Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'TELE TELE'
alenka lékařka

Alenka lékařka – o našem těle

Víte, jak fun­gu­je naše lid­ské tělo? Myslíte, že může­me sly­šet myš­len­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu, kte­rá je poba­ví, ale také vysvět­lí záko­ni­tos­ti lid­ské­ho těla? Novinka Zuzany Pospíšilová Alenka...Read more »
dabel1

Ďábel v těle

Tak je tu moje dal­ší recen­ze, ten­to­krát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl toče­ní, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což v pří­pa­dě...Read more »
atlas e1547360888495

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Už se vás někdy vaše zví­da­vé děti zepta­ly na to, jak vlast­ně fun­gu­je tělo, z čeho se sklá­dá? Že ano? Tak prá­vě pro vás je určen ten­to úžas­ný atlas lid­ské­ho těla...Read more »

Mezi námi děvčaty

Komedie o tom, jak si mat­ka a její dce­ra tak dlou­ho vzá­jem­ně lezou na ner­vy, až si jed­no­ho dne díky čín­ské­mu kouz­lu vymě­ní těla. Mezi námi děv­ča­ty ( FREAKY FRIDAY ) Anna...Read more »
VZilková

Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.

...fil­mo­vým man­že­lem? S Pavlem jsme dob­ří kole­go­vé z Činoherního klu­bu. Chvilku se podí­lel i na natá­če­ní Tele tele, kam jsem ho při­ved­la, když Josef Carda musel být pře­ob­sa­zen. Je to výbor­ný člo­věk i herec....Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...TELE TELE. Začátky nových sezón, ale také vyvr­cho­le­ní těch pro­bí­ha­jí­cích, to bude pod­zim­ní pro­gram na pré­mi­o­vé sta­ni­ci Nova Sport 1. Na led zno­vu vyra­zí nej­lep­ší hoke­jis­té svě­ta, kte­ří budou usi­lo­vat...Read more »
151normal1

Kletba z temnot (2012) - 45%

Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by měl někte­rý z nich...Read more »
0050576165 Atlas lidskeho tela t

Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Víte že, člo­věk má v těle asi 640 sva­lů, 207 kos­tí, 32 zubů a asi 5 lit­rů krve? Lidské tělo je nesmír­ně zají­ma­vý a slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá mno­ho infor­ma­cí. Na...Read more »
Sestav

Sestav si lidské tělo

Věděli jste, že buň­ka žalu­deč­ní sliz­ni­ce žije jen 36 hodin? Že více než polo­vi­na kos­tí v lid­ském těle se nachá­zí na rukou a nohou? Že kos­ter­ní sva­ly tvo­ří bez­má­la polo­vi­nu těles­né hmot­nos­ti?...Read more »
DanskaDivka

David Ebershoff: Dánská dívka

Proč se někdo namá­hal a napsal kni­hu o dív­ce z Dánska? Určitě neby­la oby­čej­ná a její život­ní pří­běh sto­jí za při­po­me­nu­tí. I Greta Wegenerová a její muž Einar,mladí man­že­lé, kte­ří  spo­lu tvo­ří zají­ma­vou dvo­ji­ci výtvar­ní­ků.  Einar...Read more »
101832 3 250 0 fit

Školnice Valerie odhalena - kniha

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo a Martin...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu

...před zahá­je­ním natá­če­ní Madison Iseman důklad­ně vyzpo­ví­dal. Musel jsem se na svou roli při­pra­vit. Co teď poslou­cháš za hud­bu? Jaký žánr máš nej­ra­dě­ji a na jaké tele­viz­ní seri­á­ly se díváš? A pak...Read more »
word image

Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

Když už chce­me hub­nout, nemě­la by nás zají­mat jen účin­nost die­ty, ale i to, zda se po ní nedo­sta­ví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tvá­ře s něčím, co po pár dnech...Read more »
Baby big

Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.

...„Kléma“ Zounar star­ší a Veronika Žilková se, bohu­žel, znač­ně vzdá­li­la kome­di­ál­ní­mu talen­tu a nad­hle­du, kte­rým se pre­zen­to­va­la kdy­si v „Tele Tele“. V hlav­ní herec­ké dvo­ji­ci je uvě­ři­tel­ný a talen­tem pohla­ze­ný sym­paťák Jan Dolanský. Lucie Vondráčková...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...JELEN (2000) a ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (2001), kte­ré však pro­šly obra­zov­ka­mi bez vět­ší­ho zájmu divá­ků. Do pře­lo­mu tisí­ci­le­tí spa­dá také začá­tek spo­lu­prá­ce s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem na pořa­du TV Nova TELE TELE...Read more »
antibio2 140

Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu

Antibiotika mají svou neza­stu­pi­tel­nou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devas­tu­jí nejen původ­ce infek­cí, ale také naše trá­ve­ní. Jsou tak tro­chu ato­mo­vou bom­bou pro stře­va, žalu­dek a mik­roflóru...Read more »
200611191222 1

Prachy dělaj člověka

...Suchánek - hra­je mno­hem líp, než by od něj člo­věk po všech těch Tele-tele čekal. Co se týče žen­ských postav, tak kro­mě Michalovy mat­ky (Jana Synková) a pří­tel­ky­ně Kláry (Renata Visnerová-Prokopová), tu...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...také začá­tek spo­lu­prá­ce s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem na pořa­du TV Nova TELE TELE (2000-2007).. Před kame­rou se Veronika Žilková stá­le obje­vu­je hlav­ně v seri­á­lech (SOUKROMÉ PASTI, 2008; VYPRÁVĚJ, 2009), opro­ti dří­věj­ším...Read more »
MV5BMzA5MDg4MTA4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjYyMjgxNzM@. V1 SY1000 CR0013331000 AL

Shazam! - Recenze - 85%

...jako malí čet­li komiksy, nebo kou­ka­li na něja­ký ani­má­ky v tele­vi­zi, než jste utí­ka­li do ško­ly. Malé drob­né výtky jdou na vrub CGI něko­li­ka tri­ků, kde byla vidět hor­ší kva­li­ta. A také...Read more »
P1370478

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu...Read more »
766x415 The Warning Signs of Dehydration in Toddlers

Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky

Dehydratace nasta­ne, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potře­bu­je. Bez dosta­teč­né­ho množ­ství vody nemů­že vaše tělo správ­ně fun­go­vat. Můžete mít mír­nou, střed­ně těž­kou nebo těž­kou dehyd­ra­ta­ci v závis­los­ti na tom,...Read more »

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ

...před­sta­ví v celo­ve­čer­ním fil­mu El Santo pro­ti tele­viz­ní­mu vra­ho­vi, jemuž bude před­chá­zet krát­ký film El Santo pro­ti byro­kra­tům. Dále v nabíd­ce fil­mů nesmí chy­bět milá­ček pub­li­ka, fili­pín­ský neo­hro­že­ný agent 00 ztvár­ně­ný lili­pu­tem...Read more »

Michal Suchánek

...vět­ší blbec, než jsme dou­fa­li“, „Bylo nás pět“  (oba 1994), kome­di­ál­ní seri­ál „Policajti z před­měs­tí“ (1999). Kromě her­ce je též mode­rá­tor a bavič a v roce 2000 začí­ná tele­vi­ze Nova vysí­lat tele­viz­ní pořad „Tele,...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...něj žít a pro jiné­ho zase jen dal­ší tah tele­vi­ze, jak vydě­lat něja­ké ty mili­o­ny a zblb­nout lidem hla­vy. No a pak je tady ješ­tě tře­tí sku­pi­na, kte­rá sto­jí někde mezi těma­to dvě­ma...Read more »
large

Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli

Lidský život je napros­tý zázrak. Víte, že naše lid­ské tělo obsa­hu­je 206 kos­tí? Zajímá vás, jak fun­gu­je Golgiho apa­rát? Chcete se dozvě­dět, kte­ré jsou v těle nejdel­ší buň­ky? Víte, že kdy­bychom...Read more »
hand 302802 1920 1

Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!

Vzhled neh­tů toho hod­ně napo­ví nejen o tom, jest­li dbá­me na svůj zevněj­šek a jest­li nám zále­ží na tom, jakým způ­so­bem půso­bí­me na své oko­lí. Kromě toho doká­žou napo­vě­dět i o zdra­vot­ních potí­žích, kte­ré...Read more »