Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Topsy a Tim'
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

posta­vu na začát­ku fil­mu nalé­zá­me. „Po poráž­ce Thanosem pro­šli Avengers zají­ma­vý­mi změ­na­mi a pro­mě­na­mi,“ popi­su­je Renner. „Vpřípadě Clinta se s ním zno­vu shle­dá­vá­me v úžas­ně nato­če­né roz­sáh­lé bojo­vé sek­ven­ci v Tokiu, kte­rá kon­čí odha­le­ním...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

Spider-Mana samot­né­ho, vychá­zel návrh a styl oble­ku, kte­rý Vulture nosí, z náčrt­ků vedou­cí­ho vizu­ál­ní­ho vývo­je spo­leč­nos­ti Marvel Ryana Meinerdinga, kte­rý vytvo­řil základ­ní návrh, na jehož zákla­dě kosty­mér­ka Louise Frogley vypra­co­va­la samot­ný návrh...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

Pavlata, Přemek Kubišta, Karel Liebl, Iva Malatová, Anastázie Perlíková, Jarmila Bursová, Jaroslava Ulrichová, Barbora Šimková,Veronika Novotná, Jan Kuželka, Jaroslav Čermák, Taťána Krchovová, Viktor Pavel Vávra,Marie Strnadová, Julie Sičáková, Hana Nigrínová,...Read more »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

než jej sta­čil dokon­čit a nahra­dit důmy­sl­nou sesta­vu ost­rých bři­tů lid­ský­ma ruka­ma. Edward zůstal úpl­ně sám v chát­ra­jí­cím hra­dě a kdo­ví­jak dlou­ho trva­lo, než jej zce­la náho­dou obje­vi­la pod­ni­ka­vá Peggy a vza­la s sebou do...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

též jako asi­s­tent úspěš­né­ho foto­gra­fa Antonína Kratochvíla. Jana Altmannová – Anda Jana Altmannová se naro­di­la 17. říj­na 1944 v Praze. Nejprve vystu­do­va­la scé­no­gra­fii a poté absol­vo­va­la na DAMU lout­kář­skou kated­ru. Na pře­lo­mu 60. a 70. let...Read more »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

si zane­dlou­ho zopa­ko­val na fil­mu Prostřihy (Short Cuts, 1993). Bohaté herec­ké obsa­ze­ní sním­ku zís­ka­lo spo­leč­ně mimo­řád­ný Zlatý glo­bus a také Volpiho pohár na fes­ti­va­lu v Benátkách. Následovala spo­lu­prá­ce s bra­t­ry Coenovými na čer­né...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

v ori­gi­ná­le. „Je milá a las­ka­vá a o své kama­rá­dy Šmouly se sta­rá veli­ce dob­ře. Ale sou­čas­ně je také vel­mi odváž­ná – má dob­ro­druž­nou pova­hu a když po něčem tou­ží, jde a vez­me si to. Nenechá si...Read more »
word image 10

Pražské orgie

Zlatá medai­le Americké aka­de­mie umě­ní za lite­ra­tu­ru 2001 Literární cena WH Smithe za román Lidská skvr­na 2002 Cena národ­ní kniž­ní nada­ce za vyni­ka­jí­cí pří­nos ame­ric­ké lite­ra­tu­ře 2002 Medicejská cena za zahra­nič­ní...Read more »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

kte­rý se ode­hrá­vá v Afghánistánu. Příběh Češky, kte­rá strá­vi­la v kábul­ské rodi­ně deset let a po pří­cho­du Američanů si uvě­do­mi­la, co za tu dobu ztra­ti­la, ale také zís­ka­la. Je to tako­vé vypo­řá­dá­ní se sou­čas­ným...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

nástro­jů. V pří­pa­dě toho­to sním­ku jsme s naším týmem pro simu­la­ci oble­če­ní a vývo­já­ři pro­bra­li mož­nos­ti a při­šli s řeše­ním, kte­ré se sna­ží oble­če­ní při­způ­so­bo­vat zmí­ně­ným změ­nám základ­ní­ho mode­lu a vytvá­ří kom­bi­na­ci mezi ani­ma­cí a simu­la­cí. Animátoři...Read more »
Misto

Místo u moře - Obsah/O filmu

na vlak, doje­la do Bostonu a tam se pro­chá­ze­la, navště­vo­va­la kavár­ny a obchod­ní domy a sna­ži­la se vstře­bat míst­ní atmo­sfé­ru a lidi a jejich pří­zvuk. V pomě­ru k tomu, jak dlou­ho trva­lo natá­če­ní, jsem tam strá­vi­la vel­kou...Read more »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

Erica Heisserera, kte­rý byl pře­kva­pi­vě kva­lit­ní,“ vzpo­mí­ná Villeneuve. „A říkám pře­kva­pi­vě, pro­to­že Ericovi se poda­ři­lo celý oří­šek roz­lousk­nout a vytvo­řit v rám­ci ono­ho pře­kla­da­tel­ské­ho pro­ce­su atmo­sfé­ru napě­tí a dra­ma­tu.“             Ačkoliv byl Villeneuve...Read more »
IMG_1200

2Bobule

mla­dič­ká a krás­ná Jana Pidrmanová v roli Marie. Do té se zami­lu­je nena­pra­vi­tel­ný Jirka (Lukáš Langmajer), ale moc­ný a boha­tý otec Marie má o nápad­ní­cích své dce­ry úpl­ně jiné před­sta­vy… a Jirka radě­ji prchá za...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

v napí­na­vém scé­ná­ři od Adama Cozada a Davida Koeppa, a poté v herec­kém podá­ní Chrise Pinea v rea­lis­tic­ky poja­tém režij­ním pří­stu­pu Kennetha Branagha. „Výsledkem je jaká­si prv­ní pozná­va­cí ces­ta muže, kte­rý nikdy neo­če­ká­val, že se...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu

Prozatím se s ním sna­ži­la vypo­řá­dat tím, že se pokou­še­la držet v ústraní...ale jako ener­gic­ká Ruby Roundhouse, mis­try­ně bojo­vých umě­ní a postrach všech mužů, se z Marthy stá­vá zdat­ná drsňač­ka, kte­rá na sebe str­há­vá...Read more »
vlcsnap 2017 11 29 11h40m59s049

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

Zahájení Erwin se svý­mi lid­mi zaha­ju­je pro­ná­sle­do­vá­ní opan­cé­řo­va­né­ho a kolosál­ní­ho titá­na. Zraněná Hanji zůstá­vá na zdi Rosé s Yošem a naka­zu­je mu, aby jí dal koně. Na jeho otáz­ku, kam chce jet, odpo­ví­dá,...Read more »
n200903191005 Corpse Bride

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět! Teď! Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride) Žánr: Animovaný /...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

            Role Cassiana Andora, uzná­va­né­ho důstoj­ní­ka povsta­lec­ké roz­věd­ky, si žáda­la her­ce s výji­meč­ným talen­tem a zku­še­nost­mi, kte­rý by doká­zal divá­kům pře­dat inte­li­gen­ci, sílu a odhod­lá­ní, ale také zra­ni­tel­nost této posta­vy. Tím her­cem je...Read more »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

jsme ho pros­tě pro­to, že se nám líbi­la hra, kte­rou se inspi­ro­val. Každý z dílů série je pro­duk­tem lás­ky a tou­hy po zába­vě a pozná­vá­me v něm stá­le víc a víc z toho­to bláz­ni­vé­ho a úžas­né­ho sci­fi svě­ta....Read more »

Koření života (No Reservations)

restau­ra­ce to však tole­ru­je, pro­to­že by nera­da při­šla o tuto skvě­lou kuchař­ku. Ale pro jis­to­tu Kate dochá­zí prá­vě na přá­ní své nad­ří­ze­né na pra­vi­del­né tera­pie k psy­chi­at­ro­vi, kte­ré­mu poví­dá pou­ze o vaře­ní a vždy...Read more »
SE02E010

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

Budeme zase čekat pár let na pokra­čo­vá­ní? Asi jo… Poslední, desá­tá, epi­zo­da měla vče­ra pre­mi­é­ru. Přinesla nám zase vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu s násti­nem, co se asi bude dít v násle­du­jí­cí sezó­ně. Já...Read more »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

To byla napros­tá tre­fa do čer­né­ho, pro­to­že při­šli s novým humo­rem, pove­de­nou koo­pe­ra­tiv­ní akcí, sku­teč­ný­mi mimo­zemš­ťa­ny a audi­o­vi­zu­ál­ním poje­tím. Strážci Galaxie sice stá­li hod­ně bokem od dění v Avengers, ale spous­ta zasvě­ce­ných lidí...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

na fil­mu V hla­vě, byla už Ellie star­ší – zhru­ba kolem jede­nác­ti – a zača­la být hod­ně mlčen­li­vá a samo­tář­ská. Nutilo mě to k úva­hám o tom, co se jí asi zrov­na honí hla­vou...Read more »
hreb

Rozhovor s Janem Hřebejkem

jak to oprav­du v reál­ném živo­tě vypa­dá. Při natá­če­ní to občas vyvo­lá­va­lo posměch: Jak můžou mít tako­vou sedač­ku? Já na to říkal: „Jak byd­lí vaše teta nebo bra­tran­ci? Vy máte doma sedač­ku,...Read more »
Je%2Bprost%C4%9B%2Bb%C3%A1je%C4%8Dn%C3%A1%2Bfilm

Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%

čty­ři­cá­tých, pade­sá­tých, potaž­mo šede­sá­tých letech. Nalézat inspi­ra­ci v desít­ky let sta­rých dílech kla­sic­ké kine­ma­to­gra­fie a tře­ba na ně i odka­zo­vat je samo­zřej­mě v pořád­ku, spous­ta kome­dií to dělá úpl­ně auto­ma­tic­ky, aniž by to vyřvá­va­ly...Read more »

Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu.

máte doma na PC něja­ké zají­ma­vé člán­ky, kte­ré nikdo zatím nevi­děl, a máte lep­ší styl než já, urči­tě mi je pošle­te, budu rád, že mám výpo­moc.    A co dělá Sid Páral na...Read more »