GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...Grimsby pro ni byla jako vrá­tit se domů. „Jakmile mám ztvár­nit humor­nou posta­vu, mám obrov­skou spous­tu mož­nos­tí, jak dát prů­chod své vnitř­ní potrh­los­ti. Je to ta nej­zá­bav­něj­ší čin­nost, jakou znám,“...Číst dál »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...dohna­la mě. Mám Pepper veli­ce ráda. Jde zce­la jis­tě o posta­vu, se kte­rou jsem strá­vi­la nej­ví­ce času, přes deset let. Myslím, že je to úžas­ná oso­ba. Mám Pepper oprav­du hod­ně ráda.“...Číst dál »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...Známá milov­ni­ce koní se však nevy­hý­bá ani dal­ším spor­tům: „Já mám ráda léto a mám ráda vlast­ně úpl­ně všech­ny akti­vi­ty, kte­ré k tomu pat­ří, a dokon­ce čím jsem star­ší, tak tím se pouš­tím...Číst dál »
mam te rada mami

Mám tě ráda, mami

vaší mámě všech­no, co jste jí doteď (mož­ná) neřek­li. Jelikož kni­ha bude obsa­ho­vat vaše odpo­vě­di a ilu­stra­ce, bude to dárek, s kte­rým daru­je­te i část své­ho srd­ce. Hodnocení: 100% Mámráda, mami...Číst dál »
Amer

RECENZE: První řada American Gods

...Hannibala doká­za­li, že lát­ka jed­no­ho z nej­za­jí­ma­věj­ších auto­rů na poli fan­ta­sy je oprav­du ve správ­ných rukách. Během psa­ní těch­to řád­ků ješ­tě nemám úpl­ně jas­no, jakou znám­ku prv­ní řadě Bohů udě­lím, tak...Číst dál »
120185

Mám tě ráda, babičko

Mezi vnučkou a babičkou existuje zvláštní pouto. Zatímco s rodiči máme občas problémy, u babičky je svět v pořádku. Ví, že děti vyrostou i po čokoládě místo ovesných sušenek a...Číst dál »
Zmrzla

Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou

...Kdybych děla­la jenom film, tak by mi diva­dlo chy­bě­lo. A ráda občas něco točím. Jako hereč­ka mám ráda výzvy, mám ráda i vel­ké role – na jeviš­ti i ve fil­mu. Ale samo­zřej­mě mám...Číst dál »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...prů­bě­hu uply­nu­lých pat­nác­ti let jsme vybu­do­va­li náš fil­mo­vý svět, kte­rý zahr­nu­je spous­tu postav a fil­mů, a nyní máme popr­vé mož­nost do toho­to svě­ta uvést také Petera Parkera a Spider-Mana,“ říká Feige. „Je to...Číst dál »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...zís­kal spous­tu poznat­ků k tomu, jak správ­ně pojmout samot­nou pod­sta­tu Nešikovy osob­nos­ti, a mám na těle mod­ři­ny, kte­rý­mi to mohu dolo­žit.“             Taťka Šmoula je milý a přá­tel­ský a jeho nej­vět­ší sta­ros­tí je bez­pe­čí...Číst dál »
Chapie

Chappie - Obsah/O filmu

...hud­by? Z pohle­du lidí by šlo patr­ně o to, zda mají stro­je emo­ce – zda jsme schop­ni s nimi navá­zat tako­vý vztah, jaký máme k ostat­ním lidem. Myslím, že pak by asi vět­ši­na lidí...Číst dál »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

...Abigail, vysvět­lu­je: „Jednou z věcí, kte­ré mám na sérii Resident Evil oprav­du ráda, je to, že mám veli­ce čas­to pocit, že Hollywood tou­ží po oprav­du drs­né ženě v hlav­ní roli, kte­rá se nespo­lé­há...Číst dál »
Rehorova

Rozhovor s Nelly Řehořovou

voda. Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři? To je přes­ně to, co mám v létě ráda. Všechno tohle najed­nou, ale jest­li mám říct jen...Číst dál »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

...„Všichni máme rádi hádan­ky a tajem­ství, zejmé­na pokud máme mož­nost vypá­t­rat jed­not­li­vé nápo­vě­dy a poté celou záha­du vyře­šit. Právě to tyhle fil­my divá­kům nabí­ze­jí – jsou takřka inter­ak­tiv­ní a jsou tako­vé už od...Číst dál »
Anna

Aňa Geislerová VILMA

...jak hra­je. Já to vždy opa­ku­ju, ale mám straš­ně ráda, když jsou lidé na pla­ce sou­stře­dě­ní, když tu prá­ci pocti­vě odkra­ju­jí. Oba to takhle mají, a to mě hod­ně baví. Když...Číst dál »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...na jed­nu stra­nu máme kla­sic­kou roman­ci mezi Aladinem a Jasmínou, a pak tu máme také pro­hlu­bu­jí­cí se přá­tel­ství mezi dži­nem a Aladinem.“             Aladin se vol­ně inspi­ru­je lido­vým pří­bě­hem ze sbír­ky Příběhy tisí­ce...Číst dál »
Nezapomen2 e1534456393808

NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA

...Proto si taky mys­lím, že roz­bre­čet lidi je ten pra­vý způ­sob, jak toho docí­lit, pro­to­že to tak fun­go­va­lo i u táty s pís­nič­kou „Matka“. „Mám nápad,“ řek­nu. „Co kdy­bych ti řek­la, co si...Číst dál »

MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU

...byla ohrom­ná zába­va.“ Jak tako­vé­ho retro mimo­zemš­ťa­na vymýš­lí­te? „Má hod­ně vidět mozek a žíly a tak podob­ně,“ pro­zra­zu­je. „Máme tu mimo­zemš­ťa­na, vytvo­ře­né­ho pod­le ryby, roz­hod­ně z něja­ké­ho vod­ní­ho svě­ta. Mám ve fil­mu cameo,...Číst dál »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...máme rádi, ale doká­že být také nepří­jem­ná. Drac se sna­ží, aby se Dennis cítil jako člen rodi­ny, ale jde na to mož­ná poně­kud špat­ným způ­so­bem. Film je o Dracově sna­ze smí­řit...Číst dál »
Zoufale

Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

...vznik nebez­peč­ný ? Paradoxně mám tyhle výzvy ráda a vždy je také ráda absol­vu­ji sama. Jednak se tím něco učím a jed­nak mne bavi­lo si osvo­jit věci, kte­ré nedě­lám běž­ně. V tom­to fil­mu...Číst dál »
Pariz

Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)

Odkud se vza­la Vaše tou­ha točit fil­my? To je tou­ha, kte­rá se se mnou táh­ne již od dět­ství. Vždy jsem ráda tvo­ři­la pří­běhy a mám ráda, když oslo­ví i mě. Moje záli­ba...Číst dál »
kolo

Kolo zázraků - O filmu

...„Co mám na Ginny ráda, jsou momen­ty její křeh­kos­ti. Ginny je sice křeh­ká, ale když se před ní obje­ví něja­ká pře­káž­ka, je jed­no, jest­li ji bude muset pře­sko­čit, pře­lézt nebo...Číst dál »
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

Captain Marvel - Obsah & O filmu

...je neu­vě­ři­tel­ně sil­ný a doká­že létat a vystře­lo­vat z rukou foto­no­vé výbo­je. Máme tu něko­ho, kdo je veli­ce lid­ský, zra­ni­tel­ný a kdo má sku­teč­nou hloub­ku.“             Pro Larson před­sta­vo­va­la mož­nost zahrát si titul­ní roli...Číst dál »
Troska

ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!

...do fil­mu už nevešlo, a musel jste ho tak­zva­ně ože­let? „Jistě a ne jed­no. Nemáme tam čer­ty ani andě­ly, poled­ni­ce, kle­ká­ni­ce, divé ženy, smr­ťá­ka, trpas­lí­ky a jiné růz­né fuj­ta­j­blí­ky a noč­ní máto­hy; spo­ko­ji­li jsme...Číst dál »
jitřenka e1549491289442

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

...mi dal v létě za odmě­nu plný hrne­ček ovo­ce.“ Navíc Jitřenka vel­mi ráda pro­zra­dí, kolik prá­ce dá posta­rat se o zahra­du tak, aby krás­ně pro­spí­va­la a dáva­la za nedlou­ho zdra­vé chut­né plo­dy. Je...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...Každý si může nechat zaslat sbír­ko­vou kasič­ku a uspo­řá­dat svo­jí vlast­ní malou akci. Bazárek, kon­cert, nebo ji pros­tě jen posta­vit ve svém kvě­ti­nář­ství. Máme spous­tu tako­vých spo­jen­ců a mám od nich zprá­vy,...Číst dál »
Brigite

Tajný život mazlíčků - BRIGITTE

Q. Kdy sis popr­vé uvě­do­mi­la, že máš Maxe ráda nejen jako kama­rá­da? A. Já? Že mám Maxe ráda nejen jako kama­rá­da? Aha! Vy mys­lí­te jako dob­ré­ho kama­rá­da! Protože já ho...Číst dál »