Tmav

Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka

...pěti­le­tá odml­ka. Zázračná dít­ka čes­ké­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu se jen sem tam mih­li ve spo­leč­nos­ti význam­né sme­tán­ky a spo­lu s nimi se zača­li postup­ně vyno­řo­vat stá­le zají­ma­věj­ší infor­ma­ce, osvět­lu­jí­cí jejich dlou­ho při­pra­vo­va­ný pro­jekt,...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, čes­ké titul­ky, MGM/Bontonfilmrežie: Michael Aptedhra­jí: Pierce Brosnan, Sophia...Číst dál »
Svet bez stiznosti obalka web

Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

...abychom si uvě­do­mo­va­li, koli­krát a kdy sejde­me do brbla­vé­ho stě­žo­vá­ní… Skvělý, jed­no­du­chý nápad. O auto­ro­vi: Will Bowen je moti­vá­tor, řeč­ník, autor. Jeho nestě­žo­va­cí pro­jekt oble­těl celý svět a se svý­mi ambi­ce­mi ve...Číst dál »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

prv­ní­ho Avengera nebyl pou­ze klí­čo­vým bodem pro celý fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel, ale sou­čas­ně také způ­so­bil posun v atmo­sfé­ře jed­not­li­vých fil­mů a začal fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel roz­klá­dat. Takže Steve Rogers byl...Číst dál »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...se mohl poku­sit obje­vit a pro­zkou­mat svět, kte­rý již znám a ve kte­rém se cítím sebe­vě­do­mě,“ říká Ritchie. „Rád čelím novým tvůr­čím výzvám, a tenhle sní­mek roz­hod­ně tako­vou výzvu před­sta­vo­val.“             Ačkoliv je...Číst dál »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se...Číst dál »
7Zivotu

7 životů - Svět filmu. Vzdálený i blízký

...pro­blémy, kte­ré sužu­jí pla­ne­tu, jsou pře­lid­ně­ní a nedo­sta­tek pří­rod­ních zdro­jů nut­ných pro pře­ži­tí lid­ské rasy”, vysvět­lu­je Botkin. “Je to svět, kte­rý by se mohl zhmot­nit, pokud bude­me nadá­le plýtvat pří­rod­ním bohat­stvím,...Číst dál »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina...Číst dál »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše

do Oblak, Jurský svět). Znělku Jurského svě­ta stvo­řil pěti­ná­sob­ný drži­tel Ceny Akademie JOHN WILLIAMS (sága Star Wars, sága Harry Potter). Jurský svět: Zánik říše byl nato­čen ve Spojeném krá­lov­ství a na...Číst dál »
1527831165 1070 x 562 Zazracny svet vcel

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

...best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li pro­zra­dit ta nej­vět­ší tajem­ství ze svě­ta včel. Knihu pojme­no­va­li jed­no­du­še a výstiž­ně - Zázračný svět včel....Číst dál »
obálka e1513764465646

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

...to vyzkou­šet. Hra Jiný svět je vcel­ku kla­sic­ká MMORPG: obří onli­ne her­ní svět pro tisí­ce hrá­čů, kte­ří si ve fan­ta­sy svě­tě hra­jí na hrdi­ny a padou­chy. Ovšem ve 4D: se vše­mi...Číst dál »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...záři­věj­ší a barev­něj­ší svět pří­šer Herbst zjis­til, že jed­not­li­vé jeho slož­ky jsou na něco tako­vé­ho při­pra­ve­né – jen bylo tře­ba kuli­sy divá­kům pre­zen­to­vat nově. „Hlavní úlo­hu v tom sehrá­lo osvět­le­ní,“ vysvět­lu­je Herbst....Číst dál »
ZaTajemstvím

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

...ponurých mís­tech. Další kapi­to­la nazva­ná Poklady mezi pohád­kou a sku­teč­nos­tí zmi­ňu­je sta­rou prav­du, že „s pokla­dy je to tak, že legen­dy o nich se rodí snad­ně­ji než pokla­dy samé, a tak v koneč­ném výsled­ku báje...Číst dál »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...dale­ko pře­sa­hu­je.             O FILMU             Vzrušující nová série samo­stat­ných fil­mů ze svě­ta Star Wars před­sta­vu­je pro spo­leč­nost Lucasfilm zce­la novou pří­le­ži­tost, jak nejen pro­hlou­bit a obo­ha­tit ten­to svět, ale sou­čas­ně také...Číst dál »
PraniKMani

Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT

...fun­go­va­lo, nemů­že jít o sou­čas­nost. Rozhodli jsme se pro svět-nesvět, město-neměsto, dobu-nedobu. Při natá­če­ní v kon­krét­ním svě­tě by se ztra­ti­lo kouz­lo. Ztratila by se čis­to­ta pří­bě­hu.“ Dohodli se spo­lu, že děti budou mlad­ší...Číst dál »
JP4

Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

...je hlav­ním dino­sau­řím zápo­rá­kem. Jurský svět jako pokra­čo­vá­ní Jurského par­ku obstál na výbor­nou. Je to vol­né pokra­čo­vá­ní se vším všu­dy. Pro pamět­ní­ky původ­ní­ho Jurského Parku, kte­rý šel do kin před...Číst dál »
DSCN8066

Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

Od čtvrt­ka 11. do nedě­le 14. květ­na 2017 se v Průmyslovém palá­ci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy 2017. Veletrh má svou tra­di­ci a pra­vi­del­né návštěv­ní­ky, ale...Číst dál »

Festival Jeden svět

titul­ky. Pouze fil­my uvá­dě­né v sek­ci Jeden svět dětem jsou s čes­kým dabin­gem. Letošní novin­kou je zpro­voz­ně­ní dět­ské­ho kout­ku v kině Světozor, kde se o děti posta­rá per­so­nál ze škol­ky Člověka v tís­ni. Koutek bude...Číst dál »
Image6

Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let

...industri­a­li­za­ce a taky se v té době natá­če­li zají­ma­vé fil­my. Pro nato­če­ní film Svět zítř­ka (v ori­gi­ná­le Sky Captain and the World of Tomorrow) zvo­lil digi­tál­ní tech­no­lo­gii. Tedy živé her­ce a počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né poza­dí....Číst dál »
MarinkaMala

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 4. díl - SVĚT JENÍČKA A MAŘENKY: PRODUKCE

Šance vytvo­řit pro Jeníčka a Mařenku kom­plet­ně nový svět před­sta­vo­va­la pro Tommyho Wirkolu jed­nu z nej­vět­ších výzev. Během jeho vytvá­ře­ní sku­teč­ně popus­til uzdu své fan­ta­zii a před­sta­vi­vos­ti. Řídil se jedi­ným nepo­ru­ši­tel­ným pra­vi­dlem: „Všechno...Číst dál »
Postr

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

...nej­slav­něj­ší rolí byl Michal ve fil­mu S tebou mě baví svět Věnuje se také dabin­gu, kde nej­čas­tě­ji dabo­val her­ce Paola Villaggia ve fil­mo­vé sérii Účetní Fantozzi Poslední roky se hlav­ně...Číst dál »
2017 11 01 20.41.09

Soutěž o DVD Thor a Thor: Temný svět

S našim part­ne­rem vyhla­šu­je­me novou sou­těž o DVD Thor a Thor: Temný svět Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu (DVD Thor a Thor: Temný svět)...Číst dál »
ztraceny svet00

Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?

...Crichtonovu kni­hu a počal honit her­ce po pla­ce.    Druhý fil­mo­vý Jurský park s podti­tu­lem Ztracený svět a pod-podtitulem „Někteří z nich pře­ži­li“ se drží stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy jen jed­ním prs­tíč­kem - inspi­ro­val se jí...Číst dál »
CelySvet

Celý svět v obrázcích

zába­vou pro celou rodi­nu.  I když nevím, zda pro rodi­če, pro­to­že vysvět­lo­vat někte­ré z výje­vů z kníž­ky Celý svět v obráz­cích, bude cel­kem obtíž­né. Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta Počet stran:63 Vazba:Vázaná bez pře­ba­lu Rozměry:280 x 340...Číst dál »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...to zna­me­na­lo vytvo­řit svět špi­o­nů, kte­rý bude co nej­re­a­lis­tič­těj­ší, nej­u­vě­ři­tel­něj­ší a bude se brát tak váž­ně, jako by se jed­na­lo o svět, vytvo­ře­ný pro potře­by zce­la stan­dard­ní­ho špi­on­ské­ho akč­ní­ho sním­ku. Jinými slo­vy...Číst dál »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...zda za Zakázaným lesem žijí dal­ší Šmoulové. Pokud ano, pak je pros­tě muse­jí najít.“             Asbury pro­hla­šu­je, že inspi­ra­cí pro pově­do­mý svět Šmoulí ves­nič­ky i nových svě­tů, stvo­ře­ných pro potře­by fil­mu...Číst dál »