Lagon

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je...Číst dál »

Smysl života podle Monty Pythona

Skupina Monty Python komen­tu­je svým tra­dič­ním drs­ným, suchým, sar­kas­tic­kým a kon­tra­verz­ním humo­rem sedm fází lid­ské­ho živo­ta (Zázrak zro­ze­ní, Výchova a vzdě­lá­ní, Život je boj, Střední věk, Léta pod­zi­mu, Smrt). Přestože...Číst dál »

Monty Pythonův Smysl Života

...A hra­jí taky dost dob­ře. Monty Pythonův Smysl Života je zkrát­ka zábav­nej, kva­lit­ně zpra­co­va­nej, skvě­le zahra­nej, mis­trov­sky vymyš­le­nej a vůbec tááááá­khle vpře­du - film. Vím, že tahle recen­ze byla mož­ná tro­chu pře­plá­ca­ná...Číst dál »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) je mužem, pro kte­ré­ho není žád­ný sen nedo­sa­ži­tel­ný. Na sklon­ku 20. let 20. sto­le­tí natá­čí fil­mo­vé dra­ma z 1. svě­to­vé vál­ky Pekelní andě­lé (Hell’s Angels), kte­ré se...Číst dál »
Cary zivota

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní...Číst dál »
Evoluce

Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Samotná his­to­rie živo­ta na pla­ne­tě Zemi je sama o sobě fas­ci­nu­jí­cí. Stejně jako před­sta­va, že Zemi neobý­va­la po 90 % doby její exis­ten­ce žád­ná zví­řa­ta ani rost­li­ny. Zvířecí a rost­lin­né dru­hy, jak...Číst dál »
IMG 20190122 145502

Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života

Vladimír Kafka pat­řil meze neza­po­me­nu­tel­né tera­pe­u­ty lid­ských duší a spi­so­va­te­le, jejichž tvor­ba byla darem. Ateliér živo­ta vzni­kl jako odpo­věď na před­cho­zí kni­hu Život naži­vo, kdy rukou, jež pomoh­la této...Číst dál »

Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života

Nevím, jest­li jsem zrov­na ten správ­ný člo­věk, kte­rý by měl něco psát o sed­mé peče­ti, snad nej­zná­měj­ším fil­mu Ingmara Bergmana. Bylo o něm napsá­no už tolik pra­cí, úvah i roz­bo­rů jako...Číst dál »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...např. „Životabudič“, „Česnekový eli­xír mlá­dí“, „Elixír z žen­še­nu“, „Granátový eli­xír“, „Odvar na posí­le­ní duše“, „Elixírová polév­ka“, a aby toho neby­lo málo, při­da­ly i malý bonus navíc v podo­bě „Receptu na dlou­ho­vě­kost pod­le Zity Kubátové“. Kniha „zla­tých“...Číst dál »
Rok vedomeho zivota obalka webkopie

Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Gay Hendricks je auto­rem mno­ha knih s psy­cho­lo­gic­kou téma­ti­kou a jeho nejen spi­so­va­tel­ská kari­é­ra je už věru roz­kvet­lá. A s tou­to u nás zatím posled­ní vyda­nou kni­hou pus­til i u nás do svě­ta kro­mě mimo­řád­ně...Číst dál »
ObrazyZeZivota

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by. Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la...Číst dál »
DSC 1343

Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)

Lagom je švéd­ske slo­vo a zna­me­ná „tak aku­rát“. Koľko je to „aku­rát“ - povie­te si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pra­vá mie­ra to je. Presne...Číst dál »
23130559 10209801435184686 1122672218186572127 n e1533486835962

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky...Číst dál »
IMG 20180427 160059

Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

Milujete les, pří­ro­du? Dřevo a pří­rod­ní mate­ri­á­ly? Jímavou a něž­nou poko­ru ke dře­vu cho­vá autor této kni­hy a ta pro­sa­ku­je z kaž­dé­ho slův­ka. Nevěřila jsem, že se dá o stro­mech a dře­vu popsat celá...Číst dál »

Hranice života

Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož...Číst dál »
Vypadni

Marta Davouze: Vypadni z mýho života!

Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho živo­ta! vyni­ká zají­ma­vým sklou­be­ním autor­či­ných vzpo­mí­nek na dět­ství a násled­né ztrá­ty ilu­zí v nevy­da­ře­ném man­žel­ství na poza­dí význam­ných udá­los­tí. S hlav­ní posta­vou, Martou, se sezná­mí­me...Číst dál »
1533496486 3 2 muj psi zivot bigl bertik

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci...Číst dál »
Button

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?

Možná by byli šťast­něj­ší, mož­ná ne. Ale co když se takhle naro­dí jedi­ný chla­pec? Co když se naro­dí jako zvlášt­ní ano­má­lie ve svě­tě, kde všich­ni žijí a umí­ra­jí pod­le...Číst dál »
IMG 20190122 145334

Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto,...Číst dál »
Blade1

Recenze filmu Blade Runner

Je veli­ce obtíž­né napsat recen­zi k tak kul­tov­ní­mu, k tak suges­tiv­ní­mu dílu, jakým Blade Runner beze­spo­ru je. Blade Runner je už star­ší dílo, pre­mi­é­ru měl film už v roce 1982. Film...Číst dál »

Ray - recenze

Je ško­da, že byl Ray Charles sle­pý. Kdyby sle­pý nebyl, je mož­né, že by se nene­chal během své­ho živo­ta ničit hero­i­nem, dožil by se del­ší­ho věku a uvi­děl by...Číst dál »
IMG 20171004 080139

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

Jan van Helsing umí upou­tat pozor­nost. Nejen šoku­jí­cí­mi názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za mili­on…), teď nám tře­ba radí si tu kul­ku hla­vou nepro­há­nět, ale...Číst dál »
houby e1535609996900

Odhalte tajemství z „Tajného života hub“

Tajný život hub není žád­ným klí­čem k určo­vá­ní hub, ani žád­ným atla­sem, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Autorovi se totiž nejed­ná o hle­dá­ní hub a jejich násled­nou pří­pra­vu,...Číst dál »

Koření života (No Reservations)

Do kin dora­zil dal­ší sní­mek od Warner Bros. O co v něm jde, co vás při jeho sle­do­vá­ní čeká a nemi­ne a vypla­tí se na něj vůbec jít do kina? To se vám...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova. TV Nova Název pro­gra­mu Popis Od Do Pretty Woman Dny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho...Číst dál »
594725

Má trnitá cesta k radosti ze života

...nadhledem nabídne nejrůznější zamyšlení i praktické rady, co dělat, abyste se cítili lépe, tolik se nehonili a mnohem víc si užívali života.Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 127.00 Kč...Číst dál »