Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Události v kultuře'
word image 10

Připravované projekty na ČT

Mira Žbirky. Nová výstava v Galerii ČT otevírá 23. dubna Česká tele­vi­ze v roce 2018 ote­vře­la výsta­vou ČT dětem vlast­ní gale­rii, kte­rá se zamě­řu­je pře­de­vším na edu­kač­ní výsta­vy, medi­ál­ní vzdě­lá­vá­ní a při­bli­žo­vá­ní vzni­ku audi­o­vi­zu­ál­ní...Read more »
muj rok 1959

Co přinesl rok 1959?

situ­a­ce houst­ne, přes­to se dá říct, že nej­hor­ší exce­sy stu­de­né vál­ky se stá­va­jí minu­los­tí. Jiné vál­ky ovšem začí­na­jí... V Československu otví­rá prv­ní pro­dej­na potřeb pro kou­zel­ní­ky. Jogurty jsou nově obo­ha­ce­ny o vita­min...Read more »
Slunce

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

bri­gá­du a sou­čas­ně se poku­sil pro­vě­řit v pra­xi svůj expe­ri­ment na téma „doji­vost krav v závis­los­ti na kul­tu­ře pro­stře­dí.“ Vedení JZD však nechce o pochyb­ném expe­ri­men­tu ani sly­šet. Všechno se však změ­ní v oka­mži­ku, kdy...Read more »
MFFP Posters Tiskovka2

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

fil­mem, taneč­ní před­sta­ve­ní pod­le fil­mu či výsta­vu k 25. výro­čí fes­ti­va­lu. Diváci tak mohou po fil­mech rela­xo­vat napří­klad v Cross Clubu, v klu­bu Radost FX, v Klubu FAMU, v Museu Kampa, v muzeu Grévin Praha, v Galerii Rudolfinum, v Muzeu Karla...Read more »