tuck

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

...her­ci pokra­čo­va­li ve sdí­le­ní his­to­rek o svých zku­še­nos­tech v zemi tuč­ňá­ků. Cumberbatch a Malkovich jsou zná­mí svou peč­li­vou a slo­ži­tou pří­pra­vou a TUČŇÁCIMADAGASKARU neby­li výjim­kou. „Přípravné prá­ce byly napros­té peklo,“ vtip­ku­je Cumberbatch. „Musel jsem...Read more »
tuck

Tučňáci z Madagaskaru

...Přeměna tuč­ňá­ků z oblí­be­ných ved­lej­ších postav v Madagaskaru na hlav­ní hvězdy, v epic­kém pří­bě­hu na fil­mo­vém plát­ně, byl nasna­dě díky jejich neza­po­me­nu­tel­ným vlast­nos­tem. „Tučňáky ve všech fil­mech pohá­ní jejich odliš­né a sil­né osob­nos­ti,” říká...Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

...oka­mži­kům. Kromě toho Eric Darnell říká: „Tučňáci jako tým i jako jed­not­liv­ci nabí­ze­jí něco pro kaž­dé­ho. Diváci mohou najít mno­ho způ­sobů, jak mezi ně pro­nik­nout, způ­sobů, kte­ré vyho­vu­jí jejich osob­nos­ti a pohle­du...Read more »
tuck

Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

Útok na Fort Knox kvů­li chut­né­mu pamlsku není nic ve srov­ná­ní s pro­blémy, kte­rým tuč­ňá­ci musí čelit, když nara­zí na Dr. Octavia Brinea. Tento pro­slu­lý gene­tik, milov­ník sýrů (ale­spoň to má...Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...FRANKEL D., Tucci S., Baker S., Grenier A. 24.09.2019 12:00 TučňáciMadagaskaru DARNELL M., SMITH S.J. 24.09.2019 14:00 Moje tlus­tá řec­ká svat­ba 2 JONES K., Vardalosová N., Corbett J., Constantine...Read more »
Mimoni%2Brecenze

Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%

...jak by musel vypa­dat celo­ve­če­rák s vever­kou z Doby ledo­vé v hlav­ní roli, aby si zacho­val svůj spe­ci­fic­ký humor a záro­veň to byl dob­rý film s pou­ta­vým pří­bě­hem. Zdroj fotek: cinemart.cz Nedávní TučňáciMadagaskaru jsou...Read more »
PrimaLogo

TV Prima - program na září

...Quinn A., Costner K. 22.09.2019 1:10:00 Dívka ve vla­ku Bluntová E., Theroux J., Fergusonová R., TAYLOR T. 22.09.2019 14:20:00 TučňáciMadagaskaru DARNELL M., SMITH S.J. 22.09.2019 16:50:00 Andílek na ner­vy...Read more »