Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Top Gear III'
m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

Tentokrát se věnu­je­me 7. až 4. pozi­ci tří­díl­né­ho seri­á­lu Top-ten her dle fil­mů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapo­me­nout i na seri­á­ly. Nejslavnější seri­ál pro dospě­lé, nemys­lím tím por­no,...Read more »

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...uvi­dí­me, je to vyni­ka­jí­cí. Já se v pří­pa­dě Star Wars: Epizody III – Pomsty Sithů roz­ho­dl krá­čet dru­hou ces­tou. Můj dojem roz­hod­ně nezka­zí něko­lik málo nedo­stat­ků, kte­ré bychom moh­li fil­mu vyčí­tat....Read more »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

...z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových adap­ta­cí. Jurský park – Top 10 Když se řek­ne Jurský Park, tak si všich­ni před­sta­ví...Read more »
ZZTop

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

...s cha­risma­tic­ký­mi voká­ly i říz­ně nala­dě­nou kyta­rou. ZZ Top Po skvě­le zvo­le­ném úvo­du dora­zi­lo trio ZZ Top, kte­ré jak všich­ni dob­ře víme, tvo­ří jed­nu z nejdéle hra­jí­cích rocko­vých kapel ve stá­le stej­né sesta­vě....Read more »
Metal

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal Gear Solid: Snake Easter může­me řadit mezi nej­lep­ší hry, kte­ré kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtě­jí dát hře nový kabát tak, aby byl co nej­lep­ší pro novou kon­zo­ly od...Read more »
top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk

Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů. Rango – Top 3 Moje tře­tí nej­ob­lí­be­něj­ší hra, dle filmu/komiksu ten­to­krát je oprav­du dle fil­mu. Když Gore Verbinsky nato­čil Ranga, ihned jsem...Read more »
MI3

Mission: Impossible III

...dolík na reži­sér­ské sto­lič­ce, už se tam hrnul někdo jiný. Natáčení tak bylo něko­li­krát odsu­nu­to a situ­a­ce kolem Mission: Impossible III byla, mír­ně řeče­no, nejas­ná. Nakonec se pře­je jen zača­lo něco...Read more »
200605251001 mission1

Mission: Impossible III

...Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

...k fil­mu: -          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech. -          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho...Read more »

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

...III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů...Read more »
Camp Nou Barcelona europes biggest football stadium

TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?

...čehož všem pří­tom­ným leze mráz po zádech. Ale jinak? Jako na vět­ši­ně sta­di­o­nů, kde nefun­gu­je vět­ší, orga­ni­zo­va­něj­ší kotel, je to tu bíd­né s „nabíd­kou“ cho­rá­lů. Kromě pokři­ků „Barca“ a peri­o­dic­ké­ho opa­ko­vá­ní „Meeeesssiiiiii, Meeeesssssiiiii“...Read more »

Top listopad 2016

Top člán­ky vyda­né v lis­to­pa­du 2016. Pustina 5. díl. - 1 288 zobr. Pustina 3. díl. - 1 076 zobr. Pustina 4. díl. - 988 zobr. Příchozí – OBSAH/O FILMU - 697 zobr. Pustina 6. díl. - 579 zobr. Pohádky pro Emu prá­vě v čes­kých kinech - 430 zobr. Výměna...Read more »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro...Read more »

TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005

...III - Pomsta Sithů Bontonfilm 36 19.05.05 US 4 175 229 059 23 546 550 3 Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství Bioscop 34 24.02.05 CZ 5 834 210 013 21 524 747 4 Alexander...Read more »
Graf2016 10

Top říjen 2016

Nejčtenější člán­ky napsa­né v říj­nu 2016.Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.11.2016 8:17:24 Mafia III – prv­ní minu­ty hra­ní - 652 zobr. Výměna man­že­lek – 5.10.2016 - 387 zobr. ˏˏDo budouc­na bychom chtě­li dát pro­stor i auto­rům z okol­ních zemí,ˊˊ říká o fes­ti­va­lu...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. říj­na 1966, Mansfield, Ohio – 4. břez­na 2019 Burbank, Kalifornie[1]) byl ame­ric­ký herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Dylana McKaye v seri­á­lu Beverly Hills 90210 (1990–2000). Hrál také napří­klad ve fil­mech Buffy, zabí­ječ­ka upí­rů (1992), Pátý ele­ment (1997), Alice Upside Down (2007) a v seri­á­lech Oz (2001–2002), Jeremiah (2002–2004), Windfall (2006), John ze Cincinnati (2007), Tělo jako...Read more »
DSC05041 150x150

Fable III

...sebe zase tak nena­va­zu­jí, je to nový děj a tak nezou­fej­te a zkus­te. Oproti před­cho­zí­mu dílu je ve Fable III vylep­še­né cel­ko­vé menu pro hra­ní, jako obmě­na zbra­ní, vtip­né pře­vlé­ká­ní i množ­stvím postup­ně...Read more »
ST01

Star Trek III: Pátrání po Spockovi

...s Krugovou milo­va­nou Valkris je úža­ná scé­na vypo­ví­da­jí­cí o hod­no­tách a pra­vi­dlech klin­go­nů. Star Trek III: Pátrání po Spockovi zača­la ame­ric­ká kina pro­mí­tat 1. červ­na 1984 a během prv­ní­ho víken­du vydě­lal 16 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal...Read more »
star wars revenge of the sith star wars epizoda iii 8211 pomsta sith 8211 deleted scenes

Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) - Deleted Scenes

Poslední část sma­za­ných scén ze Star Wars. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů a cca 15 minut scén, co se nevešly do fil­mu.  https://www.youtube.com/watch?v=C-hFh35U3go...Read more »

Assassin’s Creed III

...Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt. Nečekejte, že hlav­ní hrdi­na...Read more »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných...Read more »

Top 8/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky za srpen 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.9.2016 7:03:31 Věra Čáslavská - 584 zobr. Film Komorná jenž byl s úspě­chem uve­den ve Varech vstu­pu­je dnes do čes­kých kin - 418 zobr. DENĚK TROŠKA: NEBUĎME...Read more »

Top 7/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z čer­ven­ce 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 17.8.2016 7:46:53 Co si nene­chat ujít ve Varech - 258 zobr. Soutěž o náhod­ný Steam klíč - 232 zobr. Novinka mezi seri­á­ly: Stranger Things - 226 zobr. Foto stříp­ky z Mezinárodního...Read more »

Top 6/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z červ­na 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 31.7.2016 17:31:24 Hra o trů­ny – Battle of the Bastards (S06E09) - 932 zobr. Hra o trů­ny – The Winds of Winter (S06E10) - 722 zobr. Hra o trů­ny – No...Read more »

Top 5/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z květ­na 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trů­ny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská vál­ka – 85 % - 225 zobr. Hra o trů­ny – Home...Read more »
Chuck Norris

TOP 5: nejlepší vánoční reklamy

Dobrá vánoč­ní rekla­ma byla odj­ak­tě­ži­va neod­mys­li­tel­ným koře­ním advent­ních časů. A pro­to­že Vánoce léta Páně 2019 se kva­pem blí­ží, roz­hod­li jsme se naser­ví­ro­vat vám dnes pět čes­kých spo­tů, kte­ré ve spo­ji­tos­ti s těmi­to...Read more »