329 bg

Andělé dne a noci - kniha

...sice moc neza­mlou­vá, ale to je tak jedi­né, co mohou dělat. Martě jed­no­ho dne zavo­la­la Zuzka, jed­na z jejích dáv­ných kama­rá­dek ze ško­ly, dokon­ce se dá říci, že ta nej­lep­ší. Pozve...Read more »
0045385365 svetla zimni noci velka RGB

Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

Píše se rok 1944. Nou vyhna­li z domu, pro­to­že otě­hot­ně­la s němec­kým vojá­kem. Dítě ji ode­bra­li. Pracuje na malém nádra­ží, kde jed­no­ho dne dove­zou vlak plný židov­ských dětí, kte­ré vezou do kon­cen­t­rač­ní­ho...Read more »
word image

Cats

...musí mít kon­krét­ní směr, tak­že jsme se s Tomem roz­hod­li udě­lat si ces­tu po Londýně. Scénář jsme psa­li v Soho, ale cho­di­li jsme uli­ce­mi sem a tam. Jednoho dne nám došlo, že náš výlet...Read more »
n200908111837 OSTROV The Island

Ostrov (The Island)

...Homo sapi­ens sapi­ens izo­lo­vá­ny od nebez­peč­né­ho svě­ta v roz­sáh­lém kom­ple­xu, kde ve dnenoci sní o tom, že budou vybrá­ny, aby moh­ly pokra­čo­vat v živo­tě na Ostrově.  Proč Ostrov s „O“? Jedná se o ztě­les­ně­ní...Read more »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...Eduardovi I. William se taj­ně ože­nil, aby se jeho žena Murron [Marn] vyhnu­la krá­lem naří­ze­né­mu prá­vu prv­ní noci. Jednoho dne se ji však poku­sí zná­sil­nit ang­lič­tí vojá­ci, a když ji William...Read more »
Burt

Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

...začal hrát v seri­á­lech, až se z něho sta­la vel­ká akč­ní hvězda, kte­rá zís­ká­vá oce­ně­ní. Získal Zlatý gló­bus za film Hříšné noci, za kte­rý zís­kal i osca­ro­vou nomi­na­ci. Zlaté mali­ny zís­kal dvě za...Read more »
n200709111822 28D

28 dní poté (28 days later...)

...během dne si obsta­rá­va­jí záso­by a hle­da­jí jiné pře­ži­vší, po nocích se scho­vá­va­jí před infi­ko­va­ný­mi jedin­ci, kte­ří ze svých úkry­tů vychá­ze­jí prá­vě v noci. Nemoc se šíří krví a není před ní ochra­ny. Nakažený...Read more »
dětské.zoubky

Dětské zoubky od Zoje Stage

...aby se jed­no­ho dne moh­la opět  vrá­tit zpět domů? A co Alex se Suzette? Ocitli se zpět ve sta­rých časech, do doby, kdy spo­lu trá­vi­li celé noci, když on pro...Read more »

Jako malé děti (Little Children)

...napsat inze­rát do seznam­ky, pro­to­že si pře­je, aby tu, až jed­no­ho dne zemře, nezů­stal Ronnie sám. A sku­teč­ně mu něja­ká dív­ka odpo­ví a on s ní jde na ran­de. Bohužel si však nepo­ro­zu­mí...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...a záro­veň, kdy­by z jed­né stra­ny seděl papež a z dru­hé Putin s Obamou“, když se poka­zí poča­sí, nena­dě­lá­me nic. Zatím nám ale vždy vyšlo krás­né poča­sí, ať jsme toči­li ve dne nebo v noci. Takže...Read more »

Čtvrtečník - 11. března 2004

Lepší poz­dě než­li poz­dě­ji, Bolero, Má kame­ra a já, Lidská skvr­na a Král zlo­dě­jů - to jsou pre­mie­ry dneš­ní­ho dne. Lepší pozdě nežli později Harry Langer je postar­ší muž pra­cu­jí­cí v hudeb­ním prů­mys­lu,...Read more »
dětské.zoubky4

Dětské zoubky od Zoje Stage

...od zlé­ho, aby se jed­no­ho dne moh­la opět  vrá­tit zpět domů? A co Alex se Suzette? Ocitli se zpět ve sta­rých časech, do doby, kdy spo­lu trá­vi­li celé noci, když...Read more »
revolutionary road 0053

Nouzový východ - 80%

...sto­le­tí. Jenomže něco tu zjev­ně nefun­gu­je. Potkali se na jed­nom večír­ku, ona tajem­ná fem­me fata­le, ochot­nic­ká hereč­ka, sní­cí o tom, že jed­no­ho dne doby­je prk­na, co zna­me­na­jí svět, on, mla­dí­ček, pře­svěd­če­ný...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...letům se ale dnes věnu­je více diva­dlu. Po půso­be­ní na něko­li­ka scé­nách zakot­vi­la natr­va­lo v Činoherním klu­bu, kde účin­ko­va­la v před­sta­ve­ních Třetí zvo­ně­ní, Letní byt nebo Sex noci sva­to­ján­ské, záznam hry Deskový sta­tek...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...komiks se sna­ží dětem skr­ze napí­na­vý pří­běh dneš­ních dětí Toma a Majky při­blí­žit obdo­bí komu­nis­mu v Československu a vysvět­lit, co přes­ně zna­me­na­la Sametová revo­lu­ce. Jednoho dne Tomáš s Majkou vyvo­la­jí na hřbi­to­vě ducha zaslou­ži­lé­ho...Read more »
západslunce

Západ slunce

...začí­ná­te ztrá­cet jaký­ko­li smy­sl pro pořá­dek ve svém živo­tě. Už není žád­ná noc ani den, jen čas na bdě­ní, na sta­ros­ti a strach z nad­chá­ze­jí­cí­ho dne a na lito­vá­ní neklid­né noci. Když pozo­ru­je­te...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...opus­tí ho kvů­li sva­lov­ci, instruk­to­ro­vi potá­pě­ní (Azaria). Reuben je otře­sen, poní­žen a stih­nou ho akut­ní pro­blémy se zaží­vá­ním. Rozhodne se, že napříš­tě musí plá­no­vat svůj život mno­hem peč­li­vě­ji. Ale pří­le­ži­tost­né setká­ní...Read more »
n200908071232 Post mortem

Post Mortem - zpátky do minulosti

...se ode­hrá­vá pou­ze v noci. Takže mohu jen dopo­ru­čit, abys­te hrá­li Post Mortem také v noci a ne že vám bude slun­ce pra­žit na moni­tor.    Hra se v někte­rých čás­tech pokou­ší být neli­ne­ár­ní....Read more »
Zmameni

Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

...už poměr­ně spo­ko­je­ný život. Jednoho dne se však začnou dít div­né věci. Zvířata se stá­va­jí neklid­ný­mi, děti sly­ši podiv­né roz­ho­vo­ry, v obi­lí se obje­ví kru­ho­vá zna­me­ní a zdá se, že se v lánu...Read more »
More

Percy Jackson: Moře nestvůr

...trva­lo asi tři noci, a když jsem skon­čil, Haley mi řekl, že bych to měl napsat jako kni­hu.” Tyto tři noci defi­ni­tiv­ně nastar­to­va­ly Riordanovu roč­ní ody­seu, během kte­ré při­pra­vo­val svou prv­ní...Read more »

Zákon přitažlivosti - preview

OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty pat­ří v newy­or­ském práv­nic­kém svě­tě mezi špič­ko­vé spe­ci­a­lis­ty na roz­vo­dy. Jednoho dne sta­nou pro­ti sobě: Audrey zastu­pu­je rocko­vou hvězdu Thornea Jamisona, Daniel jeho nespo­ko­je­nou man­žel­ku...Read more »
nebesa0 e1530815151315

Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

...může být jak den­ní, tak i noč­ní oblo­ha a může vás pře­kva­pit neče­ka­ný­mi zob­ra­ze­ní­mi. Stačí jen pozor­ně sle­do­vat a nene­chat se rušit. EPILOG: Na sklon­ku noci a počát­ku nové­ho dne. S pozvol­ným roz­břeskem poma­lu...Read more »

Filmové premiéry 5.4.2012

...v malém hote­lu blíz­ko prů­mys­lo­vé­ho pří­sta­vu Le Havre. Jedné noci dora­zí do hote­lu žena, kte­rá nemá žád­ná zava­za­dla ani boty. Jmenuje se Fiona a poví­dá Domovi, že je vílou, kte­rá mu může...Read more »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Jak jste potkal Seana Penna a jak se zro­di­la myš­len­ka toho­to fil­mu? Seana Penna jsem potkal v roce 2008 během závě­reč­né noci Filmového fes­ti­va­lu v Cannes. V roce, kdy byl před­se­dou poro­ty a já zís­kal...Read more »
the mother 5

Matka / The Mother

“We’ll be like that one day. No one wan­ting us.” May je oby­čej­ná pen­zist­ka, kte­rá žije svůj oby­čej­ný život se stár­nou­cím a chát­ra­jí­cím man­že­lem Tootsem. Když jed­no­ho dne sba­lí kuf­ry i jeho,...Read more »
Pirati

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

...dlou­há osvět­lo­va­cí kon­struk­ce, kte­rá jak ve dne, tak zejmé­na v noci slou­ži­la k navo­ze­ní té správ­né atmo­sfé­ry. Na cel­kem třech rame­nech Technocrane pak bylo upev­ně­no dohro­ma­dy pět kamer, kte­ré pra­co­va­ly dnem i nocí....Read more »