Bílá vrána / The Black Balloon (2008)

...než pomo­cí rukou. Pro otce, těhot­nou mat­ku a bra­t­ra Thomas to není vůbec leh­ký život. Thomasovi je sko­ro šest­náct let a mís­to toho, aby měl přá­te­le, pomá­há mat­ce se svým bra­t­rem. Každé...Read more »
UdelejteSitoDomaSami2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů. V polo­vi­ně roku 2012 zača­la psát Alena Thomas blog, kte­rý ved­le krás­ných foto­gra­fií posky­to­val...Read more »
20Zvir

20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

...Autorem kni­hy je Thomas Pavitte, kte­rý pra­cu­je jako gra­fic­ký desig­nér a pochá­zí z Nového Zélandu a rád expe­ri­men­tu­je. Nedávno se začal zabý­vat mož­nos­tí netra­dič­ních a desig­nér­ských smě­rů, kdy vyu­ži­tím jed­no­du­ché tech­ni­ky doká­že vytvo­řit slo­ži­tá...Read more »
arovná hora

Thomas Mann: Čarovná hora

Tato kni­ha pat­ří neod­mys­li­tel­ně mezi kla­si­ku svě­to­vé lite­ra­tu­ry a při­spě­la i tomu, že její autor obdr­žel v roce 1929 Nobelovu cenu za lite­ra­tu­ru. Thomas Mann ji psal téměř deset let a inspi­ra­cí byl jeho...Read more »
nhm 89 invisible woman 1

#2099: Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible Woman

...dobré to, co posouvá postavu Sue Storm trochu dál, trochu jinam. Nejde přímo o to, co se děje v jednotlivých panelech, protože ten příběh jde někdy hodně mimo, ale jde...Read more »
JakPresvedciveVyjednavat

Jak přesvědčivě vyjednávat

...nemož­né? Naopak – němec­ký autor Thomas Fritzsche doka­zu­je, že dosáh­nout své­ho je reál­né. Bez sna­že­ní, uče­ní a komu­ni­ka­ce s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmen­né pub­li­ka­ce s podti­tu­lem...Read more »
STvari2

S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)

...že Thomas pod­lé­há pode­zře­ní, že vraž­du mla­dé dív­ky spáchal někdo jiný. Možná pro zklid­ně­ní nebo nao­pak pro pod­ní­ce­ní tvůr­čí fan­ta­zie se roz­hod­ne uží­vat osvěd­če­nou troj­kom­bi­na­ci  -  alko­hol, dro­gy,  ženy.  Thomas...Read more »

Rodinná oslava

...věcí, že na Rodinnou osla­vu bude­te ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat. O filmu: Festen (Celebration) Režie: Thomas Vinterberg Scénář: Thomas Vinterberg, Mogens Rukov V hlav­ních rolích: Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo...Read more »

Zvětšenina (Blow up) 1966

...krá­se, ale záro­veň zdvi­ha­jí varov­ný prst před nebez­pe­čím pře­tech­ni­zo­va­né doby...Děj fil­mu je poměr­ně pros­tý. Mladý foto­graf Thomas je typic­kým mla­dým úspěš­ným mužem své doby, je boha­tý, zají­má se o umě­ní, ale...Read more »

Zákon přitažlivosti - preview

...Columbus, 1993)     či Aféra Thomase Crowna (The Thomas Crown Affair, režie John McTiernan, 1999). Zákon při­taž­li­vos­ti je - po nezá­vis­lé pro­duk­ci sním­ku The Nephew (režie Eugene Brady, 1998), akč­ní kome­dii Johna McTiernana...Read more »

Daleko od hlučícího davu - TROJICE NÁPADNÍKŮ

...Ale ona je pří­liš nezá­vis­lá, aby o tom uva­žo­va­la váž­ně. Oak je pra­vý ven­ko­van: robust­ní, štěd­rý, stá­lý a jak se uká­že poz­dě­ji - i trpě­li­vý. “Oak je obtíž­ná dra­ma­tic­ká posta­va,” pozna­me­ná­vá Thomas Vinterberg....Read more »

Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY

...ě vy jedin é ho t ě la, ří zen é spo­le č n ý m pul­sem. ” -- Thomas Hardy, Daleko od hlu čí c í ho davu Daleko...Read more »
nhm 62 invaders 1

#1884: Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders - 40 %

...29 a 30 série "Marvel Premiere" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává v plné ceně za 249 Kč na stáncích. Scénář: Roy ThomasKresba: Frank Robbins, Dick Ayers, Don HeckInvaders...Read more »
labyrint

Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se pletli,...Read more »

Pierce Brosnan

...(2006) (announ­ced) .... Thomas Crown Mexicali (2005) (announ­ced) The Matador (2005) .... Julian Noble After the Sunset (2004) .... Max Burdett Laws of Attraction (2004) .... Daniel Rafferty James Bond...Read more »

Prci, prci, prcičky - Svatba

...Oficiální web: Režie: Jesse Dylan V hlav­ních rolích: Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan, Eddie Kaye Thomas, Thomas Ian Nicholas, January Jones, Eugene Levy, Molly Cheek, Deborah Rush, Fred...Read more »
Leto v Italii 300 680x1013

RECENZE – Léto v Itálii

Autorka: Sue Moorcroftová Překlad: Jana Chmura Svatošová Nakladatelství: Fortuna Libri Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 352 ISBN: 978-80-7546-205-3 Anotace: Co byste udělali, kdybyste dostali druhou šanci?Když Sofii po...Read more »

Filmové premiéry - 13. 08. 2015

...a život se do nich poma­lu ale jis­tě vra­cí. Fantastic Four, The  -   Fantastická čtyř­ka Ben, Sue, Johnny a Reed jsou oby­čej­ní mla­dí out­si­de­ři, kte­ří mají sklo­ny k bádá­ní a pře­ko­ná­vá­ní hra­nic zná­mé­ho svě­ta....Read more »

ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“

...a Sue Kroll, pre­zi­dent­ka celo­svě­to­vé­ho mar­ke­tingu a mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce ze spo­leč­nos­ti Warner Bros Pictures. Vedle hvězd z prv­ní­ho fil­mu uvi­dí­me v nových rolích Elizabeth Banks (série „Hunger Games“), Donald Glover („Zpátky do ško­ly“), Amber...Read more »
SS016354 CZ

Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

...ho musí pro­to nechat být. Jenže i tak ho nako­nec usvěd­čí. Povídka má dél­ku 24:30. Druhá v pořa­dí nese název Poslední list. I tady jde o duo, ale dív­čí - Sue a Jonsi, nebo­li Joanna....Read more »
Vyroci2

Herecká výročí 5.9. - 11.9.

...naro­di­la se Shannon Elizabeth, ame­ric­ká hereč­ka 1987 - naro­di­la se Evan Rachel Wood, ame­ric­ká hereč­ka 8.9. 1925 - naro­dil se Peter Sellers, ang­lic­ký herec a reži­sér 1962 - naro­dil se Thomas...Read more »

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

...jako jsou Adam Stockhausen, skvě­lý fil­mo­vý archi­tekt, Kasia Walicka Maimone, kos­tým­ní výtvar­ni­ce a skla­da­tel Thomas Newman. Tito tři s sebou oprav­du při­nes­li elán.” “Nebylo jedi­né­ho dne, kdy nás nena­padlo, pro­pá­na, to není...Read more »
Under

Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

...zra­dil. S pomo­cí svých jedi­ných dvou spo­jen­ců Davida (Theo James) a jeho otce Thomase (Charles Dance) musí ukon­čit odvě­kou vál­ku mezi lyka­ny a upí­ry i za cenu, že bude nuce­na zapla­tit tu nej­vyš­ší cenu....Read more »
vlcsnap 2017 06 26 17h22m08s228

Shingeki no Kyojin - 5. díl

...fron­tu. Těsně před odcho­dem vyhlá­sí Thomas, kte­rý je čle­nem Erenova týmu, sou­těž o to, kdo zabi­je nej­ví­ce titá­nů. Chce tím moti­vo­vat svo­je spo­lu­bo­jov­ní­ky a odleh­čit situ­a­ci. V týmu panu­je poměr­ně dob­rá nála­da. V Erenovu...Read more »
Sm01

Schmitke - 50 %

...pohle­dem na život. Služební ces­ta do čes­ké­ho pohra­ni­čí je sice dal­ší neče­ka­nou změ­nou, ale když je potře­ba opra­vit větr­nou elek­trár­nu, nezbý­vá než spl­nit úkol. S upo­ví­da­ným kole­gou Thomasem vyrá­ží Schmitke do...Read more »
p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

...pro­to­že byla bez závaz­ků jak ona, tak i on - Thomas Seymour - kdy­by však o ni nepro­je­vil zájem sám král. Zkrátka chtěl, aby se sta­la jeho dal­ší man­žel­kou. Koneckonců všech­ny své...Read more »