KarelGott

Karel Gott

...vede­no na jeho oso­bu, a vylo­vil tyto podiv­né věci, pod­le Gotta svěd­čí o tom, že to byla při­pra­ve­ná pro­vo­ka­ce, a jinak si to neu­mí vysvět­lit. Právní ces­tou se ale brá­nit nehod­lal, pro­to­že se...Read more »
Tmav

Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka

...pěti­le­tá odml­ka. Zázračná dít­ka čes­ké­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu se jen sem tam mih­li ve spo­leč­nos­ti význam­né sme­tán­ky a spo­lu s nimi se zača­li postup­ně vyno­řo­vat stá­le zají­ma­věj­ší infor­ma­ce, osvět­lu­jí­cí jejich dlou­ho při­pra­vo­va­ný pro­jekt,...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, čes­ké titul­ky, MGM/Bontonfilmrežie: Michael Aptedhra­jí: Pierce Brosnan, Sophia...Read more »
mrtvej svet 1

#1997: Mrtvej svět - 90 %

...lety, a přesto je v tomhle směru "Mrtvej svět" nadále aktuální. Hlavní postavy komiksu "Mrtvej svět" jsou dvě dívky, které mají období dospívání jako aktuální problém vlastního života. Enid a...Read more »
IS5

Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

Imaginární svět  napsa­ný a sesta­ve­ný autor­kou „Destrukčního dení­ku“ Keri Smithovou, je určen nejen pro tee­nage­ři, ale i všech­ny lidi s kre­a­tiv­ní duší, kte­rým nechy­bí hra­vost, před­sta­vi­vost, smy­sl pro detail, este­tič­no, a hlav­ně se nebo­jí...Read more »
JP3

Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.

...jsme mu zapla­ti­li mili­ó­ny. Tenkrát nás omlou­va­lo, že to byl vlast­ně dob­rý nápad a nové, neví­da­né efek­ty. Pan Spielberg je dale­ko lep­ší obchod­ník než reži­sér. Veřejnost dob­ře ví, že Ztracený svět: je...Read more »
Svet bez stiznosti obalka web

Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

...abychom si uvě­do­mo­va­li, koli­krát a kdy sejde­me do brbla­vé­ho stě­žo­vá­ní… Skvělý, jed­no­du­chý nápad. O auto­ro­vi: Will Bowen je moti­vá­tor, řeč­ník, autor. Jeho nestě­žo­va­cí pro­jekt oble­těl celý svět a se svý­mi ambi­ce­mi ve...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...prv­ní­ho Avengera nebyl pou­ze klí­čo­vým bodem pro celý fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel, ale sou­čas­ně také způ­so­bil posun v atmo­sfé­ře jed­not­li­vých fil­mů a začal fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel roz­klá­dat. Takže Steve Rogers byl...Read more »
TMA 8366

26. ČESKÝ LEV – VÝSLEDKY

...nesta­tu­tár­ní cena Toman – Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová, Maxmilian Denkr   CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nesta­tu­tár­ní cena Úsměvy smut­ných mužů – režie Daniel Svátek PŘEHLED ZÍSKANÝCH ČESKÝCH LVŮ...Read more »
7Zivotu

7 životů - Svět filmu. Vzdálený i blízký

...pro­blémy, kte­ré sužu­jí pla­ne­tu, jsou pře­lid­ně­ní a nedo­sta­tek pří­rod­ních zdro­jů nut­ných pro pře­ži­tí lid­ské rasy”, vysvět­lu­je Botkin. “Je to svět, kte­rý by se mohl zhmot­nit, pokud bude­me nadá­le plýtvat pří­rod­ním bohat­stvím,...Read more »
200406100757 ceskysen4

Český sen

Dva stu­den­ti FAMU, Vít Klusák a Filip Remunda dosta­li výbor­ný nápad a dotáh­li ho až do kon­ce. „Postavili“ v Praze-Letňanech hyper­mar­ket s láka­jí­cím názvem Český sen a nalá­ka­li do něj pár set lidí. Film Český...Read more »
Basnucu

Básníci čekají na zázrak. A český film?

...v osm­de­sá­tých letech. Prvotina„Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky“z roku 1982 byla zje­ve­ním. Dodnes ten­to film poklá­dám za nej­lep­ší čes­ký film o puber­tě a pro­blé­mech stře­do­ško­lá­ků. Díval se na dospí­va­jí­cí se sho­ví­va­vým poe­tic­kým nad­hle­dem zaba­le­ným...Read more »
CL

25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ

...Viktor Schwarcz Svět pod­le Daliborka – režie Vít Klusák – pro­du­cen­ti Filip Remunda, Vít Klusák   NEJLEPŠÍ REŽIE Bába z ledu – Bohdan Sláma Křižáček – Václav Kadrnka Kvarteto – Miroslav...Read more »

Dawsonův PSYCHO svět

...být. Chlap, kte­rý nebre­čí (vtip), tak­že fan­da Dawsona roz­hod­ně nejsem. To bychom tedy měli tak na úvod. Vždycky je dob­ré, ujas­nit si vše hned zpo­čát­ku. Na Dawsonův svět se dívám...Read more »

Festival Jeden svět

...titul­ky. Pouze fil­my uvá­dě­né v sek­ci Jeden svět dětem jsou s čes­kým dabin­gem. Letošní novin­kou je zpro­voz­ně­ní dět­ské­ho kout­ku v kině Světozor, kde se o děti posta­rá per­so­nál ze škol­ky Člověka v tís­ni. Koutek bude...Read more »
obálka e1513764465646

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

...vyzkou­šet. Hra Jiný svět je vcel­ku kla­sic­ká MMORPG: obří onli­ne her­ní svět pro tisí­ce hrá­čů, kte­ří si ve fan­ta­sy svě­tě hra­jí na hrdi­ny a padou­chy. Ovšem ve 4D: se vše­mi pro­žit­ky,...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše

...do Oblak, Jurský svět). Znělku Jurského svě­ta stvo­řil pěti­ná­sob­ný drži­tel Ceny Akademie JOHN WILLIAMS (sága Star Wars, sága Harry Potter). Jurský svět: Zánik říše byl nato­čen ve Spojeném krá­lov­ství a na...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se...Read more »
1527831165 1070 x 562 Zazracny svet vcel

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

...best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li pro­zra­dit ta nej­vět­ší tajem­ství ze svě­ta včel. Knihu pojme­no­va­li jed­no­du­še a výstiž­ně - Zázračný svět včel....Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...záři­věj­ší a barev­něj­ší svět pří­šer Herbst zjis­til, že jed­not­li­vé jeho slož­ky jsou na něco tako­vé­ho při­pra­ve­né – jen bylo tře­ba kuli­sy divá­kům pre­zen­to­vat nově. „Hlavní úlo­hu v tom sehrá­lo osvět­le­ní,“ vysvět­lu­je Herbst....Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...se mohl poku­sit obje­vit a pro­zkou­mat svět, kte­rý již znám a ve kte­rém se cítím sebe­vě­do­mě,“ říká Ritchie. „Rád čelím novým tvůr­čím výzvám, a tenhle sní­mek roz­hod­ně tako­vou výzvu před­sta­vo­val.“             Ačkoliv je...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina...Read more »
CL24

24. Český lev - Výsledky

...nesta­tu­tár­ní cena Anthropoid – režie Sean Ellis PŘEHLED ZÍSKANÝCH ČESKÝCH LVŮ Masaryk – 12 Českých lvů Já, Olga Hepnarová – 2 Čeští lvi Normální autis­tic­ký film – 1 Český lev...Read more »
HezkyCesky

Hezky česky aneb Češtinářské vychytávky

...pra­vo­pis­né jevy, v nichž lidé nej­čas­tě­ji chy­bu­jí. A zamě­řit se na ně tak, aby zau­ja­ly, jejich vysvět­le­ní bylo snad­no zapa­ma­to­va­tel­né a ale­spoň tro­chu poba­vi­lo. Což se sta­lo také díky vcel­ku vtip­ným ilu­stra­cím někte­rých...Read more »

České filmy v Cannes 2017

...mapu fil­mo­vé­ho svět pat­ří. „Festival v Cannes je kaž­do­roč­ně skvě­lou pří­le­ži­tos­tí potkat se s naši­mi zahra­nič­ní­mi pro­tějš­ky – se selek­to­ry fil­mo­vých fes­ti­va­lů, sales agen­ty, zástup­ci fil­mo­vých fon­dů a dal­ší­mi fil­mo­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly z celé­ho svě­ta,“...Read more »
P4032227

Představujeme další sérii autorských dokumentů Český žurnál

...Pavel Novotný zce­la ote­vře­ně a se spon­tán­nos­tí sobě vlast­ní sdě­lu­je své názo­ry na spo­leč­nost, čte­ná­ře a svou prá­ci. Na nic si nehra­je a mož­ná se jeho pohled na svět sku­teč­ně při­bli­žu­je i názo­rům čte­ná­řů...Read more »