Lagon

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký pojem,...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci, kte­rá s nad­hle­dem a kome­di­ál­ní nad­sáz­kou, tak tro­chu v duchu Slunce, seno, sle­du­je...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

Premiéra v nedě­li 17. 11. a ve stře­du 27. 11. na ČT1 Jakub Železný divá­kům při­po­me­ne zlo­mo­vé udá­los­ti lis­to­pa­du 1989 Před 30 lety odstar­to­va­la stu­dent­ská demon­stra­ce sled udá­los­tí, kte­ré vyvr­cho­li­ly pádem reži­mu o pou­hých pár týd­nů poz­dě­ji....Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci, kte­rá s nad­hle­dem a kome­di­ál­ní nad­sáz­kou, tak tro­chu v duchu Slunce, seno, sle­du­je kupí­cí se nedo­ro­zu­mě­ní a sou­hry náhod, kte­ré pořád­ně zamo­ta­jí hla­vu...Read more »
Cary zivota

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar. Je...Read more »
Evoluce

Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Samotná his­to­rie živo­ta na pla­ne­tě Zemi je sama o sobě fas­ci­nu­jí­cí. Stejně jako před­sta­va, že Zemi neobý­va­la po 90 % doby její exis­ten­ce žád­ná zví­řa­ta ani rost­li­ny. Zvířecí a rost­lin­né dru­hy, jak je zná­me...Read more »

Smysl života podle Monty Pythona

Skupina Monty Python komen­tu­je svým tra­dič­ním drs­ným, suchým, sar­kas­tic­kým a kon­tra­verz­ním humo­rem sedm fází lid­ské­ho živo­ta (Zázrak zro­ze­ní, Výchova a vzdě­lá­ní, Život je boj, Střední věk, Léta pod­zi­mu, Smrt). Přestože se jed­ná...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) je mužem, pro kte­ré­ho není žád­ný sen nedo­sa­ži­tel­ný. Na sklon­ku 20. let 20. sto­le­tí natá­čí fil­mo­vé dra­ma z 1. svě­to­vé vál­ky Pekelní andě­lé (Hell’s Angels), kte­ré se sta­ne legen­dou....Read more »

Monty Pythonův Smysl Života

...A hra­jí taky dost dob­ře. Monty Pythonův Smysl Života je zkrát­ka zábav­nej, kva­lit­ně zpra­co­va­nej, skvě­le zahra­nej, mis­trov­sky vymyš­le­nej a vůbec tááááá­khle vpře­du - film. Vím, že tahle recen­ze byla mož­ná tro­chu pře­plá­ca­ná...Read more »
ObrazyZeZivota

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by. Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za svou...Read more »
DSC 1343

Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

Lagom je švéd­ske slo­vo a zna­me­ná „tak aku­rát“. Koľko je to „aku­rát“ - povie­te si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pra­vá mie­ra to je. Presne toľ­ko, koľ­ko...Read more »

Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života

Nevím, jest­li jsem zrov­na ten správ­ný člo­věk, kte­rý by měl něco psát o sed­mé peče­ti, snad nej­zná­měj­ším fil­mu Ingmara Bergmana. Bylo o něm napsá­no už tolik pra­cí, úvah i roz­bo­rů jako snad o žád­ném...Read more »
Rok vedomeho zivota obalka webkopie

Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Gay Hendricks je auto­rem mno­ha knih s psy­cho­lo­gic­kou téma­ti­kou a jeho nejen spi­so­va­tel­ská kari­é­ra je už věru roz­kvet­lá. A s tou­to u nás zatím posled­ní vyda­nou kni­hou pus­til i u nás do svě­ta kro­mě mimo­řád­ně prak­tic­ké kni­hy...Read more »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

Je vám pade­sát? Šedesát? Sedmdesát? Víc? Chcete se obě­sit? Utopit? Spolykat práš­ky? Zkuste si před­tím pře­číst tuhle kníž­ku. Zase na star­tu.... asi tak nějak se cítí spous­ta žen: tj. sta­rá, ošk­li­vá, str­ha­ná...Read more »
IMG 20190122 145502

Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života

Vladimír Kafka pat­řil meze neza­po­me­nu­tel­né tera­pe­u­ty lid­ských duší a spi­so­va­te­le, jejichž tvor­ba byla darem. Ateliér živo­ta vzni­kl jako odpo­věď na před­cho­zí kni­hu Život naži­vo, kdy rukou, jež pomoh­la této moud­ré kni­ze...Read more »
Vypadni

Marta Davouze: Vypadni z mýho života!

Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho živo­ta! vyni­ká zají­ma­vým sklou­be­ním autor­či­ných vzpo­mí­nek na dět­ství a násled­né ztrá­ty ilu­zí v nevy­da­ře­ném man­žel­ství na poza­dí význam­ných udá­los­tí. S hlav­ní posta­vou, Martou, se sezná­mí­me nej­pr­ve jako...Read more »
23130559 10209801435184686 1122672218186572127 n e1533486835962

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy Lunde....Read more »
IMG 20180427 160059

Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

Milujete les, pří­ro­du? Dřevo a pří­rod­ní mate­ri­á­ly? Jímavou a něž­nou poko­ru ke dře­vu cho­vá autor této kni­hy a ta pro­sa­ku­je z kaž­dé­ho slův­ka. Nevěřila jsem, že se dá o stro­mech a dře­vu popsat celá kni­ha, ale...Read more »
IMG 20191218 164349

Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života

Naše duše tvo­ří náš život. Jednoduchá útlá kníž­ka plná drob­ných moud­ros­tí a cita­cí, kte­rá ve svém výsled­ku je přes­ně tím, co je život sám. Drobné nahléd­nu­tí, leč vel­mi hlu­bo­ké, za opo­nu...Read more »

Hranice života

Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož zhléd­nu­tí se...Read more »
1533496486 3 2 muj psi zivot bigl bertik

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci psů, tak...Read more »
IMG 20191102 103801

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví? Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra? Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých se...Read more »
IMG 20190122 145334

Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto, že to...Read more »
plněk speciál

MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...

‚Karty jako malá umě­lec­ká díla. Jako by malé víly vza­ly pas­tel­ky a nakres­li­ly duho­vé do detai­lu vypra­co­va­né obráz­ky ze své­ho živo­ta. A tu máš člo­vě­če, tohle je inspi­ra­ce i pro tvůj vlast­ní život!...Read more »
Button

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?

Možná by byli šťast­něj­ší, mož­ná ne. Ale co když se takhle naro­dí jedi­ný chla­pec? Co když se naro­dí jako zvlášt­ní ano­má­lie ve svě­tě, kde všich­ni žijí a umí­ra­jí pod­le oby­čej­ných pra­vi­del?...Read more »
eka

Řeka života

Splýváme spo­lu jako vlny v oce­á­ně. (Anonym) Vždy pře­mýš­lím o „řece živo­ta“ jako o našem krev­ním řečiš­ti, tako­vém, kte­ré se vlé­vá do moře věč­nos­ti. Nic sku­teč­ně nekon­čí, jen to mění for­mu. Ale...Read more »