Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Události'
Osudové

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli...Read more »
Bond

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Už jsme si tak tro­chu zvyk­li na to, že Hollywoodu v posled­ní době vlád­ne stá­le se stup­ňu­jí­cí poli­tic­ká korekt­nost (o čemž jsme se pře­svěd­či­li také během letoš­ních Oscarů) a sna­ha vytřís­kat ze vše­ho...Read more »
whitedot3

Horizont události

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře zro­be­né...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Události 17. lis­to­pa­du při­blí­ží v pořa­du his­to­ri­ci Pavel Žáček nebo Miroslav Vaněk. Přímé dění divá­kům při­po­me­ne Monika Pajerová nebo Igor Chaun. Zajímavý pohled nabíd­ne člen teh­dej­ší Nezávislé vyšet­řo­va­cí komi­se zdra­vot­ní­ků dok­tor Jan...Read more »
word image

Amnestie

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii...Read more »
viking

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním hrdi­nou...Read more »
letec e1534451465627

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

...se i na věci a udá­los­ti, na kte­ré by mož­ná radě­ji zapo­mněl. Ze začát­ku to šlo hůře, ale pak si postup­ně vzpo­mí­nal na události-útržky ze své­ho živo­ta a my tak moh­li být svěd­ky toho, jak...Read more »
Boure

Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí

   Každá doba a kaž­dé mís­to má své hrdi­ny. V ame­ric­kém měs­tě Gloucester jimi jsou rybá­ři, kte­ří se pla­ví za úlov­kem po nebez­peč­ném oce­á­nu. Možná nejsou hrdi­no­vé, kte­ří boju­jí ve vál­ce, ale o to...Read more »
Josef1 e1540102680445

Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL

Když ve Vídni vypu­kl mor, uchý­lil se císař s dvo­rem, i se svým dvou­le­tým, prvo­ro­ze­ným synem, prin­cem Josefem - svým nástup­cem, do Prahy. Bohužel mor dora­zil i sem, a tak nezbý­vá císa­ři, než se...Read more »
Samet

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství CPress...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji pad­ne,...Read more »
n200708281410 NC

World Trade Center

Oliver Stone se posa­dil na reži­sér­skou žid­li, roz­hlé­dl se kolem a spus­til akci, z níž vze­šel sní­mek, kte­rý nabí­zí pohled na udá­los­ti z 11. září 2001 v New Yorku.  První minu­ty fil­mu pat­ři Nicolasu Cageovi....Read more »
Pozustaly

Tom Perrotta: Pozůstalí

Příběh, jenž je zají­ma­vý pře­de­vším počá­teč­ní situ­a­cí, kte­rá před­chá­zí samot­né­mu vyprá­vě­ní. Při čte­ní toho­to romá­nu zapo­meň­te na sna­hu logic­ky jak­ko­liv vysvět­lit nepo­cho­pi­tel­né udá­los­ti, kte­ré vám autor před­lo­ží hned v úvo­du jako nezpo­chyb­ni­tel­ný...Read more »
VeSluzbachZla

Robert Galbraith: Ve službách zla

Nezapomenutelná dvo­ji­ce detek­tiv Cormoran Strike spo­leč­ně s asi­s­tent­kou Robin již potře­tí! Ve služ­bách zla je název, kte­rý tuto kni­hu vysti­hu­je doko­na­le. Robin totiž jed­no­ho dne dora­zí balí­ček a neskrý­vá se v něm jiné...Read more »

Good bye, Lenin

NOVÉ NĚMECKO V době, kdy fil­mo­vý hrdi­na Alex Kerner obdi­vo­val výcho­do­ně­mec­ké­ho kos­mo­nau­ta Sigmunda Jähna, kte­rý mířil v sovět­ském kos­mic­kém modu­lu Sojuz 31 do vesmí­ru, navště­vo­val Matthias Kalle škol­ku v jed­nom malém pro­vinč­ním měs­teč­ku...Read more »
dckk 48 nova hranice 1

#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %

...50. a 60. letech a pokusí se ji dát do jednoho příběhu, který bude mít smysl, bude mít hlavu a patu a bude spojovat všechny důležité události, které jsou se...Read more »

Texaský masakr motorovou pilou

Jojo. Motorovku do ruky a hurá na ně! Stará, leč osvěd­če­ná meto­da… kte­rá fun­gu­je. Tento film popi­su­je udá­los­ti, kte­ré se při­ho­di­ly jed­no­ho léta roku 1973 v malém měs­teč­ku Travis County. Tehdy byli...Read more »
MF 4

Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?

Phil, Claire, Jay nebo šprt­ka Alex – na tele­viz­ní obra­zov­ky se opět vra­cí zvlášt­ní rodin­ný klan Pritchettových, Dunphyových a Tuckerových se sérií emo­cí a řadou trap­ných i úchyl­ných momen­tů. Se smí­chem jako vždy...Read more »
ObrazyZeZivota

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by. Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za svou...Read more »
srpen

1968 milimetrů

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu, Francii,...Read more »
Raubirské

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde...Read more »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub,...Read more »
monaaaa

MONA LISA VIRUS

Jednoho dne Ameriku zastih­ne zprá­va, že na ces­tě do Mexika zmi­ze­ly, byly une­se­ny krá­lov­ny krá­sy. Žádní únos­ci však nepo­ža­do­va­li žád­né výkup­né, a kdo by s vojen­skou pro­zí­ra­vos­tí uná­šel auto­bus plný krá­lo­ven krá­sy,...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

...Docela si sedli. Komiksové pasáže dovedou dějinné události vykreslit docela věrně, obrazově nikoli nudně, ale přesto máte pocit, že se jedná spíše o ilustrovaný popis dějin. Textu je hodně a...Read more »