Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Učíme se s Noddym'
Tomas02

Učíme se s Tomášem - čísla

...a jeho přá­te­lé nazva­ná prá­vě Učíme se s Tomášem čís­la. Díky jed­no­du­chým obráz­kům se děti nau­čí počí­tat do dese­ti. Otázky jsou polo­že­ny jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně: „Kolik vago­nů Tomáš táh­ne?“, „Kolik se na lou­ce...Read more »
Tomas01

Učíme se s Tomášem - barvy

...a spi­so­va­tel W. V. Awdry. Populárnější se loko­mo­ti­va sta­la v roce 1984, kdy se opr­vé obje­vi­la na tele­viz­ní obra­zov­ce, a to rov­nou v celém dět­ském seri­á­lu. Kniha Učíme se bar­vy s Tomášem není roz­hod­ně prv­ní...Read more »
0036371949 prvouka hrou zabavne aktivity 1 3 tr zs a101f0f13398 v

Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka...Read more »
nejlepsi hry do kapsy

Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

Připravujete naro­ze­ni­no­vou osla­vu a potře­bu­je­te zaba­vit mno­ho dětí? Jste uči­tel­kou ve mateř­ské  ško­le, či dru­ži­ně a chce­te se inspi­ro­vat, co vše může­te s dět­mi hrát? Tak je kapes­ní for­mát pub­li­ka­ce Nejlepší hry do kapsy...Read more »
pravda e1535700052629

A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.

Tato kni­ha uka­zu­je, že během živo­ta se učí­me mno­ha věcem jenom pro­to, abychom zjiš­ťo­va­li (zno­vu a zno­vu), že vět­ši­na toho, co jsme si osvo­ji­li, je buď­to chyb­ná nebo ire­le­vant­ní. Velká část...Read more »
P1370478

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu...Read more »
ACoKdyz

A co když je to jinak

Kniha, kte­rá asi spl­ní čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní jen zčás­ti. Nějak tak bych zača­la, jeli­kož je to ten hlav­ní dojem, kte­rý si z čet­by odná­ším. Na jed­nu stra­nu je text plný zají­ma­vých pohle­dů...Read more »
Kubik

Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny

Jako kufřík půso­bí obal na čty­ři kníž­ky z edi­ce Moje prv­ní kni­hov­nič­ka, zamře­né ten­to­krát na Mickeyho Mouse a jeho přá­te­le – Kačera Donalda, Daisy, psa Pluta, Minnie a Goofyho. Děti si kníž­ky v oba­lu...Read more »
Hry

Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme?

Škoda, že až po prázd­ni­nách vychá­zí kníž­ka Hry pro malé ces­to­va­te­le. Nikdy neu­sly­ší­te: Kdy už tam bude­me? Možná by totiž mno­hým rodi­čům usnad­ni­la let­ní ces­to­vá­ní s dět­mi mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, ať už...Read more »
Orgasmicka meditace

Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život

Kniha je ve zkrat­ce o tom, jak roz­ví­jet žen­skou sexu­a­li­tu tak, aby z ní měla pro­spěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jed­no­du­chý – pro­to­že tak byl člo­věk jako lid­ský druh...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání

...odha­lit věci, kte­ré by zůsta­ly jinak skry­ty. Horolezec Reinhold Messner jed­nou pro­mlu­vil o nebez­pe­čí, kte­rá se skrý­va­jí ve vol­né pří­ro­dě: “Neučíme se své veli­kos­ti. Učíme se, jak jsme kře­hcí, sla­bí a plní...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...úko­lem – doká­zat se nala­dit na stej­nou vlnu. A i když si mys­lí­me, že už jsme toho dosáh­li, stej­ně nás kaž­dý den doká­že pře­kva­pit. Učíme se od něj obrov­ské množ­ství věcí. Spolupráce...Read more »
bling 16

Recenze: The Bling Ring - 80%

Stát Kalifornie je jed­ním z těch míst na zemi, kde mul­ti­kul­tur­ní tole­ran­ce a plu­ra­li­ta život­ních sty­lů dosáh­ly nej­roz­vi­nu­těj­ší podo­by. Domov holly­wo­od­ských celebrit, znač­ko­vé módy a plas­tic­kých chi­rur­gií je nejen ztě­les­ně­ním ame­ric­ké­ho snu a pro­stře­dím...Read more »