náboj menší

Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!

Nene, ani tady není nic zadar­mo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědec­ky a REÁLNĚ. Lidský mozek pra­cu­je vel­mi mecha­nic­ky. A che­mic­ky. A potře­bu­je ke své akti­va­ci, tedy i k poci­tu štěs­tí a smys­lu­pl­nos­ti,...Read more »
Ester

Ester Kočičková - dvorní dáma

Jaká je vaše dvor­ní dáma v pohád­ce Řachanda? Ona se vlast­ně nijak nepro­je­vu­je. S dru­hou dvor­ní dámou jsme troš­ku nepře­jí­cí, ale naštěs­tí se to nestih­ne pří­liš pro­je­vit. Myslím, že jsme tro­chu praš­tě­né...Read more »

Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011

Během toho­to víken­du 21.–23. říj­na se v Sokolově již po jede­nác­té usku­teč­ní tema­tic­ký fil­mo­vý semi­nář Film Sokolov, letos ve zna­me­ní odpa­du . Návštěvníci budou zapla­ve­ni fil­my roz­lič­ných sty­lů, z nichž někte­ré mohou zhléd­nout pou­ze...Read more »
n200808031231 0

The Mist

Natáčet fil­my pod­le zná­mých knih je pocta i těž­ká dři­na. Režisér, kte­rý byl vybrán pro ztvár­ně­ní kul­tov­ní­ho díla na fil­mo­vém plát­ně, nesmí zkla­mat ani důvě­ru auto­ra, ani jeho obdi­vo­va­te­lů. Tentokrát se...Read more »
HanzlikLeto

Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu hra­je­te babič­ku, při­tom jste tako­vá mla­di­ce! Jak jste se do tako­vé role vží­va­la? Musela jste pro roli změ­nit svůj zevněj­šek? Zaprvé nejsem žád­ná mla­di­ce, ale děku­ji za lichot­ku!...Read more »