fb 15002052831

Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je...Read more »
arnie

Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.

Ako by to bolo vče­ra čo nám nezni­či­teľ­ný ter­mi­ná­tor oznámil,že odchá­d­za do herec­ké­ho dôchod­ku a ide do politiky.Po pár rokoch úspeš­né­ho pôso­be­nia vo vrchol­nej politike,sa obja­vil v malej cameo scé­ne v The Expendables.Nedávno...Read more »
náboj menší

Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!

Nene, ani tady není nic zadar­mo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědec­ky a REÁLNĚ. Lidský mozek pra­cu­je vel­mi mecha­nic­ky. A che­mic­ky. A potře­bu­je ke své akti­va­ci, tedy i k poci­tu štěs­tí a smys­lu­pl­nos­ti,...Read more »
perfect sense 001

Perfect Sense

Nejprve ochro­me­ni zármut­kem… a pak žád­ný čich. Michael a Susan se hle­da­li, až se našli. Zatímco pozná­va­jí jeden dru­hé­ho a jejich lás­ka ros­te, svě­tem se šíří podiv­ná epi­de­mie: lidé postup­ně ztrá­ce­jí jeden smy­sl...Read more »
vecere v raji

Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky

Máte rádi jíd­lo? Líbí se Vám romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­ce? Milujete Francii? Román Večeře v ráji pat­ří do edi­ce Příběhy psa­né s chu­tí. Věřte, že po pře­čte­ní romá­nu se vám budou sbí­hat sli­ny a urči­tě...Read more »
fb 14998011020

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Read more »
fb 14998011020 1

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Read more »
ay

Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete

Jsem milov­ni­ce salá­tů! Ať už se jed­ná o let­ní, ovoc­né salá­ty nebo hově­zí salát, mám pro ně sla­bost. Saláty se hodí na slav­nost­ní sešlos­ti s přá­te­li a nebo tře­ba jako leh­ká pochout­ka při klid­ném...Read more »
pp1

PRACHARANDA

„Pracharanda“: už jste o ní někdy sly­še­li? Možná ano, mož­ná niko­liv. Co to ale vlast­ně je a k čemu se pou­ží­vá? Jedná se o tra­dič­ní suro­vi­nu sta­ré čes­ké kuchy­ně, na kte­rou neda­ly dopus­tit naše...Read more »
drugs

Jak poznat, že člověk bere drogy

Bezpečně poznat, že někdo z vaše­ho oko­lí bere dro­gy, může prv­ním kro­kem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukva­pí­te a obvi­ní­te něko­ho z toho, že bere dro­gy, je tře­ba vší­mat si urči­tých zná­mek....Read more »
koření1

Bylinky jako koření

Bez koře­ní a byli­nek si v dneš­ní době nedo­ká­že­me před­sta­vit jakou­ko­liv pří­pra­vu kaž­do­den­ních běž­ných pokr­mů, kte­ré jim dodá­vá typic­ky pří­znač­nou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokr­my mdlé a nepo­ži­va­tel­né. Koření,...Read more »

The Prestige - Dokonalý trik

Do plát­na se vpi­la tma a bílá pís­men­ka pobí­ha­jí­cí odsdo­la naho­ru ozná­mi­la, že kon­čí film. Seděl jsem zary­tě v sedač­ce a nedo­ká­zal určit svo­je poci­ty. Přemýšlel jsem co jsem to vlast­ně viděl. To...Read more »
PlayAllspoluprace3

Shrek Třetí – Recenze

Další dob­ro­druž­ství oblí­be­né­ho zlo­b­ra a jeho přá­tel i nepřá­tel. Tentokrát je ve hře trůn krá­lov­ství Za sed­me­ro hora­mi a také nepří­liš nad­še­ně při­ja­té otcov­ství. Shrek je už bez­má­la legen­dou, asi bys­te dnes těž­ko...Read more »

Skrytá identita

Myslím, že reži­sér­ské akti­vi­ty Martina Scorsese cel­kem už znám, např. Zuřící býk a Letec. V posled­ní době má oprav­du not­ný seznam scé­ná­řů, na kte­ré si brou­sí zuby. Proč si vybral zpra­co­vá­ní prá­vě Skryté...Read more »
PlayAllspoluprace14

Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze

Další z mno­ha pokra­čo­vá­ní v horo­ro­vém žán­ru. Jak je dnes zvy­kem, také se jed­na­lo o úspěš­né­ho před­chůd­ce, a tak proč tedy neu­dě­lat dal­ší díl. To je pře­de­vším důvod dneš­ní­ho nárůstů horo­rů více než je...Read more »
58f1

PUSINKY

Konečně čes­ký film s mla­dý­mi hrdin­ka­mi, kte­rý se necho­vá jako paro­die na sebe sama. První zamyš­le­ní nad tím­to fil­mem bych asi věno­va­la jeho pří­stup­nos­ti, kte­rá je označ­na dvě­ma pé, tedy PP –...Read more »
fb 1486674551okl y

Originální slané růžičky

Tyto sla­né růžič­ky jsou ide­ál­ní a ori­gi­nál­ní chu­ťov­ka, kte­rá udě­lá dojem na kaž­dé­ho. Jejich výro­ba je vel­mi jed­no­du­chá a koneč­ný výsle­dek je víc než půso­bi­vý. Vypadají ele­gant­ně a chut­ně… co víc si...Read more »

Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction

Série Resident Evil se upřím­ně řeče­no netě­ší zrov­na vel­ké obli­bě u kri­ti­ků, ale divá­ci, kte­ří nejsou pla­ce­ni za rýpá­ní už jsou mno­hem tole­rant­něj­ší a Resident Evil i Resident Evil: Apokalypsa měli vcel­ku sluš­nou...Read more »

[Rec] 2

Pokračování již zaběh­lých sérií to nema­jí nikdy leh­ké. Diváci, naml­sa­ní z před­cho­zích dílů, vzhlí­že­jí k nástup­ci s nema­lý­mi oče­ká­vá­ní­mi, kte­rá se ne vždy poda­ří vypl­nit. Tvůrci jsou tak zahná­ni do sle­pé ulič­ky,...Read more »

Karlovarský festival stagnuje

Kritické ohléd­nu­tí za 45. roč­ní­kem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech (2. – 10. 7. 2010). Největší fil­mo­vá akce v České repub­li­ce je za námi. Jaká per­spek­ti­va se rýsu­je pro elit­ní sou­těž­ní fes­ti­val kate­go­rie A v kon­fron­ta­ci...Read more »
clipboard02ndg1

Zamilovaný indický robot Chitti baví na tamilský způsob

...aneb dosud nej­ná­klad­něj­ší výtvor indic­kých fil­mo­vých stu­dií se před­sta­vu­je v celé své ple­cho­vé krá­se. Ani pří­liš neva­dí, že to v něm občas zavr­že. Mainstreamoví indič­tí fil­ma­ři to nema­jí snad­né. Jejich země má...Read more »
Madl

Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl

Scénář vzni­kal původ­ně jako pří­běh imi­gran­ta, kte­rý se v nezná­mé zemi dosta­ne do tíži­vé situ­a­ce, ale finál­ní ver­ze fil­mu uka­zu­je, že je mož­ná dale­ko více pří­bě­hem pana Rypara, stár­nou­cí­ho muže, kte­rý...Read more »
med1 e1549775564380

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“....Read more »

NABÍT A ZABÍT (Lucky Number Slevin)

Po roman­tic­kém dra­ma­tu Miluj mě, pro­sím při­chá­zí Paul McGuigan s dal­ším fil­mem poně­kud ostřej­ší­ho cha­rak­te­ru– Lucky Number Slevin. Tento thriller nebo chcete-li gan­gs­ter­ka nabí­zí skvě­lou podí­va­nou s celou plejá­dou hvězd. Uznejte sami,...Read more »
5182767 img smazenice houbova smazenice smazenice z hub hobove recepty houby v3

Houbařská sezóna je tu! Máme pro Vás nejlepší recepty na houbové smaženice

Smaženice je prv­ní hou­bo­vý recept, kte­rá vás napad­ne, když si z lesa při­ne­se­te plný košík. Kde ros­tou hou­by, vám sice nepo­ra­dí­me, ale recep­ty na pocti­vou sma­že­ni­ci vám nabíd­ne­me hned tři!...Read more »

Jak jsem se účastnila Zájezdu

Máte rádi kni­hy Michala Viewegha? Já ano. Snad pro­to jsem se moc těši­la na jeho Účastníky zájez­du. Filmové zpra­co­vá­ní v režii Jiřího Vejdělka mě cel­kem uspo­ko­ji­lo.Jedná se o vla­hou kome­dii. (I když jinak...Read more »