StarGate

Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

Je před námi před­po­sled­ní pěti­ce a musím se při­znat, že seřa­dit ji byla opět vskut­ku pořád­ná raso­vi­na, kte­rá mi zabra­la něko­lik dlou­hých hodin. Nuže, pojď­me na to… 10) Hvězdná brána (Stargate...Číst dál »

Aura - brána k duši

Cesta k poznání a vědomé přeměně energetických polí – pro jasnou mysl ve stáří a pokrok na duchovní cestě... Nejlepší cestou k tomu, abychom žili spokojeně, v souladu...Číst dál »

Devátá brána

Okultní sata­nis­tic­ký film z pro­stře­dí sta­rých knih opře­de­ných tajem­stvím deví­ti bran, jejichž autor byl za jejich vydá­ní upá­len. Není ani divu, pro­to­že kdo odha­lí, to co devět bran skrý­vá,...Číst dál »
592608

Aura - brána k duši

Cesta k poznání a vědomé přeměně energetických polí – pro jasnou mysl ve stáří a pokrok na duchovní cestě... Nejlepší cestou k tomu, abychom žili spokojeně, v souladu...Číst dál »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

...se sta­ne morál­ní zkouš­kou ženy, jejíž kro­ky, ačko­li byly pod­mí­ně­né bez­mez­nou pra­cov­ní odda­nos­tí, uči­ni­ly nešťast­ným nejed­no­ho pra­cov­ní­ka. Daha / More / Ještě víc Režie: Onur Saylak Turecko, 2017, 115 min,...Číst dál »
Sirius

Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i dal­ší kusy pořád­ný nářez? O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se...Číst dál »
200505020913 protizdi1

Proti zdi

Nejlepší film roku a oce­ně­ní na Berlinale si při­psal turecko-německý film Proti zdi. Jde o doce­la drs­ný pří­běh o neob­vyk­lém sou­ži­tí dvou turec­kých při­stě­ho­val­ců v Německu. Cahit má pros­tě špat­né obdo­bí a roz­hod­ne se řešit...Číst dál »
hortenziová zahrada

Hortenziová zahrada - příběh osudové lásky

Milujete hor­ten­zie? Chcete zažít pří­běh nena­pl­ně­né lás­ky a tou­hy? Máte rádi romá­ny z doby vál­ky? Marie Lamballe je autor­kou novin­ky Hortenziová zahra­da, kte­rou vyda­la Euromedia Group v koedi­ci s nakla­da­tel­stvím Brána. Neváhejte a pusť­te se...Číst dál »
2016 comic con game of thrones panel

Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu

Bude to už něco přes týden, co se na kon­ci čer­ven­ce 2016 konal v ame­ric­kém měs­tě San Diegu popu­lár­ní Comic-Con, jehož 49. roč­ník se na flo­rid­ském pobře­ží koná nepře­tr­ži­tě od roku...Číst dál »

Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše

...jen jednen...ale mys­lím, že ten správ­ný. Proč? Protože kro­mě jiných kusů se zde vyskyt­la povíd­ka „Brána“, kte­rá, upřím­ně, ve spo­leč­nos­ti ostat­ních poví­dek těž­ce vyční­va­la. Pak jsme si s Lucií rea­go­va­li na...Číst dál »
tyrion03

Tyrion Lannister – Hra o Trůny

Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mno­hem hor­ší­ho zlo­či­nu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpas­lík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u sou­du pro­to, že jsi trpas­lík.“ Tyrion Lannister: „Ale ano,...Číst dál »
Jaime

Jaime Lannister – Hra o Trůny

„Nejsou dal­ší muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytí­řem Královské strá­že, syn Tywina Lannistera, bra­tr krá­lov­ny Cersei Lannister a star­ší bra­tr Tyriona Lannistera. Sloužil...Číst dál »
HRa06Spoi

Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)

Tak máme pro Vás při­pra­ven dal­ší obsah epi­zo­dy seri­á­lu Hra o trů­ny. Tentokrát ke to 6. epi­zo­da z 6. série, kte­rá šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začí­ná scé­nou Meery (Ellie Kendrick) a Brana...Číst dál »
Pomsta

Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk

Máte rádi pohád­ky Tisíce a jed­né noci? Pokud tou­ží­te po pře­vy­prá­vě­né ver­zi těch­to kou­zel­ných pří­bě­hů, roz­hod­ně sáh­ně­te po novin­ce „Pomsta a roz­břesk“. V zemi Chorásán se násil­nic­ký Král krá­lů - kalif Chálid kaž­dou...Číst dál »
PokladAzt

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

...roz­ho­dl se pokra­čo­vat ale­spoň v natá­če­ní may­o­vek z pro­stře­dí Orientu a Mexika. Scénář a režie V roce 1964 se Artur Brauner pus­til do natá­če­ní fil­mu Poklad Aztéků, na kte­rý dějo­vě nava­zu­je Pyramida boha Slunce. Z eko­no­mic­kých důvo­dů...Číst dál »
PrincOfPersia

Prince of Persia – klasika klasik

Je asi jen málo sta­rých DOSových her, kte­ré by se tak zapsa­ly do pově­do­mí hrá­čů dří­ve naro­ze­ných, jako je Prince of Persia. Obecně vza­to se sice vel­kým pís­mem...Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...uzná­ní Vlk z Královských Vinohrad Režie: Jan Němec Česká repub­li­ka, Slovenská repub­li­ka, Francie, 2016 SOUTĚŽ Na východ od Západu Porota Na východ od Západu Carmen Gray, Velká Británie Tolga Karaçelik, Turecko...Číst dál »
Stats

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

...172 zobr. „Jde nám o to, vybí­rat fil­my s výraz­ným autor­ským ruko­pi­sem,” říká o výbě­ru fil­mů umě­lec­ký ředi­tel Karel Och. - 54 zobr. Česko – Turecko - 47 zobr. Jan Kritik VS Virtuální rea­li­ta - 46 zobr. Smrt Ramsay Boltona -...Číst dál »

Bora Dagtekin

...celo­ve­čer­ní kome­dii Kde je Fred!? s Tilem Schweigerem a Jürgenem Vogelem v hlav­ních rolích. Ve stej­ném roce ARD zača­la vysí­lat cena­mi ověn­če­ný mul­ti­kul­tur­ní seri­ál Turečtina pro začá­teč­ní­ky. Seriálu o turecko-německé rodi­ně se dosta­lo mezi­ná­rod­ní­ho...Číst dál »

Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.

Brána smr­ti nabí­zí divá­kům zce­la jiný pohled na smrt, než je běž­né. Většina lidí má ze smr­ti strach, je to pro ni téma depre­siv­ní a scho­vá­vá se před ní. V seri­á­lu však...Číst dál »
FotNahl

Fotograf - 65 %

Fotograf Jan je obklo­pen žena­mi a není tak divu, že mu výraz­ně zasa­hu­jí do živo­ta. Modelky potře­bu­je, pro­to­že foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fe­se a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­gra­fa zají­ma­jí...Číst dál »
vlcsnap 2014 02 09 20h00m06s172

Blízko od sebe / August: Osage County - 75%

Maryl Streep exce­lu­je v roli vypo­čí­ta­vé mrchy. Věta jak stvo­ře­ná pro kva­lit­ní pro­du­cent­ský záměr, jak nalá­kat, co nej­vět­ší množ­ství poten­ci­ál­ních divá­ků. Však sta­čí kou­sa­vá a sobec­ká Violeta, kte­rou ztvár­ňu­je Maryl,...Číst dál »
7Psych

Sedm psychopatů - 60 %

Jestli se scé­ná­ře píšou pod­le recep­tu, kte­rý nám před­vá­dí scé­náris­ta Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost stras­tipl­ná prá­ce. Teprve vlast­ní drs­né zážit­ky, hro­ma­da mrt­vol a psy­cho­pa­ti za...Číst dál »
JAdamova

Jaroslava Adamová

...Divadlo na Vinohradech 1907 – 2007 – Vinohradský ansám­bl, vyda­lo Divadlo na Vinohradech, Praha, 2007, str. 192, ISBN 978-80-239-9604-3 ↑ Marie Valtrová: ORNESTINUM, Slavná éra Městských diva­del praž­ských, Brána, Praha, 2001,...Číst dál »

Anonym – Obraz staré doby - 57 %

Milovníky his­to­ric­kých fil­mů a zejmé­na alž­bě­tin­ské doby může při­lá­kat film Anonym od reži­sé­ra Rolanda Emmericha, kte­rý se stal zná­mý fil­my Univerzální voják, Hvězdná brá­na, Godzilla a Patriot.Z výčtu fil­mů je...Číst dál »
whitedot3

Horizont události

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně...Číst dál »