murder mystery 1

Murder Mystery

...Mystery je v celku ještě pořád koukatelnou komedií, která si utahuje z velkých literárních detektivek a ještě k tomu stíhá pomrkávat po případném pokračování, kdyby přeci jen tohle mělo úspěch...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...ani tím to nekon­čí, při­jde ješ­tě jed­na vraž­da, ten­to­krát je obě­tí žena. Pochází z jiné­ho soci­ál­ní­ho pro­stře­dí, ale také má na hla­vě sto­py po úde­ru seke­rou. Ale v tom­to tře­tím pří­pa­dě je to...Read more »
Vrazda

P.D. Jamesová: Vánoční vražda a jiné povídky - 85 %

...nevy­da­né povíd­ky této legen­dy mezi autor­ka­mi detek­ti­vek a odbor­ni­ce na ten­to žánr. V Předmluvě podo­tý­ká, že povíd­ka je nej­pů­so­bi­věj­ší, když pojed­ná­vá jen o jed­né udá­los­ti a úspěch závi­sí na síle a ori­gi­na­li­tě hlav­ní myš­len­ky. První ...Read more »
LL

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

...ve sna­ze nalézt pro­ti­lék na šíří­cí se zhoub­ný virus, a ti pro­to potře­bu­jí zís­kat labo­ra­tor­ně krev „imun­ních jedin­ců“ (což jsou hlav­ní hrdi­no­vé), aby s ní moh­li expe­ri­men­to­vat. To je napros­to logic­ké a smys­lu­pl­né...Read more »
vra da v orient expresu

Vražda v Orient expresu

První tea­ser nové­ho fil­mu Vražda v Orient expre­su v režii Kennetha Branagha. https://youtu.be/QI5dSBCymMI...Read more »

Courtney Cox

...vel­ký (15 let) věko­vý roz­díl. Ian pod­po­řil Courteney v tou­ze stát se model­kou a pře­svěd­čil ji aby vyzkou­še­la i herec­tví. Jedna z jejích prv­ních pra­cí na poli mode­lin­gu byla pro svě­tozná­mou fir­mu „Maybelline“. Účinkuje...Read more »
labyrint vra edn l ba 2018

Labyrint: Vražedná léčba (2018)

Příběh prv­ních dvou dílů v 90 sekun­dách https://www.youtube.com/watch?v=F7as045_0ck...Read more »
I Want You Shes So Heavy promo 1

Simpsonovi: S30E16: I Want You (She’s So Heavy)

České titul­ky pro 16. epi­zo­du 30. sezó­ny Pasují pro:The Simpsons S30E15 1080p WEB x264-TBS - mx Stahujte z webu Simpsonovi.Blog....Read more »

Super náhradník - She’s the Man

...i dnes. Je prav­da, že o jem­nos­ti humo­ru z obou zmí­ně­ných fil­mů si mohou nechat pro­jek­ty jako Někdo to rád blond, jen zdát, ale tím není řeče­no to, že by snad nedo­ká­za­ly poba­vit.Sympatickým...Read more »
Je%2Bprost%C4%9B%2Bb%C3%A1je%C4%8Dn%C3%A1%2Bfilm

Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%

...hlav­ní roli zrov­na v té hře, kte­rou Arnold reží­ru­je, a je kon­fron­to­vá­na nejen s jeho ženou (kte­rá je také hereč­ka), ale i s auto­rem hry, jenž se do ní zami­lu­je, přes­to­že ran­dí s vyši­nu­tou psy­cho­lož­kou Jane...Read more »
For

Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

Detektivní seri­á­ly mají vždy vel­kou divác­kou pod­po­ru a sle­do­va­nost. Je totiž tak láka­vé a sym­pa­tic­ké sle­do­vat sna­že­ní toho správ­né­ho (detek­ti­va) při chy­tá­ní těch zlých a špat­ných (zlo­čin­ci). Jenže detek­tiv­ních seri­á­lů je jako hub po deš­ti...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...Is Us Westworld Nejlepší ženský herecký výkon - kategorie Drama Viola Davis - How To Get Away With Murder (Vražedná prá­va) Claire Foy - The Crown Elizabeth Moss - The...Read more »
deník1

DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO fakt už...Read more »
Palach04

Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.

...natož dnes, kdy je vět­ší spo­le­čen­ský i časo­vý odstup. Na tyto úska­lí pak vyzrá­li tak, že pou­ži­li meto­du zpět­né­ho vyprá­vě­ní. Zároveň nechá­vá ale mla­dé­mu muži jeho odpo­věd­nost a pře­mýš­li­vost, stej­ně tak jeho...Read more »
EvaKanturkovaJanHus

Eva Kantůrková, scenáristka

...fil­mu ješ­tě nad­to ve zhuš­tě­né zkrat­ce; a jedi­ným mož­ným ově­ře­ním vzta­hu je tu nejen jeho věro­hod­nost, ale zejmé­na jeho umě­lec­ká půso­bi­vost; a to i bez ohle­du na to, jest­li jeho vylí­če­ná podo­ba odpo­ví­dá...Read more »
Cuky

Cuky Luky Film - O filmu

...s obľu­bou vlo­gu­je o celebrit­nom živo­te. Ten jej je však na míle vzdi­a­le­ný - Cuky nie je vychud­nu­tá model­ka, oblie­ka sa pri­a­mo úmer­ne jej finanč­ným mož­nos­ti­am a ani jej vystu­po­va­nie sa nedá ozna­čiť...Read more »
image003

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

...k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí. Během pěti dnů, od pon­dě­lí 29. úno­ra do pát­ku 4. břez­na, si v Aeru v sed­mi kul­tov­ních fil­mech při­po­me­ne­me Jamese Stewarta, Caryho Granta, Grace Kelly...Read more »
Aznavour

Charles Aznavour

...nej­vět­ší hvězdy svě­to­vé­ho šan­so­nu. Charles Aznavour je čas­to ozna­čo­ván za „fran­couz­ské­ho Franka Sinatru“, čas­to zpí­val o lás­ce. Psal muzi­ká­ly, kolem tisí­ce pís­ni­ček, stov­ku desek a obje­vil se v šede­sá­ti fil­mech. Jeho nej­slav­něj­ší rolí je asi role...Read more »
lisa jewellova beze svedku

Co se stalo s Ellie?

...kte­ré jsou navzá­jem pro­po­je­né. Střídá se zde vyprá­vě­ní v er-formě a v ich-formě a vyprá­vě­ní v minu­los­ti a v sou­čas­nos­ti. Všechny posta­vy jsou oprav­du pro­pra­co­va­né a jejich moti­va­ce je uvě­ři­tel­ná. Nejvíc pro­sto­ru dosta­la Laurel, ale nej­líp vykres­le­na je...Read more »

Gosford Park

...tom­to fil­mu při­zval celou plejá­du výbor­ných evrop­ských i zámoř­ských her­ců a vel­mi věr­ně navo­zu­je atmo­sfé­ru upa­da­jí­cí šlech­ty na poza­dí pře­kot­né­ho vývo­je prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Na oko stá­le ješ­tě vrch­nost, kte­rá si...Read more »

Šikana

...šika­nu­je. Martyho nová hol­ka Lisa si toho moc dob­ře vší­má, a pře­mýš­lí pro­to, co s tím mohou spo­leč­ně udě­lat. Dochází (logic­ky) k tomu, že jedi­ným způ­so­bem, kte­rý obě­ma zajis­tí defi­ni­tiv­ní klid, je vraž­da....Read more »
7

Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů

...ve fil­mu si téměř neza­hra­je ale i s vyho­le­nou hla­vou je letoš­ní Oscarový lau­re­át sym­pa­tic­ký a kdy­by snad věděl že člo­věk jeho typu je šíle­ný maso­vý vrah, věř­te nevěř­te já bych tomu nevě­řil....Read more »
LYNČ Pavel Kříž Tereza Vilišová Jiří Dvořák

Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

...rasis­tům může otevřít oči a tře­ba je změ­nit k lep­ší­mu. Sám jsem něko­li­krát byl jejich ter­čem,“ říká Marcel Bendig a Jiří Dvořák jej dopl­ňu­je: „Téma rasis­mu je vel­mi pal­či­vé a je dob­ře, že se mu ten­to seri­ál věnu­je,...Read more »
bezkuze e1548595156242

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

...je to sku­teč­ně tak? Vypadalo to na vel­kou a celo­svě­to­vou sen­za­ci, tedy ale­spoň do doby, dokud tělo něja­kým záhad­ným způ­so­bem nezmi­ze­lo a poli­cis­ta Aqqal, jež byl pově­řen jeho hlí­dá­ním, nebyl nale­zen zavraž­děn....Read more »
temní20muži e1535612550418

Temní muži jako klenot severské kultury

...prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho děje.) Navíc Jens Henrik Jensen je skvě­lý vypra­věč, kte­rý doká­že nejen doko­na­le popsat pro­stře­dí, kde se jed­not­li­vé posta­vy nachá­ze­jí, ale i je samot­né, jejich cha­rak­te­ry, to co ve sku­teč­nos­ti cítí, nebo...Read more »
SV

Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

...Arogance z toho pří­mo číší. Netuším, co to zna­me­ná a proč to udě­lal. Jaké za tím je posel­ství. Něco se z toho však vyvo­dit dá, napří­klad to, jak chlad­no­krev­ný musí být. Plný nená­vis­ti....Read more »