Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Události'

Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik...

...si jistě vybavujete události staré teprve několik týdnů, kdy kvůli šokující policejní brutalitě zemřel v Min... Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik týdnů, kdy kvůli šokující policejní brutalitě...Read more »
Osudové

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli...Read more »

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů...

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů Batman navždy a Batman a Robin (které se vždy brali jako přímé sequely k Batman se vrací, protože i přes dvojnásobné...Read more »

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů...

DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů Batman navždy a Batman a Robin (které se vždy brali jako přímé sequely k Batman se vrací, protože i přes dvojnásobné...Read more »
Bond

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Už jsme si tak tro­chu zvyk­li na to, že Hollywoodu v posled­ní době vlád­ne stá­le se stup­ňu­jí­cí poli­tic­ká korekt­nost (o čemž jsme se pře­svěd­či­li také během letoš­ních Oscarů) a sna­ha vytřís­kat ze vše­ho...Read more »
whitedot3

Horizont události

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře zro­be­né...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Události 17. lis­to­pa­du při­blí­ží v pořa­du his­to­ri­ci Pavel Žáček nebo Miroslav Vaněk. Přímé dění divá­kům při­po­me­ne Monika Pajerová nebo Igor Chaun. Zajímavý pohled nabíd­ne člen teh­dej­ší Nezávislé vyšet­řo­va­cí komi­se zdra­vot­ní­ků dok­tor Jan...Read more »
word image

Amnestie

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii...Read more »
Boure

Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí

   Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nu. Možná nejsou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to...Read more »
letec e1534451465627

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

...se i na věci a udá­los­ti, na kte­ré by mož­ná radě­ji zapo­mněl. Ze začát­ku to šlo hůře, ale pak si postup­ně vzpo­mí­nal na události-útržky ze své­ho živo­ta a my tak moh­li být svěd­ky toho, jak...Read more »
viking

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním hrdi­nou...Read more »
Samet

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství CPress...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
WTC

World Trade Center - Všichni si připomeňme, co se stalo před 19 lety.

Oliver Stone se posa­dil na reži­sér­skou žid­li, roz­hlé­dl se kolem a spus­til akci, z níž vze­šel sní­mek, kte­rý nabí­zí pohled na udá­los­ti z 11. září 2001 v New Yorku.  První minu­ty fil­mu pat­ři Nicolasu Cageovi....Read more »
Josef1 e1540102680445

Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL

Když ve Vídni vypu­kl mor, uchý­lil se císař s dvo­rem, i se svým dvou­le­tým, prvo­ro­ze­ným synem, prin­cem Josefem - svým nástup­cem, do Prahy. Bohužel mor dora­zil i sem, a tak nezbý­vá císa­ři, než se...Read more »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji pad­ne,...Read more »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub,...Read more »

Texaský masakr motorovou pilou

Jojo. Motorovku do ruky a hurá na ně! Stará, leč osvěd­če­ná meto­da… kte­rá fun­gu­je. Tento film popi­su­je udá­los­ti, kte­ré se při­ho­di­ly jed­no­ho léta roku 1973 v malém měs­teč­ku Travis County. Tehdy byli...Read more »
Raubirské

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde...Read more »
dckk 63 green lantern hledany hal jordan 1

#1987: DC komiksový komplet 63: Green Lantern - Hledaný: Hal Jordan - 40 %

...jsou ty události špatné, ale jak neznáme všechny události, jak neznáme všechny velké eventy, všechny vztahy, mám pocit, že nám něco uniká, že ta velikost toho vesmíru, který se díky...Read more »
okamžikyx

Významné okamžiky

Nejmenší věc s význa­mem je v živo­tě cen­něj­ší než nej­vět­ší věc bez něho. (C.G.Jung) Vzpomeňte si na dobu, kte­rá pro vás byla význam­ná. Nepoužil jsem slo­vo pří­jem­ná nebo radost­ná, ale význam­ná....Read more »
srpen

1968 milimetrů

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu, Francii,...Read more »
komiksova historie moderniho sveta 2 1

#2121: Komiksová historie moderního světa 2: Od pádu Bastily po současnost

...moc ne. Ale kniha "Komiksová historie moderního světa 2: Od pádu Bastily po současnost" nesoudí, snaží se popisovat události celkem objektivně. I když nesoudí... Jasně, že si Larry Gonick sem...Read more »
monaaaa

MONA LISA VIRUS

Jednoho dne Ameriku zastih­ne zprá­va, že na ces­tě do Mexika zmi­ze­ly, byly une­se­ny krá­lov­ny krá­sy. Žádní únos­ci však nepo­ža­do­va­li žád­né výkup­né, a kdo by s vojen­skou pro­zí­ra­vos­tí uná­šel auto­bus plný krá­lo­ven krá­sy,...Read more »
dckk 48 nova hranice 1

#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %

...50. a 60. letech a pokusí se ji dát do jednoho příběhu, který bude mít smysl, bude mít hlavu a patu a bude spojovat všechny důležité události, které jsou se...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com