Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...let.“ Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...a ješ­tě ve stu­diu, těs­ně před zněl­kou Televizních novin, oštemplo­val kaž­dou zprá­vu. Proškrtal, něco vyho­dil. Bez toho razít­ka HSTD jsme nemoh­li vysí­lat. Nicméně během toho jara se děly sku­teč­ně str­hu­jí­cí věci,...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...- Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­rii Nejpopulárnější zpě­vák 1986 - Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­ri­ích Nejpopulárnější zpě­vák a Osobnost roku 1986 - Pragakoncert – čest­né uzná­ní za dlou­ho­do­bou repre­zen­ta­ci ve svě­tě...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Televizní pořad Start vysí­lá­ní Ulice Pondělí 19. 8. 2019 Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019...Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...den v roce, 31. pro­sin­ce večer, TV Nova zařa­dí Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze zahra­ni­čí a spe­ci­ál Tvoje tvář má zná­mý hlas – Silvestr z kara­va­nu. Ondřej Sokol a Aleš Háma ve svém...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...večer, 31. pro­sin­ce, TV Nova odvy­sí­lá Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze svě­ta a spe­ci­ál­ní díl úspěš­né show Tvoje tvář má zná­mý hlas, při­po­mí­na­jí­cí to nej­lep­ší ze všech řad. Vánoční pro­gram...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...šéfa i zdán­li­vě bez­ú­hon­né niče­my Kadlece s Burešem a pře­da­li je i s důka­zy poli­cii. (skry­té titul­ky) 29.07. 17:50 29.07. 19:30 Televizní novi­ny 29.07. 19:30 29.07. 20:20 Atentát Plutonium Bývalá Danova žena upo­zor­ní Terezu na dal­ší star­ší pří­pad. V továr­ně,...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro...Read more »
Nejsledovanejsi a poster

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY

Poprvé v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie se dostá­vá na plát­na sní­mek, kte­rý se pokou­ší nahléd­nout feno­mén tuzem­ské you­tu­ber­ské scé­ny. Vedle samot­né­ho téma­tu, kte­ré vytvá­ří zají­ma­vý mezi­ge­ne­rač­ní kon­flikt mezi rodi­či a jejich dět­mi,...Read more »

SAMUEL L. JACKSON

Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce v his­to­rii...Read more »
Bald

TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

Filmový kri­tik, dra­ma­turg, pub­li­cis­ta, sce­náris­ta, tele­viz­ní pro­du­cent. Už během stu­dii na fakul­tě soci­ál­ních věd Univerzity Karlovy pra­vi­del­ně pub­li­ko­val fil­mo­vé recen­ze v celo­stát­ních peri­o­di­kách (Reflex, Lidové novi­ny) a poz­dě­ji ve své novi­nář­ské kari­é­ře...Read more »
200409282117 insider

Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

Pět let sta­ré dra­ma o boji pro­ti tabá­ko­vé­mu prů­mys­lu inspi­ro­va­né sku­teč­nou udá­los­tí. Ve své době nomi­no­ván na sedm Oskarů. V hlav­ních rolích s Russellem Crowem a Al Pacinem. Mužem, kte­rý věděl pří­liš mno­ho a dost...Read more »