Xfd7Jd VCJ0

Já a Teorie velkého třesku | Aneb, jak udělat finále kultovního sitcomu

Read more »
Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Sheldon: Někde ven­ku je nešťast­ná žena, kte­rá vlo­ží nadě­je do mého sper­ma­tu. Co když se jí naro­dí dítě, kte­ré nebu­de vědět, jest­li má pro výpo­čet obje­mu pod křiv­kou inte­gro­vat, nebo...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...deset let měli divá­ci mož­nost zhléd­nout 3 581 epi­zod seri­á­lu Teorie vel­ké­ho třes­ku, což je 4 297 217 vte­řin, čili 49 dní, 17 hodin, 40 minut a 17 vte­řin seri­á­lu Teorie vel­ké­ho třes­ku v kuse....Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...Televize se již od začát­ku těši­la vel­ké obli­bě. Vysílala pre­mi­é­ro­vě zahra­nič­ní seri­á­ly, kte­ré před­tím byly v Česku dostup­né pou­ze na inter­ne­tu, jako jsou Futurama, Teorie vel­ké­ho třes­ku, Kancl, Frasier a dal­ší, uved­la...Read more »
Dějiny astronomie

Vzrušující přehled dějin astronomie

...Martinem Rylem. Právě Ryleův tým podal jeden z roz­ho­du­jí­cí důka­zů ve pro­spěch Teorie vel­ké­ho třes­ku … ale o tom už více v samot­né kníž­ce. Setkáte se v ní s názo­ry mno­ha odbor­ní­ků z obo­ru a s pří­běhy mno­ha...Read more »