Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

...letiš­ti v pře­prav­ce. Howard: Ahoj, mami. š, moh­li bychom se i vidět, kdy­bys zapnu­la počí­tač. Howardova mat­ka: K té pro­kla­té věci se ani nepři­blí­žím. Ještě chy­tím počí­ta­čo­vý virus! Howard: Hele, to je moje...Read more »
229c4da075 103871049 o2

People’s Choice Awards 2017

Včera došlo k pře­dá­ní dal­ších fil­mo­vých a tele­viz­ních cen, tzv. People’s Choice Awards. Výsledky jsou ce než pře­kva­pi­vé, pojď­me si je při­po­me­nout. Stejně jako u zla­tých gló­bů zís­ka­li i zde ceny jak fil­mo­ví tak tele­viz­ní...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...či z pohád­ko­vé­ho svě­ta. Jejich drs­né batt­ly se sta­ly virál­ním hitem, a divá­ci si tak již uži­li sou­bo­je Trautenberka s Tomiem Okamurou, Ježíška pro­ti Santovi, Masaryka pro­ti Havlovi, Karla Gotta pro­ti Jaromíru Jágrovi a nově...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...sou­bo­je Trautenberka s Tomiem Okamurou, Ježíška pro­ti Santovi, Masaryka pro­ti Havlovi, Karla Gotta pro­ti Jaromíru Jágrovi a nově Babiše pro­ti Kalouskovi. Nebyl by to pořád­ně COOL kanál, kdy­by v nabíd­ce chy­bě­ly spor­tov­ní pře­no­sy....Read more »
Koruna

NETFLIX – LISTOPAD 2020 - Nové série populárních seriálů + nový seriál

...nabíd­ne čtvr­tá série? Na postu pre­mi­ér­ky by se měla obje­vit Margaret Thatcher a záro­veň by se měla na scé­ně obje­vit Diana. A prá­vě toto obdo­bí bude prav­dě­po­dob­ně nej­ví­ce atrak­tiv­ní. Samozřejmě co se...Read more »
dec9145ef3 103909278 o2

SAG Awards 2017

...favo­rit­kou i před Oscary. Viola Davis pře­bí­rá cenu. Foto: TNT Seriálové kate­go­rie nabíd­ly těz­st Bryana Cranstona, kte­rý famóz­ně zahrál pre­zi­den­ta Johnsona v Nástupci. Velkého úspě­chu se dočkal i seri­ál sta­ni­ce Netflix The Crown,...Read more »
Dějiny astronomie

Vzrušující přehled dějin astronomie

...Martinem Rylem. Právě Ryleův tým podal jeden z roz­ho­du­jí­cí důka­zů ve pro­spěch Teorie vel­ké­ho třes­ku … ale o tom už ce v samot­né kníž­ce. Setkáte se v ní s názo­ry mno­ha odbor­ní­ků z obo­ru a s pří­běhy mno­ha...Read more »
Stránka načtena za 0,91916 s | počet dotazů: 164 | paměť: 32600 KB. | 30.11.2020 - 02:16:24