Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Tisíc a jedna noc'
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...Angel a dal­ší hrá­či. Podmínkou je, že kaž­dý před zapo­če­tím šam­pi­o­ná­tu slo­ží dva­cet pět tisíc dola­rů. A pro­to­že ve hře půjde o tak obrov­skou finanč­ní část­ku, pokou­še­jí se všich­ni své spo­lu­hrá­če pře­dem nějak...Read more »
Psycho

Psycho (1960) - Mohl tu tento film chybět? Asi každému je odpověď jasná. Ne, „Psycho“ prostě v nejlepších hororových žebříčcích chybět nemůže, protože se jedná o jeden z vrcholů filmové tvorby vůbec.

...Romero vysnil a vytvo­řil čer­no­bí­lou Noc oživlých mrt­vol. Některé fil­my pros­tě muse­jí zůstat čer­no­bí­lé. A k „Psychu“ to pros­tě pat­ří.             Film sám o sobě je téměř doko­na­lý a já k němu mám jen jedi­nou výhra­du, kte­rou...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...roku 2008. Na svém kon­tě mají zhru­ba 360 tisíc divá­ků, DVD se pro­da­lo 15 tisíc kusů. Titulní pís­nič­ka fil­mu od Richarda Krajča s názvem Atentát byla navíc 6 týd­nů nej­hra­něj­ší pís­ní...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...nad vozem, kte­rý si Edward půj­čil od své­ho práv­ní­ka Phila. Dívka ho zaujme, pozve ji do své­ho apart­má v luxus­ním hote­lu a nabíd­ne jí tři sta dola­rů za celou noc. Pak se...Read more »
estezastaveníí

Šesté zastavení

Hledáte-li čte­ní podob­né kni­hám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kni­ha pod názvem „Šesté zasta­ve­ní“ zce­la urči­tě líbit. Jedná se o vel­mi fas­ci­nu­jí­cí a pes­t­ré čte­ní, bra­vur­ně kom­bi­nu­jí­cí his­to­ric­ké a nábo­žen­ské...Read more »
IMG 4954b

Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75%

...rekord­ně na 175 tisíc demon­stran­tů a ten­to počet byl v his­to­rii sum­mi­tů G8 pře­ko­nán jen jed­nou (v roce 2005 v Gleneagles pro­tes­to­va­lo na 225 tisíc demon­stran­tů). Příběh Diazu začí­ná šíře­ním zprá­vy o zabi­tí akti­vis­ty Carla...Read more »

#28 - Psycho (1960)

...vysnil a vytvo­řil čer­no­bí­lou Noc oživlých mrt­vol. Některé fil­my pros­tě muse­jí zůstat čer­no­bí­lé. A k „Psychu“ to pros­tě pat­ří. Film sám o sobě je téměř doko­na­lý a já k němu mám jen jedi­nou výhra­du, kte­rou si...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

...výši 3.2 mili­o­nů dola­rů a pod­po­ru více než 46 tisíc fanouš­ků z celé­ho svě­ta. Druhá sezó­na toho­to seri­á­lu debu­to­va­la na Comic Conu 8. pro­sin­ce toho­to roku. Seriál, kte­rý se vol­ně inspi­ru­je Tudykovými a Fillionovými...Read more »
Snow

Jon Snow – Hra o Trůny

...Nikdy nebu­dou mít svo­je děti, pokud teď nebu­de­me držet spo­lu. Dlouhá Noc při­chá­zí a mrt­ví s ní. Žádný klan je neza­sta­ví. Svobodní Lidé je neza­sta­ví, Noční Hlídka je neza­sta­ví a všich­ni již­ní krá­lo­vé...Read more »