DSC 1045

Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray

...ve své sbír­ce na DVD nosi­či.    Cesta do Pravěku Bitrate Screeny z Blu-ray Rozlišení 1920x1080 v PNG Baron Prášil Bitrate Screeny z Blu-ray Rozlišení 1920x1080 v PNG Vynález zkázy Bitrate Screeny z blu-ray Rozlišení...Read more »
Jones

Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)

V roce 1984 se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní. Scénář na roz­díl od prv­ní dílu, kdy pří­běh sepsal Lawrence Kasdan, napsal George Lucas. Je to vidět v názvu klu­bu, kde se ode­hrá­vá úvod celé­ho...Read more »

Ishar II – Poslové zkázy

Existují hry nebo her­ní série, kte­ré hrá­če tak nějak pro­vá­ze­jí celý život. Nejen v dět­ství, ale i poz­dě­ji se občas při­po­me­nou a ať chce­te nebo ne, při­pou­ta­jí si vás zase na dlou­hou dobu...Read more »
ve sluzbach nuly 2 1

#1955: Ve službách Nuly 2 - 55 %

...zkázy. Za vším je podle všeho někdo, kdo si říká Hlínodrť Fouqet. Autorka v tomhle směru nenechává čtenáře moc tápat a je v podstatě od první knihy jasné, kdo se...Read more »

Indiana Jones DVD kolekce

V lis­to­pa­du k nám při­jde kolek­ce DVD Indiana Jonese, a tak při­ná­ší­me tako­vé struč­né infor­ma­ce co všech­no bude tato kolek­ce obsa­ho­vat.Datum dis­tri­buce:  4.11.2003 Distribuce:  Hollywood Classic Entertainment Režie:  Steven Spielberg Žánr:  Akční Zvuk: ...Read more »
100

Projekt 100 vstupuje do třetí dekády

Velké fil­my, na vel­kém plát­ně – slo­gan, kte­ré­mu Projekt 100 dosto­jí i v letoš­ním roce. Největší a nej­pres­tiž­něj­ší kolek­ce kla­sic­kých fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných v tuzem­ských kinech v roce 2015 uve­de sním­ky Okno do dvo­ra, Perný den,...Read more »

Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam.

V Karlových Varech byl ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den živo­to­pis­ný doku­ment o jed­nom z veli­ká­nů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie Filmový dob­ro­druh Karel Zeman. V Domě ČT ho dnes před­sta­vi­li reži­sér doku­men­tu Tomáš Hodan, sce­náris­ta a pro­du­cent Ondřej Beránek,...Read more »
750fd52993 105775096 o2

Kdo si v karanténě hraje, nezlobí...

...zkázy žetony zkázy. Když se počitadlo naplní, tak Prastarý (ve hře jich je hned několik, pochopitelně nechybí ani oblíbený Cthulhu) procitne, a to se pak dějí věci. Osobně se mi...Read more »
Zdroj

Zdroj

„Není v pova­ze člo­vě­ka – ani žád­né jiné bytos­ti – začí­nat tím, že se dob­ro­vol­ně vzdá, že si pliv­ne do tvá­ře a zatra­tí život; na to je tře­ba pro­ce­su mrav­ní zká­zy, jenž...Read more »
Jones4

Indiana Jones a království křišťálové lebky

Jako kaž­dým rokem, tak i ten­to rok je okur­ko­vá sezo­na pro novi­ná­ře, že se nic nedě­je, ligo­vý fot­bal není, extra­li­go­vý hokej není, jenom ty fil­mo­vé prázd­ni­no­vé trhá­ky jsou vždy slav­né. Před...Read more »
Bejvavalo

Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

V sou­vis­los­ti s loň­ským výro­čím 100 let od vzni­ku Československa se nás zmoc­ni­la jaká­si nos­tal­gie – že teh­dy byl svět jed­no­duš­ší, pře­hled­něj­ší a lidé se k sobě cho­va­li lépe – pros­tě „bývá­va­lo líp“....Read more »
aSKNojhmQVg

Lost Horizon (2010)

Když jsem byl malý kluk, tak do kin krát­ce po revo­lu­ci dora­zil Indiana Jones a chrám zká­zy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl zno­vu a byl tro­chu roz­ča­ro­ván, pro­to­že...Read more »
21078597 10209352424519700 6864906589787849018 n e1503524536143

Tajemství kouzelného keře od Karin Černé

Tajemství kou­zel­né­ho keře od Karin Černé Pro všech­ny malé čte­ná­ře ve věku od sed­mi let a výše, kte­ří by se rádi vyda­li na úžas­nou ces­tu plnou dob­ro­druž­ství, si můžou ten­to sen...Read more »

Premiéry v kinech 27.8.2015

Dneska do kin jdou čty­ři fil­my. Od doku­men­tu po akč­ní film. Bláznivá dovo­le­ná Další gene­ra­ce Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) krá­čí ve sto­pách své­ho otce a v nadě­ji na posí­le­ní...Read more »
War

Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otro­ky­ně, je dítě­tem dvou svě­tů. Do žád­né­ho z nich však nepat­ří. Její útra­py z ní vyko­va­ly obá­va­nou váleč­ni­ci. Naučila se, že aby pře­ži­la, ostat­ní se jí musí bát....Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly: Pomsta šel­my...Read more »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

1.4.2019 14:00 Velký Hanks T., Heard J., Perkinsová E., MARSHALLOVÁ P. 1.4.2019 16:00 Iluzionista Norton E., Giamatti P., Bielová J., BURGER N. 1.4.2019 18:00 Zmrzlý na kost Wenham D.,...Read more »
201001270938 1

Deset malých černoušků

Následující text bude pojed­ná­vat o kla­si­ce detek­tiv­ní­ho žán­ru, kte­rou by měl poznat kaž­dý čte­nář nezá­vis­le na dlou­ho­do­bých lite­rár­ních pri­o­ri­tách. Napínavá detek­tiv­ka, jež se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní a hrá­la se na desít­kách...Read more »
n200905221013 AVP

Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator )

Expedice vede­ná pohád­ko­vě boha­tým Charlesem Bishopem Weylandem zkou­má sta­ro­dáv­nou pyra­mi­du ukry­tou pod kruný­řem ledu v Antarktidě. Počáteční nad­še­ní a vědec­ký zápal brzy vystří­da­jí sta­ros­ti o záchra­nu holých živo­tů, neboť mís­to zda­le­ka není opuš­tě­né...Read more »
n200708281410 NC

World Trade Center

Oliver Stone se posa­dil na reži­sér­skou žid­li, roz­hlé­dl se kolem a spus­til akci, z níž vze­šel sní­mek, kte­rý nabí­zí pohled na udá­los­ti z 11. září 2001 v New Yorku.  První minu­ty fil­mu pat­ři Nicolasu Cageovi....Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl...Read more »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Morse, B. Huntová, M. Clarke Duncan, J. Cromwll aj. Nova 22. září 21:00 INDIANA JONES A CHRÁM ZKÁZY Nikdy nestár­nou­cí Indiana Jones v dob­ro­druž­ném fil­mu. Slavný arche­o­log a expert na okult­ní vědy se opět...Read more »
Xmentisk

X-Men: Apokalypsa - ÚTOK

Opět pohá­něn vzte­kem a pomstou, Magneto pod­leh­ne Apokalypsově nabíd­ce, aby se stal jed­ním z jeho čtyř, nově refor­mo­va­ných, apo­ka­lyp­tic­kých jezd­ců. Inspiravoných bib­lic­kou vizí čtyř jezd­ců na koních, kte­ří byli sym­bo­lem při­chá­ze­jí­cí zká­zy...Read more »

Harrison Ford

Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že nezná­te ani jed­nu z těch­to postav, kte­ré ztvár­nil jeden z nej­cha­rizma­tič­těj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu - Harrison Ford!  Když zatá­pu ve své pamě­ti, nedo­ká­ži si vyba­vit...Read more »
trans

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych...Read more »

Filmové premiéry v září 2011

01. 09. 11             -             Ošetřovatel Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož­ňu­jí své­ho las­ka­vé­ho ošet­řo­va­te­le Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kte­ré­mu je pří­jem­ně­ji ve spo­leč­nos­ti lva než ve spo­leč­nos­ti ženy, usou­dí, že...Read more »