babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Slunce, seno a někte­rým dal­ším. V prv­ní řadě bych chtěl říci, že mám Zdeňka Trošku rád. Mám ho rád v prv­ní řadě jako člo­vě­ka, pro­to­že mu člo­vě­či­na kou­ká z očí. Jako s reži­sé­rem si s ním...Read more »
word image

Amnestie

...se tam ale po pár měsí­cích vra­cím jako minis­tr vni­t­ra, abych potla­čil vzpou­ru věz­ňů. A mám vel­ké morál­ní dile­ma. Jeden z hlav­ních postav vzpou­ry, na kte­ré mám poslat spe­ci­ál­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­kou jed­not­ku, byl sho­dou...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...Grimsby pro ni byla jako vrá­tit se domů. „Jakmile mám ztvár­nit humor­nou posta­vu, mám obrov­skou spous­tu mož­nos­tí, jak dát prů­chod své vnitř­ní potrh­los­ti. Je to ta nej­zá­bav­něj­ší čin­nost, jakou znám,“...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...i hud­bu k tri­lo­gii Slunce, seno a někte­rým dal­ším. V prv­ní řadě bych chtěl říci, že mám Zdeňka Trošku rád. Mám ho rád v prv­ní řadě jako člo­vě­ka, pro­to­že mu člo­vě­či­na kou­ká z očí. Jako s reži­sé­rem...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...dohna­la mě. Mám Pepper veli­ce ráda. Jde zce­la jis­tě o posta­vu, se kte­rou jsem strá­vi­la nej­ví­ce času, přes deset let. Myslím, že je to úžas­ná oso­ba. Mám Pepper oprav­du hod­ně ráda.“...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...pro­jekt obzvlášť zau­jal, pro­to­že mám ráda ang­lo­a­me­ric­kou lite­ra­tu­ru a Philip Roth je mým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem. Zajímavá je pocho­pi­tel­ně také to, že pří­běh se ode­hrá­vá v Praze. Pod pikant­ním titu­lem se skrý­vá film...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...pro­to­že moje poša­ha­ná psy­chi­atrič­ka se spíš živí tím, co říkám než tím, co dělá.“ Známá milov­ni­ce koní se však nevy­hý­bá ani dal­ším spor­tům: „Já mám ráda léto a mám ráda vlast­ně...Read more »
mam te rada mami

Mám tě ráda, mami

...vaší mámě všech­no, co jste jí doteď (mož­ná) neřek­li. Jelikož kni­ha bude obsa­ho­vat vaše odpo­vě­di a ilu­stra­ce, bude to dárek, s kte­rým daru­je­te i část své­ho srd­ce. Hodnocení: 100% Mámráda, mami...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...vztah k již­ní Moravě ve skr­ze klad­ný, pro­to­že jsem tam už něko­li­krát točil. A mám rád víno z již­ní Moravy, mám tam i něko­lik přá­tel, ale čás­teč­ně tomu pomoh­ly i Bobule.Jste milov­ník vína, změ­ni­la Bobule...Read more »
Amer

RECENZE: První řada American Gods

...Hannibala doká­za­li, že lát­ka jed­no­ho z nej­za­jí­ma­věj­ších auto­rů na poli fan­ta­sy je oprav­du ve správ­ných rukách. Během psa­ní těch­to řád­ků ješ­tě nemám úpl­ně jas­no, jakou znám­ku prv­ní řadě Bohů udě­lím, tak...Read more »
Zmrzla

Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou

...Kdybych děla­la jenom film, tak by mi diva­dlo chy­bě­lo. A ráda občas něco točím. Jako hereč­ka mám ráda výzvy, mám ráda i vel­ké role – na jeviš­ti i ve fil­mu. Ale samo­zřej­mě mám...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...prů­bě­hu uply­nu­lých pat­nác­ti let jsme vybu­do­va­li náš fil­mo­vý svět, kte­rý zahr­nu­je spous­tu postav a fil­mů, a nyní máme popr­vé mož­nost do toho­to svě­ta uvést také Petera Parkera a Spider-Mana,“ říká Feige. „Je to...Read more »
word image

Vlastníci

...je dob­ré brát čas, kte­rý máme k dis­po­zi­ci, jako jed­no­ho z dra­ma­tur­gů. U fil­mu to mys­lím pla­tí dvoj­ná­sob. Počet natá­če­cích dní je jeden z výraz­ných momen­tů, kte­rý ovliv­ňu­je celou kon­cep­ci. A vy se musí­te roz­hod­nout,...Read more »
hp_bg

Bobule

...tak to je nád­he­ra. Jinak to natá­če­ní bylo pří­jem­né. Já tu prá­ci mám straš­ně rád. Jak bys­te divá­ky pozval na film Bobule do kin? Navrhl bych divá­kům, aby na ten­to...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...zís­kal spous­tu poznat­ků k tomu, jak správ­ně pojmout samot­nou pod­sta­tu Nešikovy osob­nos­ti, a mám na těle mod­ři­ny, kte­rý­mi to mohu dolo­žit.“             Taťka Šmoula je milý a přá­tel­ský a jeho nej­vět­ší sta­ros­tí je bez­pe­čí...Read more »
Chapie

Chappie - Obsah/O filmu

...hud­by? Z pohle­du lidí by šlo patr­ně o to, zda mají stro­je emo­ce – zda jsme schop­ni s nimi navá­zat tako­vý vztah, jaký máme k ostat­ním lidem. Myslím, že pak by asi vět­ši­na lidí...Read more »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

...Abigail, vysvět­lu­je: „Jednou z věcí, kte­ré mám na sérii Resident Evil oprav­du ráda, je to, že mám veli­ce čas­to pocit, že Hollywood tou­ží po oprav­du drs­né ženě v hlav­ní roli, kte­rá se nespo­lé­há...Read more »
Rehorova

Rozhovor s Nelly Řehořovou

...voda. Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři? To je přes­ně to, co mám v létě ráda. Všechno tohle najed­nou, ale jest­li mám říct jen...Read more »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

...„Všichni máme rádi hádan­ky a tajem­ství, zejmé­na pokud máme mož­nost vypá­t­rat jed­not­li­vé nápo­vě­dy a poté celou záha­du vyře­šit. Právě to tyhle fil­my divá­kům nabí­ze­jí – jsou takřka inter­ak­tiv­ní a jsou tako­vé už od...Read more »
Anna

Aňa Geislerová VILMA

...jak hra­je. Já to vždy opa­ku­ju, ale mám straš­ně ráda, když jsou lidé na pla­ce sou­stře­dě­ní, když tu prá­ci pocti­vě odkra­ju­jí. Oba to takhle mají, a to mě hod­ně baví. Když...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...„Já večer hra­ju!“ Filmové herec­tví je tro­chu jiné, pro­to ho celý život zkou­mám, v čem spo­čí­vá to kouz­lo. Ne vždy nej­lep­ší diva­del­ní her­ci před kame­rou fun­gu­jí, mám na to tako­vý názor,...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...na jed­nu stra­nu máme kla­sic­kou roman­ci mezi Aladinem a Jasmínou, a pak tu máme také pro­hlu­bu­jí­cí se přá­tel­ství mezi dži­nem a Aladinem.“             Aladin se vol­ně inspi­ru­je lido­vým pří­bě­hem ze sbír­ky Příběhy tisí­ce...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...občas nevy­chá­zí. Seriál řeší i pro­ble­ma­ti­ku posta­ve­ní ženy v muž­ském kolek­ti­vu. Jak na toto téma nahlí­ží­te Vy osob­ně? Já osob­ně mám rád ženy. Myslím si, že jsou to stvo­ře­ní, kte­rá můžou ten­to...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...jen má tro­chu spe­ci­fic­ké rodi­če . ELIŠKA BALZEROVÁ o roli paní Tiché Kuchařka paní Tichá je pro mě role snů, straš­ně ráda vařím a ráda vařím ve vel­kém. U sto­lu tře­ba deset lidí,...Read more »
NabarvenePtace2

Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče

...do kon­fe­renč­ní míst­nos­ti, kam poz­dě­ji vstou­pi­li tři páno­vé... A pak začal „výslech“. Všechny otáz­ky se toči­ly kolem toho, proč mám zájem kni­hu zfil­mo­vat. Proč? Proč jsem si ji vybral? Jak mám...Read more »
milenec

Třinácté znamení

...že své­ho muže ve všem poslou­cha­la. Já bych takhle zkrát­ka žít nemoh­la. Mám ráda vol­nost. Když něko­ho milu­ji, nezna­me­ná to, že ho vlast­ním. Pokud je ve vzta­hu důvě­ra a tole­ran­ce, tak...Read more »