Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti!

...Titul Ulice vaří s vámi bude uve­den na trh 5. lis­to­pa­du. Předobjednejte si ji a bude­te mít kuchař­ku v den vydá­ní u vás doma! Seriál ULICE zača­la TV Nova vysí­lat již v roce 2005. Od té...Read more »
Rybova Finger

Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

...Peška pro­to, aby se poku­si­la napra­vit sta­ré rodin­né křiv­dy. To ješ­tě netu­ší, jak osu­do­vý její pří­chod do Ulice bude nejen pro ni, ale celou rodi­nu Peškových. „Blanka do Ulice při­chá­zí se...Read more »
ermák Macková Solaříková Magda Tereza2

Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

Seriál Ulice ten­to týden obo­ha­tí nová posta­va, uči­tel­ka Magda Procházková. Pro její před­sta­vi­tel­ku, krás­nou Veroniku Čermák Mackovou, je role v Ulici prv­ní dlou­ho­do­bou zku­še­nos­tí se seri­á­lem. „Je to mož­ná han­ba při­znat,...Read more »
cloverfield5 xlarge

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou...Read more »
2018 08 22 Ulice 115

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

Ve sna­ze narov­nat sta­ré rodin­né křiv­dy a po letech se setkat se svým bra­t­rem Vlastou Peškem (Rudolf Hrušínský). S tako­vý­mi úmys­ly dnes při­jíž­dí do Ulice Jitka Smutná ali­as Marie Vránová. Setkání s bra­t­rem, se...Read more »
Ulice

Ulice

Vstupujeme do 15. roku vysí­lá­ní seri­á­lu Ulice! Roku, kte­rý posta­vám, jež se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do mys­lí divá­ků, při­po­me­ne minu­lost. Roku, kte­rý ved­le pokra­čo­vá­ní vyprá­vě­ní osu­dů dob­ře zná­mých tvá­ří oži­je nový­mi pří­běhy....Read more »

Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)

Natáčení ZLODĚJKY KNIH zača­lo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb vyu­žil ate­li­é­rů, ve kte­rých fil­mo­vý archi­tekt Simon Elliott (Železná lady) posta­vil dům Hubermanových a to na smyš­le­né uli­ci Himmelstrasse („Himmel je němec­ké...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

Datum: 6. a 7. září 2019 Místo: Město Žatec Vstup: ZDARMA Web: www.docesna.cz Pořadatel: Městské diva­dlo Žatec, Město Žatec PÁTEK 6. 9. 2019 NEXEN TIRE STAGE (Náměstí Svobody) 18:00 - 18:40 Zahájení (fan­fá­ry, Chmelobrana, zástup­ci...Read more »
041

DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva

PÁTEK  31. 8. 2018 NEXEN TIRE STAGE   (Náměstí Svobody ) 18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástup­ci měs­ta ) 18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl 18:40 - 19:20       Děti...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Zde zís­ka­la dvě vel­ké role. Tou prv­ní byla Funny v muzi­ká­lu Funny Girl a ta dru­há byla role ukra­jin­ky Světlany v neko­neč­ném seri­á­lu ULICE na TV Nova. V roce 2006 zís­ka­la dvě oce­ně­ní. Cena...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

            OBSAH               Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny vel­ké...Read more »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

            OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vra­cí, aby se ujal režie fil­mo­vé adap­ta­ce nej­no­věj­ší­ho dílu fil­mo­vé série spi­so­va­te­le Dana Browna (Šifra mis­tra Leonarda) o Robertu Langdonovi, kte­rá utr­ži­la...Read more »
word image 19

Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

...Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií...Read more »
IMG 6020

Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

...Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé...Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne TV Nova vánoč­ní bonu­sy a pro­jek­ty také na onli­nu. Na NovaPlus.cz se fanouš­ci neko­neč­né­ho seri­á­lu Ulice mohou těšit na spe­ci­ál­ní štěd­ro­ve­čer­ní díl. Jak strá­ví Štědrý den slav­né seri­á­lo­vé posta­vy, letos...Read more »

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě oby­čej­né­ho klu­ka...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...a Vojta Machuta. A spo­lu s nimi Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Režíruje debu­tu­jí­cí Martin Kopp, dopo­sud reži­sér seri­á­lů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také...Read more »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem...Read more »
K2Rec123

Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...

Po tří­le­té odml­ce se Křižovatka smr­ti navra­cí na plát­na kin. Nejedná se samo­zřej­mě o vzkří­še­ní jed­nič­ky, nýbrž o uve­de­ní dvoj­ky. A ačko­liv byla dru­há Křižovatka smr­ti natá­če­na ryze z komerč­ních důvo­dů, neboť její před­chůd­ky­ně...Read more »

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož kry­cí jmé­no...Read more »

Šílený Max

Trocha zají­ma­vos­tí k dneš­ní­mu večer­ní­mu fil­mu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčast­nil kon­kur­zu na hlav­ní roli po dlou­hé noci a rvač­ce v hos­po­dě. Jeho tvář plná odře­nin a mod­řin reži­sé­ra nato­lik zau­ja­la,...Read more »
Soukupova

PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)

...scé­nář K moři 2008 - Spolupráce na seri­á­lu Ulice pro TV Nova 2008 - Nominace kni­hy K  moři na výroč­ní kniž­ní cenu Magnesia Litera 2008 - Nominace kni­hy K  moři...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na)....Read more »
word image 20

Tiché doteky

SYNOPSE Mia začí­ná pra­co­vat v zahra­ni­čí jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy. Musí se sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí, že...Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Read more »