Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...pat­nác­ti­le­té­ho chlap­ce. Chtěli jsme, aby tím kon­tras­to­val s někte­rý­mi z našich dal­ších super­hr­di­nů, kte­ří vypa­da­jí dob­ře, ale pat­náct jim roz­hod­ně není.“             A Peterovy osu­dy, kte­ré z něj v rám­ci pří­bě­hu toho­to fil­mu udě­la­jí hrdi­nu,...Číst dál »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

...a netou­ží po tom, aby byli zlí. Není bez­bran­ná a ani to není oběť, kte­rá by se jen lito­va­la. Dokáže se lec­če­mu zasmát. Tyto její vlast­nos­ti pou­ka­zu­jí na její vnitř­ní sílu, nejsou znám­kou...Číst dál »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...píseň) 2003 -Dnes neu­mí­rej (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň) 2000 -Austin Powers: Špion, kte­rý mě vojel (Nejlepší ori­gi­nál­ní píseň) 1997 -Evita (Nejlepší hereč­ka - kome­die nebo muzi­kál) 1995 -S vyzna­me­ná­ním (Nejlepší ori­gi­nál­ní...Číst dál »

Černočerná tma - Pitch Black

...pře­hléd­ne­me jen níz­kou mírou ino­va­ce, což já osob­ně za chy­bu nepo­va­žu­ji, proč nepo­u­žít to, co nás baví a nedo­vést to k doko­na­los­ti? Na tom není nic špat­né­ho. Není fil­mu, co vytknout. Černočerná...Číst dál »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...Ale vím, že o ní říka­jí, že je to nej­krás­něj­ší dív­ka na svě­tě. A pak při­šla ke mně domů. Taková panen­ka! Zlatíčko! Ihned jsem viděl, že není jen krás­ná, ale i chyt­rá. Je...Číst dál »
zari

Premiéry v září 2012

...udr­žet si svou struk­tu­ru, udr­žet se při živo­tě, bez toho není bytí.“ Do toho­to doku­men­tár­ní­ho rám­ce, v němž Laborit pre­zen­tu­je a labo­ra­tor­ně doklá­dá své ide­je, Resnais začle­ňu­je osu­dy tří fik­tiv­ních postav, při­čemž kaž­dá...Číst dál »
Ryt

Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)

...degra­du­je Batmana do pozi­ce toho tře­tí vza­du (za Jokera a za Denta), ale niko­liv bez­dů­vod­ně. Post v těs­ném závě­su pro­spí­vá nejen dění na plát­ně, ale i fil­mu a vodám jako tako­vým. Gotham už není...Číst dál »
Psycho

Psycho (1960) - Mohl tu tento film chybět? Asi každému je odpověď jasná. Ne, „Psycho“ prostě v nejlepších hororových žebříčcích chybět nemůže, protože se jedná o jeden z vrcholů filmové tvorby vůbec.

...není poja­ta jako kla­sic­ká leka­cí, ale přes­to, nebo spíš prá­vě pro­to, vyzní­vá napros­to doko­na­le děsi­vě. Druhé setká­ní s paní Batesovou, není o nic méně hrů­zostraš­né než setká­ní prv­ní.             Dostáváme se ke...Číst dál »

Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...

...život­ní dob­ro­druž­ství v oka­mži­ku záni­ku jeho rod­né pla­ne­ty. Arthur se vydá­vá na dlou­hou ces­tu, během níž zjis­tí, že nic není tak, jak se zdá: nau­čí se, že ruč­ník je dost mož­ná...Číst dál »
Spion

Špión - O PŘÍBĚHU A POSTAVÁCH

„Můj špi­ón­ský pře­vlek je neza­měst­na­ný obchod­ník s tele­fo­ny? Vždyť v tomhle obo­ru ani nena­jdu prá­ci!?”  - Susan Cooperová Není divu, že Susan Cooperové schá­zí sebe­dů­vě­ra. Vychovala ji mat­ka, kte­rá jí vští­pi­la pev­né...Číst dál »

Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ

...neu­vě­ři­tel­ně rych­le tasit, jak jsme před­ved­li už v prv­ním fil­mu. Diváci mohou mít dojem, že není mož­né být takhle rych­lý, ale sku­teč­ně to není žád­ný trik, takhle rych­le umít tasit já....Číst dál »
RE

RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU

...ni bylo cho­dit ve vyso­kých pod­pat­cích. Je doce­la legrač­ní sle­do­vat Michelle na jeh­lo­vých pod­pat­cích. Není si na nich pří­liš jis­tá, což nám uka­zu­je strán­ku její osob­nos­ti, kte­rou jsme doteď pří­liš...Číst dál »
MujOt2

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

...před­sta­vit – samo­zřej­mě, že má své­ho syna rád a sna­žil se ze všech sil, ale Donny zkrát­ka oněch rodi­čov­ských sil pří­liš mno­ho neměl. Přesto není veskr­ze špat­ný – doká­že­te najít věci,...Číst dál »

#7 - Vrah mezi námi (M)

...pro­ti tomu vůbec nic, vlast­ně si mys­lím, že se jed­ná o nej­lep­ší film noir vůbec. Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob: Film není horor. Primárním úče­lem fil­mu není...Číst dál »

#14 - Island of Lost Souls

...i když je hlav­ní posta­vou, není tak výraz­né a je zastí­ně­no skvě­lým Laughtonem. Na hlav­ní posta­vu se tak jed­ná o vel­mi sla­bou roli, kte­rá není hyba­te­lem děje, ale pou­ze tím, kdo je dějem...Číst dál »
vlcsnap 2016 02 01 17h20m25s266

LEGO Marvel Avengers

...obra­zo­vek po chvil­ce začal jak­si stáv­ko­vat, tak­že dou­fej­me, že to ješ­tě něja­kou aktu­a­li­za­cí vyla­dí. Co se týká hra­ní pří­bě­hu v jed­nom hrá­či, není na co si stě­žo­vat a v tom­to ohle­du je hra­ní ply­nu­lé...Číst dál »
DSC 1055

MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

Recenze fil­mu na Blu-ray už není moc potře­ba, film jsem zre­cen­zo­val už 16. červ­na, ale něko­lik vět z recen­ze oci­tu­ji. „Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky...Číst dál »
Tmav

Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka

Ptám se sám sebe, zda-li to není něja­ká náho­da, že jsem se v posled­ní době uchý­lil k recen­zo­vá­ní výhrad­ně čes­kých fil­mů. Kolikrát jsem dal v neda­le­ké minu­los­ti před­nost fil­mům s čes­ky mlu­ví­cí­mi před­sta­vi­te­li před...Číst dál »
Baron

Tajný život mazlíčků - BARON

...nijak vybí­ra­vý. Q. Co rád děláš, když Katie není doma? A. Rád se hra­bu v odpa­ďá­ku, kde se dají vždyc­ky najít zají­ma­vé věci. A pak je nechám roz­há­ze­né po bytě, aby si jich...Číst dál »
Logan

Logan: Wolverine - ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI

...DNA, tak­že v její osob­nos­ti a její fyzič­nos­ti jsou jeho prv­ky, a to není jed­no­du­ché zvlád­nout. Přišlo mi to těž­ké zvlád­nout, když mi bylo tři­cet, jak to má zvlád­nout jede­nác­ti­le­tá dív­ka? Je vel­mi...Číst dál »

Godfrey Reggio: Naqoyqatsi

...logic­kým násle­dov­ní­kem této digi­tál­ní revo­lu­ce.  Dokonalý člo­věk – sen budouc­nos­ti Zde se sna­ží roz­vést a obo­ha­tit myš­len­ku z před­cho­zí „kapi­to­ly“. Tou myš­len­kou je klo­no­vá­ní, či stvo­ře­ní vše­o­bec­ně nej­do­ko­na­lej­ší lid­ské bytos­ti. Demonstruje to na...Číst dál »
913 posledni pani parrishova 1

Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?

...není doko­na­lou? Co když má Daphne své vlast­ní plá­ny a stej­ně sil­nou vůli jako Amber? Amber si skle­nič­ku vza­la a napi­la sa. „Díky. Kde je Jackson?“ Daphne zakou­le­la oči­ma. „V kan­ce­lá­ři, kde jin­de?“...Číst dál »

VyVolení končí...

...že tak špat­ná není a doká­že měnit názor na lidi. Saša. Upřímně při­zná­vám, že nad­še­ný z toho­to cha­la­na nejsem. Mám sebe­vě­do­mí rád, ale když s ním někdo div nepro­ra­zí strop, to už je...Číst dál »
max

Tajný život mazlíčků - MAX

...ješ­tě nesple­tl. Q. Co rád děláš, když Katie není doma? A. Rád se bavím s kámo­še­ma. Taky mám ale důle­ži­tou prá­ci. Musím čekat u dve­ří, až se Katie vrá­tí. Je to prá­ce...Číst dál »
sam raimi001

Sam Raimi - Aneb cesta od béčka k áčku.

...na pilu v oblas­ti akce“. Není tedy divu, že se vět­ši­na divá­ků naml­sa­ných v teh­dej­ší době hyperakč­ním Bladem zhro­zi­la. Ostatně, neji­nak tomu bylo i v době, kdy se stu­dio roz­hod­lo anga­žo­vat k fil­mu samot­né­ho Raimiho....Číst dál »
avengers 7138 comics

Avengers - 90 %

...První Avenger doká­zal, že umí retro fil­my, Není od věci, že reží­ro­val 3 Jurassic Park po Spielbergovi. Posledním reži­sé­rem, kte­rý doká­zal oprav­du vnést život do komi­xu je je Joss Whedon. Joss...Číst dál »