Oblíbený seriál ULICE slaví již desátou sezonu svého vysílání. Buďte mezi prvními, kdo získá unikátní kuchařku vydanou k této příležitosti!

Titul Ulice vaří s vámi bude uve­den na trh 5. lis­to­pa­du. Předobjednejte si ji a bude­te mít kuchař­ku v den vydá­ní u vás doma! Seriál ULICE zača­la TV Nova vysí­lat již v roce 2005. Od té...Číst dál »
Rybova Finger

Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

...2018 04 24 Ulice 483 2018 04 24 Ulice 512 2018 04 24 Ulice 546 2018 05 25 Ulice 186 2018 05 25 Ulice 431 2018 05 25 Ulice 470...Číst dál »
ermák Macková Solaříková Magda Tereza2

Seriál Ulice bude ještě barevnější. Vstupuje do něj krásná Veronika Čermák Macková!

Seriál Ulice ten­to týden obo­ha­tí nová posta­va, uči­tel­ka Magda Procházková. Pro její před­sta­vi­tel­ku, krás­nou Veroniku Čermák Mackovou, je role v Ulici prv­ní dlou­ho­do­bou zku­še­nos­tí se seri­á­lem. „Je to mož­ná han­ba při­znat,...Číst dál »
cloverfield5 xlarge

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou...Číst dál »
2018 08 22 Ulice 115

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

05 25 Ulice 431 2018 05 25 Ulice 754 2018 05 25 Ulice 836 2018 08 22 Ulice 115 2018 08 22 Ulice 117 2018 08 22 Ulice 527 https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Ulice_2009_Smutna.mp4...Číst dál »

Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)

Natáčení ZLODĚJKY KNIH zača­lo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb vyu­žil ate­li­é­rů, ve kte­rých fil­mo­vý archi­tekt Simon Elliott (Železná lady) posta­vil dům Hubermanových a to na smyš­le­né uli­ci Himmelstrasse („Himmel...Číst dál »
041

DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva

PÁTEK  31. 8. 2018 NEXEN TIRE STAGE   (Náměstí Svobody ) 18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástup­ci měs­ta ) 18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl 18:40 -...Číst dál »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

            OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vra­cí, aby se ujal režie fil­mo­vé adap­ta­ce nej­no­věj­ší­ho dílu fil­mo­vé série spi­so­va­te­le Dana Browna (Šifra mis­tra Leonarda) o Robertu Langdonovi,...Číst dál »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

            OBSAH               Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny vel­ké...Číst dál »

Šílený Max

Trocha zají­ma­vos­tí k dneš­ní­mu večer­ní­mu fil­mu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčast­nil kon­kur­zu na hlav­ní roli po dlou­hé noci a rvač­ce v hos­po­dě. Jeho tvář plná odře­nin a mod­řin reži­sé­ra...Číst dál »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko (stře­da 9. led­na). V pre­mi­é­ře se před­sta­ví nový pořad Rodinné pří­pa­dy (pon­dě­lí 7. led­na) a po vánoč­ních svát­cích se divá­ci mohou těšit na pre­mi­é­ro­vé díly Ulice (pon­dě­lí 7. led­na) a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 (úte­rý 8. led­na)....Číst dál »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...a Vojta Machuta. A spo­lu s nimi Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Režíruje debu­tu­jí­cí Martin Kopp, dopo­sud reži­sér seri­á­lů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také...Číst dál »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě...Číst dál »
Soukupova

PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)

...za scé­nář K moři 2008 - Spolupráce na seri­á­lu Ulice pro TV Nova 2008 - Nominace kni­hy K  moři na výroč­ní kniž­ní cenu Magnesia Litera 2008 - Nominace kni­hy K...Číst dál »

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož...Číst dál »

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě...Číst dál »
K2Rec123

Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...

Po tří­le­té odml­ce se Křižovatka smr­ti navra­cí na plát­na kin. Nejedná se samo­zřej­mě o vzkří­še­ní jed­nič­ky, nýbrž o uve­de­ní dvoj­ky. A ačko­liv byla dru­há Křižovatka smr­ti natá­če­na ryze z komerč­ních důvo­dů, neboť...Číst dál »
RobinNahl

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za...Číst dál »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Číst dál »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne TV Nova vánoč­ní bonu­sy a pro­jek­ty také na onli­nu. Na NovaPlus.cz se fanouš­ci neko­neč­né­ho seri­á­lu Ulice mohou těšit na spe­ci­ál­ní štěd­ro­ve­čer­ní díl. Jak strá­ví Štědrý den slav­né seri­á­lo­vé posta­vy, letos...Číst dál »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

...Kadeřník Sandler A., Turturro J., Chriquiová E., DUGAN D. 27.4.2019 22:00 Strážce Attilova meče TERLESKY J., Evigan G., Spence S., Vaugierová E. 27.4.2019 24:00:00 Ulice Cloverfield 10 TRACHTENBERG D., Goodman...Číst dál »
blackdot18

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním...Číst dál »
info12

Záplavy v Praze

Záplavy v Praze. Dva nové sou­bo­ry pro Vaše stáh­nu­tí. Dobrý den, v Praze byla o týd­nu záto­pa a všech­ny mož­né uli­ce byly zato­pe­ny a  tak vám zde umis­ťu­ji dva nové zábě­ry, plné...Číst dál »
Fulmaja2

Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 %

Hlavní posta­vou nové­ho čes­ké­ho celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu je slo­ven­ská muzi­kant­ka a hereč­ka Dorota Nvotová, jejíž pobyt v Nepálu a zájem o sirot­či­nec Happy Home zave­de fil­ma­ře mezi děti uli­ce. Osudy dětí v sirot­čin­ci...Číst dál »

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

...a Olténie pro vět­ší děti, a čeka­jí nás: Velikonoční kníž­ka Terezy Říčanové, vel­ká obra­zo­vá prvo­ti­na mla­din­ké Evy Macekové Den s Oskarem,  dvě nové Dagmar Urbánkové: otá­če­cí Cirkus Ulice a Zmrzlina a dal­ší autor­ské kníž­ky, pak...Číst dál »

Tady to musí být - 60 %

Při zhléd­nu­tí pla­ká­tu k tomu­to film by mohl divák nabýt dojmu, že ve fil­mu bude ale­spoň zčás­ti něco z drs­né­ho svě­ta tvr­dé­ho roc­ku, avšak není tomu tak. Děj fil­mu se...Číst dál »