Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Události v regionech plus'
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Události 17. lis­to­pa­du při­blí­ží v pořa­du his­to­ri­ci Pavel Žáček nebo Miroslav Vaněk. Přímé dění divá­kům při­po­me­ne Monika Pajerová nebo Igor Chaun. Zajímavý pohled nabíd­ne člen teh­dej­ší Nezávislé vyšet­řo­va­cí komi­se zdra­vot­ní­ků dok­tor Jan...Read more »
karin png

Akta X - 11×03 Plus jedna (paní Peacocková vrací úder)

Aleluja! Epizoda Plus One je ryzí monster-of-the-week zále­ži­tost, ze všech deví­ti dosud uve­de­ných epi­zod revi­va­lu nej­věr­ně­ji při­po­mí­na­jí­cí sta­rá dob­rá Akta X, záro­veň to celé ale zřej­mě nej­ú­spěš­ně­ji zasa­zu­jí­cí do kon­tex­tu...Read more »
119680900 622334311989526 3904874529849342573 n

Předplatitelé PS Plus se mohou těšit na nový benefit v...

Předplatitelé PS Plus se mohou těšit na nový benefit v podobě PlayStation Plus Collection. Balíček bude obsahovat výběr oblíbených PS4 her, které si budou moci hráči zdarma užít i na...Read more »
Raubirské

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

...Javoříčko na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Ač se jed­ná o belet­ris­tic­ké zpra­co­vá­ní, vel­ké plus auto­ro­vi za to, že se zce­la sho­du­je s vyprá­vě­ním přímých účast­ní­ků, kte­ří si vše pro­ži­li osob­ně a tak ucho­va­li...Read more »
Osudové

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

...víc, nevá­hej­te a inves­tuj­te do kni­hy Osudové oka­mži­ky Československa. Tato kni­ha by se měla stát sou­čás­tí kaž­dé rodin­né knihov­ny. Název kni­hy: Osudové oka­mži­ky Československa Autor: Karel Pacner Nakladatelství: Albatros Media, Plus...Read more »

Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik...

...si jistě vybavujete události staré teprve několik týdnů, kdy kvůli šokující policejní brutalitě zemřel v Min... Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik týdnů, kdy kvůli šokující policejní brutalitě...Read more »
120480137 2747326812216499 5685186819303506752 o

PS Plus v říjnu nabídne arkádové závody Need for Speed:...

PS Plus v říjnu nabídne arkádové závody Need for Speed: Payback a RPG Vampyr...Read more »
200408191652 npu3

Non plus ultras

...pros­tě jsou a vy, vy si to pře­ber­te, jak chce­te. Přes veš­ke­ré výhra­dy ale musím říct, že Non plus ultras nepo­va­žu­ju vůbec za pro­pa­dák, ale dopo­ru­ču­ju ho pře­de­vším fot­ba­lo­vým fanouškům. Kvůli...Read more »
Image129

Non plus ultras

Motto: „Nás fot­bal vůbec neza­jí­má, fot­bal je jen zámin­ka“ NON PLUS ULTRAS je kome­die se soci­ál­ním pod­tex­tem, je to sati­ric­ký pohled na krát­ký časo­vý úsek živo­ta pěti­ce fot­ba­lo­vých „fanouš­ků“ jed­no­ho...Read more »
word image

Amnestie

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii...Read more »

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů...

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů Batman navždy a Batman a Robin (které se vždy brali jako přímé sequely k Batman se vrací, protože i přes dvojnásobné...Read more »

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů...

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů Batman navždy a Batman a Robin (které se vždy brali jako přímé sequely k Batman se vrací, protože i přes dvojnásobné...Read more »
MF 4

Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?

Phil, Claire, Jay nebo šprt­ka Alex – na tele­viz­ní obra­zov­ky se opět vra­cí zvlášt­ní rodin­ný klan Pritchettových, Dunphyových a Tuckerových se sérií emo­cí a řadou trap­ných i úchyl­ných momen­tů. Se smí­chem jako vždy...Read more »
Annette Bening Zeny 20. stoleti

Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

V pátek 28. dub­na skon­čí ve Zlíně Regionální ozvě­ny Febiofestu. Letošní ozvě­ny 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se kona­ly postup­ně ve tři­nác­ti měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou. Festival ve...Read more »

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

V 50. letech, v raných fázích stu­de­né vál­ky, bylo napě­tí mezi USA a SSSR roz­ší­ře­ným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovět­ské­ho agen­ta žijí­cí­ho v New Yorku, strach a para­no­ia se vystup­ňu­je. Pověřený...Read more »
Boure

Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí

   Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nu. Možná nejsou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to...Read more »
Bond

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Už jsme si tak tro­chu zvyk­li na to, že Hollywoodu v posled­ní době vlád­ne stá­le se stup­ňu­jí­cí poli­tic­ká korekt­nost (o čemž jsme se pře­svěd­či­li také během letoš­ních Oscarů) a sna­ha vytřís­kat ze vše­ho...Read more »
letec e1534451465627

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

...se i na věci a udá­los­ti, na kte­ré by mož­ná radě­ji zapo­mněl. Ze začát­ku to šlo hůře, ale pak si postup­ně vzpo­mí­nal na události-útržky ze své­ho živo­ta a my tak moh­li být svěd­ky toho, jak...Read more »
Horizon

Horizont události - prvotina Paula W.S. Andersona

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře zro­be­né web...Read more »
viking

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním hrdi­nou...Read more »
3 15 zemres001

3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch „podle skutečných událostí“

Stejně jako jsou tee­nage­rov­ské kome­die cha­rak­te­ris­tic­ké tím, že se v nich pře­žvý­ká­vá psí trus a nevě­dom­ky poly­ká eja­ku­lát, stej­ně tak i moder­ní horor má svá jed­no­znač­ná spe­ci­fi­ka. Pomineme-li depre­siv­ní výtvar­nou strán­ku, pat­řič­ně roz­kle­pa­nou...Read more »
919 madona z hor 2d 1

Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

Životní pří­běh Marii Vittorii začí­ná ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí v ital­ských horách, kde život lidí utvá­ří tvr­dá prá­ce a neo­chvěj­ná víra. Maria se bojí, že se nepro­vdá a zůsta­ne sta­ru pan­nou, ale...Read more »
obrazek 1 banky se pripravuji na krizi

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

...občan­ský prů­kaz, tře­ba mobil­ním tele­fo­nem, a vlast­nit ban­kov­ní účet na své jmé­no, pokud chce­te vypla­tit pení­ze na ban­kov­ní účet, pro půjč­ku v hoto­vos­ti na ruku účet nepo­tře­bu­je­te. Půjčka Everyday plus, jednoduché řešení...Read more »
Pozustaly

Tom Perrotta: Pozůstalí

...došlo, jeli­kož v tako­vém pří­pa­dě bys­te byli jen zkla­ma­ní. Smyslem této kni­hy není ani tak vysvět­lo­vat jako spíš klást otáz­ky. Autor:Tom Perrotta Žánr:román, fan­ta­sy Nakladatelstvi:PLUS Datum vydá­ní:08.08.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »
VeSluzbachZla

Robert Galbraith: Ve službách zla

...bohu­žel i zdlou­ha­vé vyprá­vě­ní, kte­ré nako­nec k niče­mu neve­de, tak bych se radě­ji do kni­hy nepouš­tě­la. Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové) Žánr:svě­to­vá belet­rie, detek­tiv­ka Nakladatelstvi:PLUS Datum vydá­ní:02.05.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Read more »