LimJoe

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

...zahra­nič­ních fil­ma­řů, pro­to­že hned po skon­če­ní natá­če­ní se wes­ter­no­vá deko­ra­ce zača­la pro­na­jí­mat za­hraničním štá­bům, zejmé­na z NDR. Nejcennějším vývoz­ním arti­k­lem toho­to pro­jek­tu však byla Olga Schoberová, kte­rá se do Hollywoodu oprav­du dosta­la....Read more »

Opera at Karlín Music Theatre

Read more »
1847b0979881

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

...že toto dílo nepat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší Verdiho ope­ry a tak jis­tě mno­ho praž­ských milov­ní­ků ope­ry uvi­dí toto dílo popr­vé. Inscenaci nastu­du­je hudeb­ní ředi­tel Opery Národního diva­dla Jaroslav Kyzlink spo­lu s mla­dým reži­sé­rem Dominikem...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...vede­no na jeho oso­bu, a vylo­vil tyto podiv­né věci, pod­le Gotta svěd­čí o tom, že to byla při­pra­ve­ná pro­vo­ka­ce, a jinak si to neu­mí vysvět­lit. Právní ces­tou se ale brá­nit nehod­lal, pro­to­že se...Read more »
HOrror

Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

...pro­to­že pis­tol­ní­ci popí­je­jí kola­lo­ko­vu limo­ná­du v sou­sed­ství, kde pan Goodman ote­vřel neal­ko­ho­lic­ký bar. Jenže na scé­ně se obje­ví Badmanův bra­tr Horác, padouch zná­mý pod jmé­nem Hogofogo. Ten pře­táh­ne pis­tol­ní­ky zpět k whis­ky...Read more »
Emmma

GEMMA ARTERTON

...fil­mu „Jeníček a Mařenka – Lovci čaro­děj­nic“, kte­rý napsal a reží­ro­val Tommy Wirkola, a kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v led­nu 2013. Mezi dal­ší Gemminy fil­my pat­ří kome­di­ál­ní dra­ma „Song for Marion“ po boku Vanessy Redgrave...Read more »
Srstka

Zdeněk Srstka

...Praha English: Zdeněk Srstka, Czech actor Datum 26. dub­na 2008 Zdroj Vlastní dílo Autor Czech Wikipedia user Packa Svolení (Užití toho­to sou­bo­ru) Attribution ShareAlike 3.0 Další ver­ze Tento sou­bor byl vyříz­nut z jiné­ho sou­bo­ru: Zdeněk Srstka.jpg...Read more »
5element12

Pátý element - nejlepší film Luca Bessona

Konečně zase jed­nou kos­mic­ká ope­ra jako řemen. Obyčejně fil­my, ve kte­rých hra­je Bruce Willis, sto­jí za podí­va­nou; Hnidopich hned v počát­cích své­ho vydá­vá­ní vel­mi dob­ře hod­no­til např. Dvanáct opic. Film Pátý ele­ment, jehož název...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...por­ci humo­ru, by ved­le ově­ře­ných jis­tot zába­vy roz­hod­ně nemě­lo utéct pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní seri­á­lu Milenky, kte­rý je při­rov­ná­ván ke kul­tov­ní­mu Sexu ve měs­tě. Filmovým nad­šen­cům budou pat­řit pře­de­vším víken­do­vé veče­ry. I během...Read more »

#5 - Fantom opery

...zbyt­ku vyzně­ní fil­mu, je sku­teč­ně úchvat­né, jak vel­ko­le­pé scé­ny bylo mož­né v této době nato­čit. Jednou z nej­lep­ších je jed­no­znač­ně maš­kar­ní bál, na kte­rý dora­zí v pod­sta­tě celé měs­to – ber­te s nad­sáz­kou. Navíc...Read more »

Koření života (No Reservations)

...Toliko k ději toho­to pozo­ru­hod­né­ho sním­ku. Následuje můj pohled na ten­to film. A rov­nou musím říci, že něco tako­vé­ho tu ješ­tě neby­lo. Jistě, exis­tu­je mno­ho fil­mů o jíd­le. Ale ten­to sní­mek je sku­teč­ně...Read more »

Fantom Opery

Hlas ji volá. Z tem­ných kou­tů Opery, kte­rá je nyní domo­vem mla­dič­ké sbo­rist­ky Christine Daaé (EMMY ROSSUM), povzbu­zu­je její mimo­řád­ný talent. Jen uči­tel­ka bale­tu, paní Giryová, (MIRANDA RICHARDSON) ví, že Christinin...Read more »

Tenkrát na západě S.E.

...Valley. Je vyni­ka­jí­cí jako jeho obsa­ze­ní a drs­ný v kaž­dém zábě­ru staré­ho dob­ré­ho zápa­du. Henry Fonda hra­je pře­svěd­či­vě tu nej­tem­něj­ší posta­vu celé své dlou­hé kari­é­ry - napros­to nemi­lo­srd­né­ho psy­cho­pa­ta Franka, kte­rý bez...Read more »

Adam Sandler

...jak doka­zu­jí trž­by jeho fil­mů, lidé v tom­to pří­pa­dě na kri­ti­ky kaš­lou a cho­dí se do kina jed­no­du­še, ale efek­tiv­ně poba­vit.    A ješ­tě jed­nou mimo­cho­dem: Sandler vždy pra­cu­je se svý­mi kama­rá­dy...Read more »
prsten nibelunguv 1

#1876: Prsten Nibelungův - 75 %

...zvraty jsou zvláštní, sem tam jsem se trochu ztrácel v tom, proč postava jedná tak, jak jedná, co je toho důvodem, jaká je její motivace. Při čtení jsem si pak...Read more »

Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %

...půso­bí dia­lo­gy toho­to fil­mu archaic­ky, je to vtip­ně zato­če­ný film, kte­rý má styl.  To fil­mu Všechny ces­ty vedou do hro­bu schá­zí. Vedení her­ců je jed­not­né a her­ci hra­jí s vel­mi leh­kým nad­hle­dem....Read more »

Filmové hity ve Valdštejnské zahradě

...na kon­cert je zdar­ma. Ve Valdštejnské zahra­dě nebu­de orchestr popr­vé – kon­cer­to­val zde od 50. let. „Pražští sym­fo­ni­ko­vé se vra­ce­jí do Valdštejnské zahra­dy, kde tra­dič­ně jejich sezó­ny začí­na­ly,“ upo­zor­ňu­je dra­ma­turg orchest­ru...Read more »
Jandova

Marta Jandová

44 let zpě­vač­ka a muzi­ká­lo­vá hereč­ka, zná­má z půso­be­ní v němec­ké kape­le Die Happy naro­di­la se v Praze, je dce­rou rocke­ra Petra Jandy – zpě­vá­ka legen­dár­ní kape­ly Olympic jejím man­že­lem je gyne­ko­log Miroslav Verner,...Read more »

PETR STACH

...je asi jako jedi­ná posta­va ve fil­mu muzi­kant pro­fe­sí, hud­ba je alfou a omegou jeho živo­ta. Hraje na bary­ton saxo­fon,  na pia­no, zpí­vá apod. Do Laputy cho­dí na pivo sko­ro den­ně,...Read more »
V4V

V jako Vendeta - 100 %

...I když ani v tomhle ohle­du to není tak jed­no­du­ché, což je jed­na z krás toho­to komik­su. Je tu spous­ta šmej­dů, ale i ti šmejdi mají svo­je pozi­tiv­ní strán­ky ane­bo něco, co jejich cho­vá­ní...Read more »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

...je veli­ce peč­li­vé, a přes­ně tako­vý je i Probošt; jeho prá­ce je veli­ce nebez­peč­ná a taj­ná a to jeho kan­ce­lář doko­na­le reflek­tu­je.“             Dánská hereč­ka Sidse Babett Knudsen ztvár­ni­la dok­tor­ku Elizabeth Sinskeyovou, vedou­cí Světové...Read more »
ijící buddha

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

...A při­tom s ote­vře­ným srd­cem při­jí­ma­jí i jaké­ko­liv poru­še­ní pro­to­ko­lu, pře­de­vším jde-li o děti nebo kame­ra­ma­ny. Naučíte se odlo­žit vlast­ní před­sta­vy a sou­stře­dit se na pří­tom­nost. Snad tomu pomoh­lo i to, že spous­ta věcí při tom­to pro­jek­tu...Read more »
105 ext BudovaSTD.foto Národní divadlo bg

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze

...tepr­ve v Praze zaži­la svůj prv­ní sku­teč­ný tri­umf. O tom, jest­li zaži­je tri­umf i nová insce­na­ce v režijmím poje­tí Magdalény Švecové a hudeb­ním nastu­do­vá­ní Enrico Dovinca, se může­te při­jít pře­svěd­čit 1. úno­ra, kdy bude mít ope­ra...Read more »
Top2017 01

Top leden - 2018

Nejčtenější člán­ky led­na 2018. Čertoviny - Kde se toči­lo? - 800 zobr. Jakub Zedníček - 792 zobr. Ve štá­bu Miloše Zemana pada­jí pěs­ti - 464 zobr. Podívejte se na ukáz­ku k chys­ta­né­mu čes­ké­mu fil­mu Tlumočník - 178 zobr. Hezky...Read more »
Moulin

Moulin Rouge - O FILMU

...pro­to­že Kidmanová nestih­la natá­če­ní její­ho thrille­ru Úkryt a pokra­čo­va­la v muzi­ká­lo­vé pro­duk­ci v Austrálii. Vzhledem k její­mu dal­ší­mu závaz­ku – fil­mu Ná­vrat do Cold Mountain – ji žád­ná pojiš­ťov­na už pojis­tit nechtě­la, proto­že měla...Read more »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

...změn smě­ru vět­ru.“ Podle Cruise se ten­to kou­sek vymýš­lel a plá­no­val dva roky. „Určitě to byla jed­na z nej­ex­trém­něj­ších věcí, kte­ré v tom­to fil­mu máme, ale tohle před zele­ným plát­nem nena­to­čí­te. Je to...Read more »