StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...hlav­ní žen­skou roli ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Jumanji v roli Marthy/Ruby Roundhouse po boku Dwaynea „The Rock“ Johnsona. Film v režii Jakea Kasdana sle­du­je osu­dy čtyř tee­nage­rů, kte­ří jsou vta­že­ni do svě­ta hry...Číst dál »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Číst dál »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - O tvůrcích

...úspěš­nou fil­mo­vou sérii. Za roli kapi­tá­na Jacka Sparrowa, kte­rou v tom­to fil­mu ztvár­nil, zís­kal také cenu SAG a Empire Award a byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA. Tuto roli si násled­ně zopa­ko­val...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...V letoš­ním roce budou pomá­hat, letos již po páté, Zázraky pří­ro­dy pro Nautis, při­po­jí se k nim i zábav­ný pořad Kde domov můj pro Pestrou psí asi­s­ten­ci, Středisko rané péče Brno, Letní dům,...Číst dál »
Popelka

Popelka - O TVŮRCÍCH

William. V roce 2011 si zahrá­la Desdemonu ve hře Othello v nastu­do­vá­ní diva­dla Sheffield Crucible po boku Dominica Westa v roli Iaga a Clarka Peterse v roli Othella. Za svůj výkon v této roli skli­di­la u kri­ti­ků...Číst dál »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

si v něm po boku Kristen Bell v roli Sheily, Amber Riley coby Dionne, Jenny Ushkowitz v roli Jeanie a Beverly D’Angelo v roli mat­ky. Režii a cho­re­o­gra­fii má na svém kon­tě Adam Shankman. Parrish se...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

...Pějme píseň doho­la a hlav­ní roli v Želarech Ondřeje Trojana. A těším se, že ve fil­mu má po letech vel­kou roli i Jana Brejchová.     ROZHOVOR S PETREM JARCHOVSKÝM   Za scé­nář Horem Pádem jste...Číst dál »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...a vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů John Knoll už pota­jí na jed­nom tako­vém pří­bě­hu pra­co­val. Knoll, kte­rý již ve spo­leč­nos­ti Industrial Light and Magic pra­cu­je téměř 30 let a jako vedou­cí týmu vizu­ál­ních...Číst dál »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...kle­not spo­leč­nos­ti Marvel, se už v epi­zod­ní roli obje­vil vlo­ni v létě ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, a jeho nové poje­tí se u fanouš­ků setka­lo s obrov­sky pozi­tiv­ním při­je­tím. Nyní spo­leč­nos­ti Sony Pictures a Marvel...Číst dál »
James Marsden Thandie Newton 36090190391

James Marsden

...roli bez­do­mov­ce a squa­te­ra u Cama a Mitchela. V dub­nu téhož roku hrál hlav­ní roli ve veli­ko­noč­ní kome­dii Hop. Později v tom­též roce si zahrál hlav­ní roli ve Strašácích, rema­ku stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1971, kde hlav­ní roli hrál Dustin Hoffman....Číst dál »

Ant-Man - O tvůrcích

...šest Oscarů a v němž ztvár­ni­la roli Connie Jamesové, býva­lé man­žel­ky posta­vy Jeremyho Rennera. Po krát­ké pau­ze, během kte­ré se věno­va­la rodi­ně, zís­ka­la roli okouz­lu­jí­cí Bailey Talettové v rodi­ném akč­ním dra­ma­tu Ocelová pěst...Číst dál »
bohemianrhapsody linelogo necrest ai

Bohemian Rhapsody

...Jamestown) v roli kyta­ris­ty Briana Maye, Ben Hardy (seri­ál The Woman in White) v roli bube­ní­ka Rogera Taylora, Joe Mazzello (Jurský park) v roli bassky­ta­ris­ty Johna „Deacy“ Deacona, Aidan Gillen (Hra o trů­ny) coby...Číst dál »
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

Captain Marvel - Obsah & O filmu

...Lee Pace v roli Ronana, padou­cha z řad Kree, kte­ré­ho jsme napo­sle­dy měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Strážci Galaxie, McKenna Grace v roli malé Carol Danversové, a Akira Akbar v roli Monici Rambeauové, Mariiny dce­ry....Číst dál »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

výko­ny a inte­li­gent­ní kome­dií. Tomei zís­ka­la Oscara v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svou roli Mony Lisy Vito ve fil­mu Můj bra­tra­nec Vinny. Následně byla na Oscara nomi­no­vá­na...Číst dál »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...Hatfields a McCoys, za kte­rý zís­kal cenu Emmy.             Je iro­nií, že Costnerovi původ­ně nabíd­li roli Jacka Ryana ve sním­ku Hon na ponor­ku, ale ten­krát musel roli odmít­nout, aby se mohl...Číst dál »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...nemoh­li se po dlou­hou dobu pro­je­vit, ani nemoh­li vzkří­sit kine­ma­to­gra­fii, kte­rá byla po něko­lik let prv­ní na svě­tě. Po zla­té éře násle­do­va­lo dlou­hé údo­bí napros­té ochab­los­ti, kte­ré vlast­ně vypl­ni­lo celá dva­cá­tá léta;...Číst dál »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Číst dál »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

Blp. Úvodní sek­ven­ce fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je „drs­ný pře­káž­ko­vý závod, ve kte­rém pře­lét­ne­me kolem vše­ho, co je na Blpu nové a po pěti letech zno­vu před­sta­ví­me zná­mé posta­vy z prv­ní­ho fil­mu...Číst dál »
Katyn

Katyň

...s nový­mi obět­mi katyň­ské­ho neštěs­tí . Letadlo s 96 pol­ský­mi vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal...Číst dál »
oci kocky 1

#1981: Oči kočky - 90 %

Oči kočky (Les yeux du chat) Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2019. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Les yeux du chat" v roce 1985. České...Číst dál »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

mu ješ­tě neby­lo 21 let, musel u sou­du dosáh­nout zpl­no­let­ně­ní. Svou fil­mo­vou kari­é­ru v Hollywoodu jaz­zo­vé éry ovšem finan­co­val prá­vě ze zis­ků své spo­leč­nos­ti. Na sklon­ku 20. let během horeč­né prá­ce na sním­ku...Číst dál »
Logo

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

...když dostal pří­le­ži­tost si pro­žít své před­sta­vy z dět­ství. „Na hrách s akč­ní­mi figur­ka­mi G.I. JOE jsem vyrůs­tal, tak­že jsem se na tu roli při­pra­vo­val od šes­ti let,“ říká. „G.I. JOE byla...Číst dál »

Brad Pitt

...ved­lej­ší roli ve fil­mu Thelma a Louise. Poté, co se stal zná­mým téměř přes noc, si Pitt bohu­žel zvo­lil roli v kata­stro­fál­ním fil­mu Ralpha Bakshi Senzační svět (Cool World – 1992). Svůj...Číst dál »
CL

Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

...Roden za Nikdy nejsme sami a Jiří Bartoška za roli ve sním­ku Teorie tyg­ra. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může stát Boleslav Polívka za roli ve...Číst dál »
Den

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

...i když mu bylo tepr­ve šest let, když šel sní­mek do kin. “Bojovat v tom­to fil­mu s inva­ziv­ní let­kou vetřel­ců pro mě byl spl­ně­ný sen,” říká herec. Hemswortha obzvláš­tě těši­lo pozná­vá­ní pohnu­tek této...Číst dál »
Terry

Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama

ukon­či­la (s doku­men­ta­ris­ty na pla­ce, díky nimž vzni­kl fas­ci­nu­jí­cí doku­ment o natá­če­ní fil­mu s názvem Ztracen v La Mancha). Dalších 8 let Gilliamovi trva­lo, aby zís­kal zpět prá­va. A dal­ších neko­neč­ných 8 let trva­la ces­ta...Číst dál »