Rybova Finger

Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

...2018 04 24 Ulice 483 2018 04 24 Ulice 512 2018 04 24 Ulice 546 2018 05 25 Ulice 186 2018 05 25 Ulice 431 2018 05 25 Ulice 470...Read more »

Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti!

Titul Ulice vaří s vámi bude uve­den na trh 5. lis­to­pa­du. Předobjednejte si ji a bude­te mít kuchař­ku v den vydá­ní u vás doma! Seriál ULICE zača­la TV Nova vysí­lat již v roce 2005. Od té...Read more »
ermák Macková Solaříková Magda Tereza2

Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

Seriál Ulice ten­to týden obo­ha­tí nová posta­va, uči­tel­ka Magda Procházková. Pro její před­sta­vi­tel­ku, krás­nou Veroniku Čermák Mackovou, je role v Ulici prv­ní dlou­ho­do­bou zku­še­nos­tí se seri­á­lem. „Je to mož­ná han­ba při­znat,...Read more »
cloverfield5 xlarge

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou...Read more »
2018 08 22 Ulice 115

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

05 25 Ulice 431 2018 05 25 Ulice 754 2018 05 25 Ulice 836 2018 08 22 Ulice 115 2018 08 22 Ulice 117 2018 08 22 Ulice 527 https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Ulice_2009_Smutna.mp4...Read more »
Ulice

Ulice

Vstupujeme do 15. roku vysí­lá­ní seri­á­lu Ulice! Roku, kte­rý posta­vám, jež se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do mys­lí divá­ků, při­po­me­ne minu­lost. Roku, kte­rý ved­le pokra­čo­vá­ní vyprá­vě­ní osu­dů dob­ře zná­mých tvá­ří oži­je nový­mi pří­běhy....Read more »

Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)

Natáčení ZLODĚJKY KNIH zača­lo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb vyu­žil ate­li­é­rů, ve kte­rých fil­mo­vý archi­tekt Simon Elliott (Železná lady) posta­vil dům Hubermanových a to na smyš­le­né uli­ci Himmelstrasse („Himmel je němec­ké...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

Datum: 6. a 7. září 2019 Místo: Město Žatec Vstup: ZDARMA Web: www.docesna.cz Pořadatel: Městské diva­dlo Žatec, Město Žatec PÁTEK 6. 9. 2019 NEXEN TIRE STAGE (Náměstí Svobody) 18:00 - 18:40 Zahájení (fan­fá­ry, Chmelobrana, zástup­ci...Read more »
041

DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva

PÁTEK  31. 8. 2018 NEXEN TIRE STAGE   (Náměstí Svobody ) 18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástup­ci měs­ta ) 18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl 18:40 - 19:20       Děti...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

            OBSAH               Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny vel­ké...Read more »
word image 19

Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

...Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií...Read more »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

            OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vra­cí, aby se ujal režie fil­mo­vé adap­ta­ce nej­no­věj­ší­ho dílu fil­mo­vé série spi­so­va­te­le Dana Browna (Šifra mis­tra Leonarda) o Robertu Langdonovi, kte­rá utr­ži­la...Read more »
IMG 6020

Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

...Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé...Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Read more »

Šílený Max

Trocha zají­ma­vos­tí k dneš­ní­mu večer­ní­mu fil­mu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčast­nil kon­kur­zu na hlav­ní roli po dlou­hé noci a rvač­ce v hos­po­dě. Jeho tvář plná odře­nin a mod­řin reži­sé­ra nato­lik zau­ja­la,...Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne TV Nova vánoč­ní bonu­sy a pro­jek­ty také na onli­nu. Na NovaPlus.cz se fanouš­ci neko­neč­né­ho seri­á­lu Ulice mohou těšit na spe­ci­ál­ní štěd­ro­ve­čer­ní díl. Jak strá­ví Štědrý den slav­né seri­á­lo­vé posta­vy, letos...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...a Vojta Machuta. A spo­lu s nimi Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Režíruje debu­tu­jí­cí Martin Kopp, dopo­sud reži­sér seri­á­lů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také...Read more »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na)....Read more »
Soukupova

PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)

...scé­nář K moři 2008 - Spolupráce na seri­á­lu Ulice pro TV Nova 2008 - Nominace kni­hy K  moři na výroč­ní kniž­ní cenu Magnesia Litera 2008 - Nominace kni­hy K  moři...Read more »

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě oby­čej­né­ho klu­ka...Read more »
K2Rec123

Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...

Po tří­le­té odml­ce se Křižovatka smr­ti navra­cí na plát­na kin. Nejedná se samo­zřej­mě o vzkří­še­ní jed­nič­ky, nýbrž o uve­de­ní dvoj­ky. A ačko­liv byla dru­há Křižovatka smr­ti natá­če­na ryze z komerč­ních důvo­dů, neboť její před­chůd­ky­ně...Read more »

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož kry­cí jmé­no...Read more »
RobinNahl

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za svý­mi přá­te­li,...Read more »

Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

Je jen pár sním­ků, jež změ­ni­ly his­to­rii fil­mu, jež se sta­ly kul­tem a postu­pem času se stá­va­jí něčím, o čem si lidé vyprá­vě­jí s respek­tem. Vzpomeňte si za pár let na Sin City....Read more »