým tem­pem. U nás (přes­to­že ve svě­tě šlo o vel­ký hit) je Final Fantasy VII: Advent Children fil­mem pro fajnšme­k­ry. Jen málo­kdo o něm ví, ale ti...Read more »
resident evil vii demo

Resident Evil VII Demo

Pro kon­zo­li Xbox One si může­te sta­ho­vat demo Resident Evil VII. Podívejte se na obsah stáh­nu­té­ho obsa­hu. https://www.youtube.com/watch?v=r1Zw6s07-vA...Read more »
img 2694 1458220140

Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může

Kouzelníček Smíchula a kulič­ko­vé kouz­lo - Smíchula jed­no­ho dne při­stál na dět­ském pís­ko­viš­ti prá­vě ve chví­li, kdy se malá Alenka sna­ži­la udě­lat bábo­vič­ku. Bohužel to nešlo, písek se roz­pa­dal. Nakonec se...Read more »
DSC 1633

Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

...Komiksová kni­ha je dosta­teč­ně vel­ká na to, abys­te se poko­cha­li mal­ba­mi bez tex­tů a dozvě­dě­li se dosta­teč­né infor­ma­ce o pří­bě­hu. Většinu časů zabe­rou bit­ky mezi posta­va­mi. Všichni jsou naštva­ní a jejich zdepta­né a agre­siv­ní...Read more »
BP03

Bílá princezna - 80 %

Seriál vychá­zí z jiné­ho seri­á­lu, Bílá krá­lov­na (White Queen), kte­rý pojed­ná­vá téměř o stej­ném ději, ako­rát na něj nebyl sta­no­ven tak vel­ký roz­po­čet. Uvidíme, jak s tím­to seri­á­lem budou spo­ko­je­ni divá­ci. V seri­á­lu Bílá...Read more »
House of Cards

House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák

Jako bych sle­do­val arto­vou tele­no­ve­lu z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, kte­rá byla záro­veň jakousi nepo­ve­de­nou paro­dií svých úvod­ních sérií. Asi tak bych jed­nou větou popsal závě­reč­nou řadu dří­ve uzná­va­né­ho feno­mé­nu House of Cards...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...herecký výkon ve vedlejší roli - kategorie Komedie Vanessa Bayer - Saturday Night Live Anna Chlumsky - Veep (Viceprezident(ka)) Kathryn Hahn - Transparent Leslie Jones - Saturday Night Live Judith...Read more »
Masaryk

Masaryk

...k jiné­mu, nemé­ně dra­ma­tic­ké­mu obdo­bí Masarykova živo­ta. Ve tři­cá­tých letech vrcho­lí Masarykova diplo­ma­tic­ká kari­é­ra, kte­rou strá­vil pře­de­vším ve Velké Británii. Muž, oce­ňo­va­ný jako bri­lant­ní řeč­ník, zábav­ný spo­leč­ník a milov­ník živo­ta, má však...Read more »
Karel

BRATŘÍČEK KAREL

spous­tu nezná­mých udá­los­tí ze živo­ta Karla Kryla a před­sta­ví zají­ma­vé archi­vy, kte­ré zatím neby­ly šir­ší veřej­nos­ti zná­my. Texty jeho pís­ní jsou dodnes aktu­ál­ní – byl vizi­o­nář, před­ví­dal budouc­nost, ale záro­veň výbor­ně...Read more »
Bratricek Karel 4 foto Artcam 1

Na podzim vstoupí do kin dokument o Karlu Krylovi

Kryla a před­sta­ví zají­ma­vé archi­vy, kte­ré zatím neby­ly šir­ší veřej­nos­ti zná­my. Texty jeho pís­ní jsou dodnes aktu­ál­ní – byl vizi­o­nář, před­ví­dal budouc­nost, ale záro­veň výbor­ně reflek­to­val sou­čas­nost. Věčný rebel…. Song „Bratříčku, zaví­rej vrát­ka“...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

na „očním kon­tak­tu“ a sou­stře­dě­ných výpo­vě­dích. I ten­to­krát auto­ři ve vel­ké míře vyu­ží­va­jí archiv­ní fil­mo­vé a tele­viz­ní zázna­my, dobo­vé foto­gra­fie a doku­men­ty. Téma je však zásad­ně odliš­né a lze je postih­nout slo­vy „před­tím“ a „potom“: v jed­not­li­vých...Read more »
a4AVfDnwCIE

Naši kluci (tv seriál) 2019

...vezmou se slovy, "teď už to není jen tvůj syn, je to šahíd (mučedník ve jménu Boha)!" Otec se zoufale brání, ale proti přesile nic nezmůže. Velmi výmluvné, až jsem...Read more »
StrazciNahled

Strážci Galaxie na Blu-ray

...Ant-man s Michaelem Douglasem. Loňští Strážci gala­xie pokra­čo­va­li v úspěš­nos­ti svých před­chůd­ců. Jejich recen­ze po celém svě­tě byly veli­ce klad­né i na našem ser­ve­ru se film při­jal s pozi­tiv­ním hod­no­ce­ním. Sice to není nej­lep­ší film...Read more »
Strazci4

Strážci Galaxie - 80 %

...scho­pen zahrát hezkou mimo­zemš­ťan­ku je Zoe Saldana. Hrála v Avatarovi, hra­je ve Star Treku a role v tom­to fil­mu je její tře­tí, kde hra­je mimo­zemš­ťan­ku. Mohla by se tře­ba obje­vit i v novém Star Wars,...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

je ale čas trh­nout opo­nou, krva­vé před­sta­ve­ní začí­ná. Perfektně zabez­pe­če­ný dům, počet­ná a skvě­le vyba­ve­ná ochran­ka, co by se tak moh­lo stát, aby sená­tor­ka tuhle noc nepře­ži­la? Asi bys­te se divi­li,...Read more »

Iveta Bartošová

Sepéšim, aby je násled­ně páno­vé Jaromír Vašta a Pavel Vaculík spo­ji­li v úspěš­ný pěvec­ký pár s hity „Červenám“, „Knoflíky lás­ky“, „My to zvlád­nem“ či „Medové dny“. Jejich úspěš­ná spo­lu­prá­ce skon­či­la před­čas­ně 29. čer­ven­ce 1985 tra­gic­kou...Read more »

Gangs of New York

...Tweedovi. Před šest­nác­ti lety Řezník Bill ve vál­ce gan­gů zabil Kněze Vallona (Liam Neeson), muže, kte­rý vedl sku­pi­nu irských při­stě­ho­val­ců, kte­ří si říka­li „Mrtví krá­lí­ci“ a chtěl pro své ovečky(nebo krá­lí­ky?)...Read more »
P8028480

Česká televize dnes představila novou nabídku programů

...v novém detek­tiv­ním seri­á­lu Rapl, his­to­ric­ká sága Já, Mattoni a dru­há řada oblí­be­né­ho Doktora Martina. Vedle nich se na obra­zov­ce obje­ví i sati­ra o fik­tiv­ním letu Čechů na Měsíc Kosmo, kan­ce­lář­ský sit­kom Marta a Věra...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

sou­čas­ně šibal i men­tor a sna­ží se Aladina dovést k pozná­ní prav­dy o sku­teč­ném hrdin­ství, kte­ré ve svém nit­ru již nosí,“ říká Smith. „A tako­vé poje­tí se mi veli­ce líbilo…prostě být sám sebou. V této...Read more »
Under

Underworld: Krvavé války - O tvůrcích

do našich kin uve­den 8. pro­sin­ce 2016.             Beckinsale se popr­vé pro­sla­vi­la v roce 2001 po boku Bena Afflecka a Joshe Hartnetta v osca­ro­vém vel­ko­fil­mu Pearl Harbor. Téhož roku se na plát­nech kin obje­vi­la ve...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

...popr­vé v živo­tě zúčast­nil fil­mo­vé­ho natá­če­ní. Clark, čer­s­tvý absol­vent Oxfordu, měl ambi­ce stát se fil­mo­vým reži­sé­rem, ale zatím se musel spo­ko­jit s drob­ný­mi pro­dukč­ní­mi pra­ce­mi. O čty­ři­cet let poz­dě­ji sepsal ve for­mě dení­ku...Read more »

Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL

stroj na zabí­je­ní,” pokra­ču­je Friend. “Ale ve sku­teč­nos­ti je to jedi­nec, kte­rý má city. Ale doká­že to vel­mi, vel­mi dob­ře skrý­vat.” Friend má dob­ré zku­še­nos­ti s vyjá­d­ře­ním neče­ka­né cha­rak­te­ro­vé hloub­ky postav,...Read more »

Hitman: Agent 47

se záro­veň musí vyrov­nat s ohro­mu­jí­cím odha­le­ním vlast­ní­ho půvo­du a utkat se v epic­ké bitvě s úhlav­ním nepří­te­lem. V hlav­ní roli Agenta 47 se před­sta­ví Rupert Friend (Ve jmé­nu vlas­ti); Hannah Ware (Boss) ztě­les­ni­la...Read more »
puzzle ceska republika

Objevuj s puzzle: Česká republika

vyda­la Euromedia Group, a.s. pod znač­kou Pikola.  Velké ovál­né puzzle s roz­mě­ry 1 x 0,7 met­ru se sklá­dá z 205 díl­ků. Box se sta­veb­ni­cí obsa­hu­je puzzle a 32 strán­ko­vou kníž­ku, kte­rá je plná...Read more »
KarelGott

Karel Gott

čes­ko­slo­ven­ské pop music. Ve stej­ném roce ukon­čil Ladislav Štaidl Skupinu Ladislava Štaidla a od té doby jej dopro­vá­zel ve stej­ném roce zalo­že­ný Orchestr Karla Gotta, pod vede­ním Pavla Větrovce. V roce...Read more »