super spellsword saga legenda o nekonecnu 1

#2081: Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu

Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu Vydalo nakladatelství Labyrint v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 112 stran a prodává se v plné ceně za 395 Kč. Scénář: NikkarinKresba: NikkarinNikkarin už je...Read more »
vlcsnap 2013 12 05 18h21m07s180 300x168 1

LEGO Marvel Super Heroes

...se pořád­ně vži­li do jed­not­li­vých super hrdi­nů. Hrát bude­te mimo jiné na Asteroidu Asgardu, New Yorku nebo na pan­ství pro­fe­so­ra X. Ve hře nalez­ne­te něko­lik desí­tek super hrdi­nů, v začát­ku hry...Read more »

Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea.

...fot­ba­lo­vý Super náhrad­ník a v  lis­to­pa­du se v Česku obje­ví kome­di­ál­ně stři­že­ná Moje super­bej­val­ka. Ovšem… zohledníme-li jak­si názo­ry a dojmy na urči­tých fil­mo­vých ser­ve­rech, zjis­tí­me, že jsou názvy oněch titu­lů lehce kla­mou­cí. Singerův...Read more »

Super Size Me

...co je v nabíd­ce, kdy­ko­liv se ho zepta­jí, jest­li si dá SUPER-SIZE (odtud název fil­mu), tak musí říci, že ano. A toto vše nato­čil jako doku­men­tár­ní film, kde reži­sér obra­cí kame­ru pro­ti...Read more »
128648 600 0 fit

Moje super nerealita, Claire Frosto

Jak moc se liší náš sku­teč­ný život od uhla­ze­né super rea­li­ty, kte­rou se chlubí­me na Facebooku či Instagramu? Jak moc potře­bu­je­me přá­te­le z masa a kos­tí? A uvě­do­mu­je­me si, že nás soci­ál­ní sítě ovliv­ňu­jí...Read more »

Super náhradník - She’s the Man

...pře­kva­pe­ním je, že Super náhrad­ník nevy­zná­vá laci­né fekál­ní fór­ky (řek­ně­me si to na rovi­nu – vět­ši­na dneš­ních kome­dií pro tee­nage­ry sází na to, že sper­ma stří­ká horem dolem, žvý­ka­jí se...Read more »
128648 350 0 fit

RECENZE – Moje super NErealita

...na Instagramu. Ale je to skutečně tak? Je Milliina realita opravdu tak super, jak Bell usuzuje z příspěvků na sociálních sítích? Nebo mají obě ženy společného víc, než se zdá?...Read more »
joker 80 01

#DP110: The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular

Autorem článku je Daniel Palička. Scénář: Různí  Kresba: Různí  Sešit "The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular" je, jak již název napovídá, stostránkový komiks, jenž vyšel ku příležitosti osmdesáti let...Read more »
Mysove

Myšové - první super čtení s aktivitami

  Na kni­ze Myšové. První super čte­ní s akti­vi­ta­mi je nej­za­jí­ma­věj­ší asi její autor. – Michal Vaněček – člo­věk, kte­rý se kro­mě říze­ní IT fir­my věnu­je nada­ci a cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti a taky psa­ní...Read more »

Super Size Me

Nadváha. To je pro­blém zhru­ba 100 mili­o­nů Američanů. Morgan Spurlok nato­čil doku­ment o hlav­ní pří­či­ně vzni­ku obe­zi­ty v Americe. Posvítil si na nej­vět­ší síť fast foo­dů na svě­tě McDonald´s. Po shléd­nu­tí SUPER SIZE...Read more »
3dMario

Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět!

...Tvůrci sli­bu­jí, že Super Mario 3D Land roz­pou­tá oprav­do­vou revo­lu­ci, mezi tzv. hopsa­cí­mi hra­mi. Díky nové (plné) hloub­ce pro­stře­dí může­te dale­ko lépe kori­go­vat vaše sko­ky, pro­to­že odha­do­vá­ní vzdá­le­nos­ti je teď na...Read more »
Prestakovnik

Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

...Super hry a zába­va nejen na pře­stáv­ky redak­ce: Olga Tesařová gra­fi­ka: Helena Růžičková vyda­la: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK rok vydá­ní: 2020, 1. vydá­ní počet stran: 112 hod­no­ce­ní: 100 % Foto: Grada...Read more »

Super 8 (2011)

...sní­mek Super 8 pat­ří do dru­hé kate­go­rie, což z něj a pri­o­ri nemu­sí zrov­na dělat film špat­ný. Naopak. Když se náru­ži­vý divák podí­vá na jmé­na jeho tvůr­cu, tak jis­tě nejed­no srd­ce zaple­sá....Read more »
8fhOItB0zUM

Game of Thrones X Bud Light | Official Super Bowl LIII Ad | Extended Version | HBO

Read more »
nerzl

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

...době jsou běž­ci mno­hem vyš­ší a je tu mno­hem víc pohy­bu vpřed, téměř náklo­nu. Po dni běhu v těch­to botách byli někte­ří klu­ci doce­la roz­lá­ma­ní.“ Super Man a Zelený sršeň: Let a pád B-24  ...Read more »

Filmové premiéry v září 2011

...téma­ta váš­ně, těles­nos­ti a pohlav­ní iden­ti­ty. Jeho deva­te­nác­tý film je opět sofis­ti­ko­va­nou poctou fil­mu, ten­to­krát Hitchcockovi, Bu?uelovi či horo­ru Georgese Franjua Oči bez tvá­ře. 08. 09. 11             -             Super 8 Když se sku­pin­ka...Read more »
IMG 20190218 120349

Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech

Jaké to je zachra­ňo­vat duši dva­ce­ti­le­té dívči­ny... a opič­ky z výzku­má­ku. A sebe ze spá­rů ožra­lé­ho čer­ta, Mikuláše a andě­la. A sle­pi­ce z kle­cí. A kdy­by jen sle­pi­ce... Jen si před­stav­te, že za vámi při­jde někdo,...Read more »
n200708281339 SEG0

Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)

...Nicméně stej­ně jako její kole­ga Peter “Superman“ Parker volí v civi­lu nená­pad­ný způ­sob živo­ta. Stejně jako on i Jenny pro­půj­ču­je tyto schop­nos­ti do slu­žeb dob­ra, kdy jako G-Girl zachra­ňu­je měs­ta před kata­stro­fa­mi,...Read more »
ceta

Četa - drásavě realistický válečný film

...dra­ma­tur­gic­ky ujíž­dí noha a nej­ví­ce je to poznat v úvo­du tře­tí tře­ti­ny, je to ale pořád super až do kon­ce a když dojde na závě­reč­nou bitvu tak jde z toho husí kůže. A to při kaž­dém...Read more »
vlcsnap 2016 11 01 19h38m54s643

Super Dungeon Bros.

Zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. https://www.youtube.com/watch?v=h51nKoU1HKU...Read more »
hfOoJHqWcLI

Red Dead Redemption 2 / část 16 / John a jeho super nápad / 1080 HD / 60 FPS

Read more »
Spion1

Špión / Spy - 80%

...se poslé­ze vyklu­ba­la super cvi­če­ná agent­ka mno­ha iden­tit, samo­zřej­mě v ome­ze­ném roz­sa­hu. Role jí svěd­či­la, konec­kon­ců vtip­né záplet­ky jí jdou nej­lé­pe. Se spo­le­čen­skou rolí už má pro­blém, tam už to tro­chu...Read more »
nhm 84 squirrel girl 1

#2060: Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl

Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Marvel Super Heroes 8" a jako čísla 1 až 5 série "Unbeatable...Read more »
hp_bg

Bobule

...mě bavi­lo, když jsme jez­di­li tou kače­nou. To jsme měli kame­ru na autě a jen jsme jez­di­li sem a tam. To bylo super. Co Vás při natá­če­ní neba­vi­lo? Ani nevím. Mě to bavi­lo...Read more »
stažený soubor

Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%

...agen­ti budou muset čelit a jaký super arze­nál zbra­ní u toho vyu­ži­jí? To máte již nyní mož­nost zjis­tit v našich kinech. Zdroj: Imdb.com Nebudu dlou­ho cho­dit kolem hor­ké kaše a rov­nou řek­nu - Tohle...Read more »
Stránka načtena za 1,97831 s | počet dotazů: 227 | paměť: 31749 KB. | 30.11.2020 - 02:39:52