Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Televizní noviny'
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...let.“ Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...a ješ­tě ve stu­diu, těs­ně před zněl­kou Televizních novin, oštemplo­val kaž­dou zprá­vu. Proškrtal, něco vyho­dil. Bez toho razít­ka HSTD jsme nemoh­li vysí­lat. Nicméně během toho jara se děly sku­teč­ně str­hu­jí­cí věci,...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...- Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­rii Nejpopulárnější zpě­vák 1986 - Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­ri­ích Nejpopulárnější zpě­vák a Osobnost roku 1986 - Pragakoncert – čest­né uzná­ní za dlou­ho­do­bou repre­zen­ta­ci ve svě­tě...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Televizní pořad Start vysí­lá­ní Ulice Pondělí 19. 8. 2019 Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019...Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...den v roce, 31. pro­sin­ce večer, TV Nova zařa­dí Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze zahra­ni­čí a spe­ci­ál Tvoje tvář má zná­mý hlas – Silvestr z kara­va­nu. Ondřej Sokol a Aleš Háma ve svém...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...večer, 31. pro­sin­ce, TV Nova odvy­sí­lá Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze svě­ta a spe­ci­ál­ní díl úspěš­né show Tvoje tvář má zná­mý hlas, při­po­mí­na­jí­cí to nej­lep­ší ze všech řad. Vánoční pro­gram...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...šéfa i zdán­li­vě bez­ú­hon­né niče­my Kadlece s Burešem a pře­da­li je i s důka­zy poli­cii. (skry­té titul­ky) 29.07. 17:50 29.07. 19:30 Televizní novi­ny 29.07. 19:30 29.07. 20:20 Atentát Plutonium Bývalá Danova žena upo­zor­ní Terezu na dal­ší star­ší pří­pad. V továr­ně,...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro...Read more »
Nejsledovanejsi a poster

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY

Poprvé v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie se dostá­vá na plát­na sní­mek, kte­rý se pokou­ší nahléd­nout feno­mén tuzem­ské you­tu­ber­ské scé­ny. Vedle samot­né­ho téma­tu, kte­ré vytvá­ří zají­ma­vý mezi­ge­ne­rač­ní kon­flikt mezi rodi­či a jejich dět­mi,...Read more »
200409282117 insider

Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

Pět let sta­ré dra­ma o boji pro­ti tabá­ko­vé­mu prů­mys­lu inspi­ro­va­né sku­teč­nou udá­los­tí. Ve své době nomi­no­ván na sedm Oskarů. V hlav­ních rolích s Russellem Crowem a Al Pacinem. Mužem, kte­rý věděl pří­liš mno­ho a dost...Read more »

SAMUEL L. JACKSON

Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce v his­to­rii...Read more »
Bald

TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

Filmový kri­tik, dra­ma­turg, pub­li­cis­ta, sce­náris­ta, tele­viz­ní pro­du­cent. Už během stu­dii na fakul­tě soci­ál­ních věd Univerzity Karlovy pra­vi­del­ně pub­li­ko­val fil­mo­vé recen­ze v celo­stát­ních peri­o­di­kách (Reflex, Lidové novi­ny) a poz­dě­ji ve své novi­nář­ské kari­é­ře...Read more »