Vinografie

Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

způ­so­bem dozvě­dět, co před­chá­zí tomu, než si víno kou­pí­te v obcho­dě a ochut­ná­te ho. Naleznete zde i návod, jak správ­ně degusto­vat, jaké víno si máte dát k růz­ným dru­hům pokr­mů a v jaké zemi může­te najít...Číst dál »
white wine 848268 1280 b216a851fa 660x371

Víno jako lék? Vědci objevili zázračný účinek alkoholu

...mecha­nis­mů vedou­cích ke zpo­ma­le­ní věku indu­ko­va­né­ho dege­ne­ra­cí ner­vo­vých obvo­dů,“ uve­dl autor stu­die, odbor­ný asi­s­tent Gregorio Valdez. Červené víno obsa­hu­je více resve­ra­t­ro­lu než víno bílé, pro­to­že je tato lát­ka fer­men­to­va­ná ze...Číst dál »
Novinka vinny most z vinice sv. Klara 3

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

  Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí...Číst dál »
p9788075435576 vzdalena reka wood 200 311 1872718

Vzdálená řeka - kniha

...při­pra­ví, pak na dob­ré víno, kte­ré si vypi­je a nako­nec pro­ži­je se svou ženou milo­vá­ní. Jak tak pře­mí­tal, najed­nou se mu pro­bo­ři­lo kla­di­vo skrz stě­nu a jen tak tak, že neza­pa­dl do...Číst dál »

Václav Sloup

...řidi­če Čahouna ve fil­mech Na pyt­lác­ké stez­ce (1978) a Za trn­ko­vým keřem (1980) a hrál i v tri­lo­gii Bouřlivé víno, Zralé víno a Mladé víno, ve fil­mech Svatby pana Voka, Pan Vok odchá­zí, Fešák Hubert...Číst dál »
More

Percy Jackson: Moře nestvůr

...nomi­na­ce na Oscara a na Zlatý gló­bus a vítěz ceny Emmy Stanley Tucci hra­je Dionýsa, zná­mé­ho mla­dým oby­va­te­lům tábo­ra polo­krev­ných jako pan D. „Je bohem vína a hédo­nis­mu,” vysvět­lu­je Tucci. „Mám víno rád...Číst dál »
pražské vinice

Pražské vinice

...chtě­jí spo­znat i jinou tvář Prahy. Radana Vítková se psa­ní o víně věnu­je již něko­lik let a vlast­ní i časo­pis Víno&Styl, tak­že se dá říct, že víno je její srdeč­ní zále­ži­tos­tí. Pokud by vám...Číst dál »
200502011455 bokovka5

Bokovka

...ško­le, mno­ho spo­leč­né­ho toho spo­lu ale nema­jí. Miles je used­lý a kon­zer­va­tiv­ní, s malý­mi sklo­ny k alko­ho­lis­mu, po roz­vo­du zce­la zapšk­nul a ženy ho nechá­va­jí chlad­ným. Miles se zají­má jen o svůj nej­vět­ší koní­ček – víno,...Číst dál »
Central03

Centrální inteligence - 45 %

Když pra­co­vat pro CIA, pak jedi­ně s Bobem Stonem. Tenhle chla­pík má v sobě scho­va­né trp­ké zku­še­nos­ti s šika­nou na střed­ní ško­le, ale jeho minu­lost dáv­no zmi­ze­la v pro­pad­liš­ti dějin a teď ho...Číst dál »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

V polo­vi­ně pro­sin­ce se v pod­zem­ním foyer praž­ské­ho Divadla Komedie usku­teč­nil křest kni­hy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá éte­ric­ky půso­bí­cí výtvar­ni­ce vytvo­ři­la na námět Ivany Auingerové kni­hu,...Číst dál »
brak00

Brak

...noci, neboť na inspek­ci při­chá­zí i Nicolin pasák Iggi, kte­rý si hod­lá zkon­t­ro­lo­vat, jak pro­bí­há pra­cov­ní smě­na jeho zaměst­nan­ky­ně, a roz­hod­ně není nad­šen, že mu Nicol už žád­nou kač­ku nevy­dě­lá. Trpké ran­ní...Číst dál »
RR7b

Rychle a zběsile 6 - 50%

Tvůrci šes­té­ho dílu Rychle a zbě­si­le si muse­li nechat udě­lat prů­zkum, pod­le kte­ré­ho už fanouš­ci série trpí zvý­še­nou necit­li­vos­tí na akč­ní hrát­ky pře­de­šlých dílů. Jak by bylo jinak mož­né,...Číst dál »
ZGOhw

Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

...nebo potře­bu. Víno a ženy. Zrají! „Navíc kli­nic­ké zku­še­nos­ti svěd­čí i o tom, že původ­ně výhrad­ně kli­to­ri­dál­ně vzru­ši­vé ženy začí­na­jí rea­go­vat sexu­ál­ním vzru­še­ním a orgas­mem i na vagi­nál­ní dráž­dě­ní, tedy začí­na­jí dosa­ho­vat vyvr­cho­le­ní i během sou­lo­že,“...Číst dál »
Ctyrlistek 1

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

JAROSLAV NĚMEČEK (výtvar­ník, autor Čtyřlístku), vystu­do­val Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Praze. Věnoval se kera­mi­ce, vytvo­řil pro dol­nora­kous­ké měs­to Retz kaš­nu a sochu sv. Margarety, a také spo­lu­pra­co­val na vytvá­ře­ní replik egypt­ských hro­bek....Číst dál »
rsz tomate fibra coco ruescas 1024x768

Video: Plastové moře. Aneb jak se ve Španělsku „vyrábějí“ ve skelné a kamenné vatě rajčata pro evropský trh, která by místní nevzali do úst

...eur. Sklizeň v ohrom­ných pěstír­nách a halách z plas­tu pro­bí­há tři­krát až čty­ři­krát za rok. Exportní úspěch zajiš­ťu­jí raj­ča­ta, jaho­dy, melou­ny, cuke­ty a k tomu ješ­tě víno a oli­vy. Následující video uka­zu­je, jak ten­to „zele­ni­no­vý úspěch“...Číst dál »
IMG 20190122 145334

Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

...blíz­ké na Vánoce. Nebo si vypěs­tu­je­te pěk­ný zvyk dát si koře­ně­né víno před spa­ním, nebo meduň­ko­vý čaj – a život bude hez­čí. Ano, řek­la bych, že bylin­ky a tako­vý celist­vý pří­stup k živo­tu,...Číst dál »

Gran Torino - Eastwood je zpět. Naposled jako pan Herec.

Eastwood zra­je jako víno. Jeho vrs­tev­ní­ci by už dáv­no pod­leh­li seni­li­tě a ve svých sním­cích by si – obraz­ně i neob­raz­ně řeče­no – stlou­ka­li rakev. Clint si stá­ří nepři­pouš­tí. Dědkem je pou­ze...Číst dál »

Monty Pythonův Život Briana

...orga­ni­za­ce, kte­rá si dává za cíl dik­ta­tu­ru jed­nou pro­vždy svrh­nout, i když jí chy­bí argu­men­ty (Co nám Římani kdy dali, co? - Silnice, ško­ly, víno, kana­li­za­ci, zavla­žo­vá­ní, pořá­dek na uli­cích...) a navíc...Číst dál »

Černý rytíř (Black Knight) – Zábava i ponaučení

...jakém­si nezná­mém mís­tě, kte­ré se ani zda­le­ka nepo­do­bá mís­tu, kde pra­cu­je. Na bře­hu sto­jí podiv­ně vyhlí­že­jí­cí muž ve stře­do­vě­kém oble­ku a je evi­dent­ní, že už v sobě má něja­ké to víno, či jiný...Číst dál »

Good bye, Lenin

...čer­ve­né víno a uli­ce­mi zača­ly pras­ka­vě jez­dit tra­ban­ty. Obklopily nás poma­lu, ale stej­ně neú­stup­ně, jako tvář Helmuta Kohla. V roce 1992 při pře­no­su olym­pij­ských her v Barceloně už na obra­zov­ce nebě­ha­ly žád­né nápi­sy, ani...Číst dál »
Moulin

Moulin Rouge

...potě­ši­li oko (a někdy nejen oko) mno­hé­ho návštěv­ní­ka, chtí­cí­ho odleh­čit si od peněz. Kankán na jeviš­tích řádil jak lev, víno teklo prou­dy, bohé­mo­vé se opí­je­li do němo­ty, absin­th sko­lil mno­hé duše...Číst dál »
Rijen

Přemiéry říjen 2012

...vis­ta! Philip, Lars a Jozeph jsou tři mla­dí­ci po dva­cít­ce, kte­ří milu­jí víno a ženy. Jenže jsou stá­le pani­co­vé. Pod zámin­kou ochut­ná­vá­ní vína se vyda­jí na ces­tu do Španělska s vidi­nou prv­ních sexu­ál­ních zážit­ků....Číst dál »
ZPrezKuchyne

Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 %

...kuli­nář­ským zážit­kem a záro­veň tak pro­pa­gu­jí Francouze a jejich skvě­lou kuchy­ni a víno. V dneš­ní době, kdy je zájem o růz­né kuchař­ské exhi­bi­ce, pořa­dy či kuchař­ky, je ten­to film skvě­lou ukáz­kou toho, co se dá udě­lat...Číst dál »
Gatsby

Velký Gatsby - 85 %

...Gatsbyho večír­ky půso­bí nao­pak razant­ně. Je to kom­bi­na­ce divo­ké a zma­te­né hudeb­ní a taneč­ní show s uvol­ně­nou zába­vou.  Hudba udá­vá zbě­si­lé tem­po. Rozjaření hos­té křepčí, víno teče prou­dem a všich­ni „vzhů­ru do bez­vě­do­mí“. Ten...Číst dál »
163364 large

Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%

...si vysta­čil po celou dobu trvá­ní seri­á­lu, pro roli Roméa Dallaira dozrál jako to nej­kva­lit­něj­ší víno. Jeho výkon je str­hu­jí­cí. Shake hands with the devil je pro mne doko­na­lým fil­mem. Hudba,...Číst dál »
PoslednoLovecBlu ray

RECENZE: Poslední lovec čarodějnic

...a i přes ten šuplík, kte­rý jis­tě má nejen u divá­ků, má dob­ře nakro­če­no k tomu, aby postup­ně zapa­dl a dozrál i do jiných rolí. Rozsah má vel­ký a urči­tě bude ješ­tě zrát jako víno. Bonusy Výroba...Číst dál »