Toulky

Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

...či zajet. Kromě turis­tic­ky atrak­tiv­ních míst dopo­ru­čí k návštěvě i ta méně zná­má, ale přes­to zají­ma­vá. Milovníkům Francie a ces­to­vá­ní urči­tě nechy­bí v knihov­nách Toulky po Provence a Toulky kra­jem Loiry.  Stejně jako Toulky po Bretani mají i již...Číst dál »

Zdeněk Svěrák

...Pro toto diva­dlo při­pra­vil Svěrák prv­ní hru pojme­no­va­nou Akt a na dal­ších tři­nác­ti se pak spo­lu­au­tor­sky podí­lel spo­lu s Ladislavem Smoljakem. Ve všech před­sta­ve­ních diva­dla také Svěrák hra­je. Se Smoljakem zača­li poslé­ze...Číst dál »
ZdSverak

Zdeněk Svěrák

...Cimrmana, pro kte­ré napsal všech­ny hry spo­lu s Ladislavem Smoljakem a ve kte­rém půso­bí dodnes. Do svých fil­mo­vých scé­ná­řů čas­to vklá­dá svo­je vzpo­mín­ky − na své mlá­dí, na rodi­nu nebo přá­te­le. Mezi...Číst dál »
zoo

Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

Ema a její kou­zel­ná ZOO - Osamělé lví­če Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ od...Číst dál »
PoStopach

Po stopách českých filmů a pohádek

Takřka pade­sá­ti­le­tý Radek Laudin je novi­nář. Přesto má na kon­tě již pár dob­ře napsa­ných knih, spo­ju­jí­cích fil­mo­vou tvor­bu s ces­to­vá­ním. Pokud vás už omr­ze­lo cho­dit po hra­dech a zám­cích, navště­vo­vat roz­hled­ny...Číst dál »
DSC00657

Festival krátkých filmů ve Světozoru

Od čtvrt­ka 16.1. až do nedě­le 19.1. se koná v kině Světozor Festival krát­kých fil­mů. Ve vel­kém a malém sále kina se tak pro­mít­ne na 65 nej­za­jí­ma­věj­ších krát­kých fil­mů z celé­ho svě­ta....Číst dál »

Karel Höger

...upro­střed natá­če­ní zemřel, tak­že bylo nut­né roli doda­teč­ně pře­ob­sa­dit slo­ven­ským her­cem Ladislavem Chudíkem a již nato­če­né čás­ti muse­ly být zno­vu pře­to­če­ny. Dva dny před smr­tí ode­šel z angaž­má v Národním diva­dle, neboť byl...Číst dál »
Kudrna

ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU

...Randákem a Ladislavem Jaklem. Ale jejich role ve fil­mu bude nako­nec jen vel­mi okra­jo­vá, stej­ně jako byla okra­jo­vá i jejich kan­di­da­tu­ra.   V jakém týmu jste natá­če­li? Nebylo tře­ba být někdy na...Číst dál »