word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...fes­ti­va­lu CILECT v Karlových Varech. Po udá­los­tech na Národní tří­dě vznik­la mezi stu­den­ty myš­len­ka rea­go­vat na poli­cej­ní repre­si vyso­ko­škol­skou oku­pač­ní stáv­kou a infor­mo­vat veřej­nost o udá­los­tech v Praze – tedy začít Studentské vysí­lá­ní, nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ství,...Read more »
karin png

Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder)

...jsou vel­cí pro­fí­ci, kte­ří ve svých rolích umí cho­dit, přes­to si nelze nevšim­nout, že kaž­dá scé­na Mulder/Chucky i Scullyová/Judy pros­tě a jed­no­du­še dopadla ve pro­spěch před­sta­vi­tel­ky dvoj­čat. O jejím herec­kém mis­trov­ství svěd­čí rov­něž...Read more »
Raubirské

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

...mi slov­ník cizích slov nabí­dl vari­an­tu vraž­da nebo hrů­zostraš­ná his­tor­ka. Obojí spo­lu sou­vi­sí a v této kni­ze obzvlášť. Autor do své kni­hy vybral a pře­vy­prá­věl devět pří­bě­hů z Olomoucka, kte­ré jsou dato­vá­ny do růz­né­ho...Read more »
Osudové

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

...vzni­ku repub­li­ky, začát­ku a kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, vítěz­né­mu úno­ru, sovět­ské oku­pa­ci, same­to­vé revo­lu­ci a roz­pa­du Československa na dva nezá­vis­lé stá­ty. Vzpomenete si u jed­not­li­vých udá­los­tí, ve kte­rém roce se ode­hrá­ly? Karel Pacner...Read more »
200408191652 npu3

Non plus ultras

...a anglicko-neanglických dia­lo­gů. Ve ved­lej­ší dějo­vé linii se sna­ží Bejčák sba­lit hezkou kama­rád­ku své sest­ry. V hlav­ních rolích se před­sta­ví samí nezná­mí her­ci kro­mě Oldřicha Kaisera; za povšim­nu­tí sto­jí hlav­ně výkon...Read more »
Image129

Non plus ultras

...praž­ské­ho klu­bu, kte­ří se řadí k tvr­dé­mu fanouš­kov­ské­mu jádru – tzv. ultras. Členové par­ty žijí a dýcha­jí fot­ba­lem, obdi­vu­jí své celo­svě­to­vě „pro­slu­lé“ kole­gy z Anglie a nekri­tic­ky je vní­ma­jí jako své vzo­ry. Každý však tro­chu...Read more »
MF 4

Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?

...v roce 2009. Uplynulo už devět let a bláz­ni­vá ame­ric­ká rodi­na nás nepře­stá­vá bavit. Ačkoliv tvůr­ci ozná­mi­li, že desá­tá řada bude sezó­nou posled­ní, před dvě­ma měsí­ci se obje­vi­ly spe­ku­la­ce, že mož­ná bude­me...Read more »
word image

Amnestie

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii...Read more »
Annette Bening Zeny 20. stoleti

Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

...divác­ký zájem a věr­nost fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří i letos před­sta­vi­li na fes­ti­va­lu řadu svých nových fil­mů,“ říká ředi­tel fes­ti­va­lu Kamil Spáčil. Organizátoři Febiofestu letos oce­ni­li Kristiánem za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii čty­ři hos­ty,...Read more »
viking

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

...a oby­če­je nemě­nit? A není v plá­nu něco mno­hem vět­ší­ho a děsi­věj­ší­ho? Dokáže zabrá­nit obrov­ské­mu krvepro­li­tí, jež se zdá být neod­vra­ti­tel­né? Rolf byl skvě­lý pozo­ro­va­tel, kte­rý hod­ně věcí vypo­zo­ro­val a doká­zal mis­tr­ně pod­le správ­ně dáv­ko­va­ných...Read more »
letec e1534451465627

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

...že byl po vel­mi dlou­hou dobu v bez­vě­do­mí, a že za tuto dobu došlo ve svě­tě k vel­ké­mu množ­ství změn. Na tyto změ­ny je postup­ně léka­řem při­pra­vo­ván, sezna­mo­ván a dáv­ko­ván po malých čás­tech. Platonov se má...Read more »
Bond

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

...dějo­vý­mi lini­e­mi pro něja­ké kva­lit­ní seri­á­lo­vé zpra­co­vá­ní jako děla­ný. Jak to ovšem dopad­ne v podá­ní NBC, tedy celo­ploš­ně vysí­la­jí­cí sta­ni­ce, je otáz­kou. Osobně čekám něja­ké béč­ko­věj­ší, lev­něj­ší a ne pří­liš tem­né zpra­co­vá­ní,...Read more »
whitedot3

Horizont události

...kolem toho Neptuna. Jak už i ve Vetřelci, také Event Horizon obsa­hu­je neu­vě­ři­tel­ně tem­né síně a podiv­né ponu­ré chod­by. Jakémukoliv kon­struk­té­ro­vi by vrá­ti­li škol­né, kdy­by nechal kaž­dou míst­nost v kos­mic­ké lodi vyma­lo­vat na...Read more »
Boure

Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí

...Gloucesteru celý pří­běh začí­ná i kon­čí. Začíná ve chví­li, kdy se z rybo­lo­vu vrací rybář­ské lodě a v pří­sta­vu se popr­vé setká­vá­me s kapi­tá­nem Billy Tinem, kte­rý má veli­ce sla­bý úlo­vek. Zisk z lovu je tak...Read more »
919 madona z hor 2d 1

Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

...a bez­d­pod­mí­neč­ně milo­vat. Z mla­dé dív­ky pod­ří­ze­né nejdřív otci a poz­dě­ji man­že­lo­vi se sta­ne samo­stat­ně uva­žu­jí­cí žena, kte­rá se roz­ho­du­je sama. Elise Valmorbida nalez­la inspi­ra­ci k napsá­ní Madony z hor ve vyprá­vě­ní svých ital­ských rodin­ných...Read more »

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

...obha­jo­by, oslo­ví pro­to Jamese Donovana (Tom Hanks), pojiš­ťo­va­cí­ho práv­ní­ka z Brooklynu. Ale Donovan, býva­lý žalob­ce v norim­ber­ských pro­ce­sech a ostat­ní­mi práv­ní­ky uzná­va­ný pro své schop­nos­ti vyjed­na­va­če, má málo zku­še­nos­tí s obvi­ně­ním tako­vé­ho roz­sa­hu a nechce...Read more »
3 15 zemres001

3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch „podle skutečných událostí“

...Originalitou oplý­vá z něja­kých pěti-deseti pro­cent a celý zby­tek (dal­ší dosti „vhod­né“ slo­vo) obta­hu­je dří­ve zmí­ně­nou šab­lo­nu prv­ní­ho Kruhu. V sou­vis­los­ti s dějo­vou osno­vou se nej­ví­ce pod­bí­zí srov­ná­ní s Nenávistí (The Grudge). Mladí lidé odkou­pí...Read more »
VeSluzbachZla

Robert Galbraith: Ve službách zla

...jen nekri­ti­zo­va­la – záplet­ka a tem­né a zastra­šu­jí­cí téma bylo doko­na­lé! Doslova, jak název napo­ví­dá, si Rowlingová zahrá­va­la se zlem a děsi­vý­mi myš­len­ka­mi. Ona umí vyprá­vět oprav­du výbor­ně a se zlem roz­hod­ně nešet­ři­la, tak­že...Read more »
Pozustaly

Tom Perrotta: Pozůstalí

Příběh, jenž je zají­ma­vý pře­de­vším počá­teč­ní situ­a­cí, kte­rá před­chá­zí samot­né­mu vyprá­vě­ní. Při čte­ní toho­to romá­nu zapo­meň­te na sna­hu logic­ky jak­ko­liv vysvět­lit nepo­cho­pi­tel­né udá­los­ti, kte­ré vám autor před­lo­ží hned v úvo­du jako nezpo­chyb­ni­tel­ný...Read more »
n200708281410 NC

World Trade Center

...Z rodin­ných pří­sluš­ní­ků je vel­ký pro­stor dán man­žel­ce a snou­ben­ce hlav­ních hrdi­nů. I když si netrou­fám hod­no­tit pře­svěd­či­vost obou pro­ta­go­nis­tek, jež neu­stá­le před­vá­dě­jí, jak jsou na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní z obav o dra­hé polo­vič­ky, přes­to...Read more »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

...do kni­hy pře­dá­vá opti­mis­mus, že všech­no má něja­ké řeše­ní, ale vždyc­ky zále­ží na člo­vě­ku, jak se k pro­blé­mům posta­ví a jak se posta­ví k živo­tu. Vykreslení postav dvoj­čat je vyni­ka­jí­cí, ač jsou vel­mi...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...Mira Žbirky. Nová výstava v Galerii ČT otevírá 23. dubna Česká tele­vi­ze v roce 2018 ote­vře­la výsta­vou ČT dětem vlast­ní gale­rii, kte­rá se zamě­řu­je pře­de­vším na edu­kač­ní výsta­vy, medi­ál­ní vzdě­lá­vá­ní a při­bli­žo­vá­ní vzni­ku audi­o­vi­zu­ál­ní...Read more »
Josef1 e1540102680445

Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL

...na pev­ných zákla­dech lás­ky, věr­nos­ti, obě­ta­vos­ti a souzně­ní, strach o dítě vždy nemi­lo­srd­ně pro­vě­ří pev­nost svaz­ku. Překoná bez ztrát a výtky, kte­ré unik­nou ze rtů jen v nej­vět­ší úzkos­ti a roz­hoř­če­ní? Aby syno­vi co nej­víc...Read more »
Samet

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

...kni­hu dopo­ru­čit. Čtvrtina kni­hy je věno­vá­na udá­los­tem, kte­ré před­chá­ze­ly 17. lis­to­pa­du 1989. Autor vysvět­lí pro­pra­co­va­nou tota­lit­ní ide­o­lo­gii a sys­tém KSČ, vysvět­lí, v čem spo­čí­val „reál­ný soci­a­lis­mus“, věnu­je se Chartě 77 a osob­nos­tem kolem ní,...Read more »

Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers

...Bez pato­su a hero­i­zo­vá­ní podá­vá kaž­dá minu­ta série své oso­bi­té svě­dec­tví o tom, co všech­no muse­lo být a bylo obě­to­vá­no pro pora­že­ní němec­kých vojsk. Celý pro­jekt vlast­ně vzni­kl při natá­če­ní Vojína Ryana, kdy se...Read more »

Pýcha a předsudek

...a otrav­né ved­lej­ší posta­vy apod. Možná by ješ­tě stá­lo za to, varo­vat pány tvo­ří­cí dopro­vod, ale snad je tato recen­ze varo­va­la dosta­teč­ně.   Jediné plus filmu PS: Jedno vel­ké plus film...Read more »