horak

PETR HORÁK (studio Alkay Animation Prague)

...vzni­kl. Studio bylo zalo­že­no roku 1999. Specializuje se na CGI ani­ma­ci a car­to­on ani­ma­ci. Studio je vyba­ve­no moder­ní počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gií: soft­warem Maya, Real Flow, Syflex, Shave and Haircut a 3Delight urče­né­ho pro...Číst dál »
HuraNaFotbal1

Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%

Poněkud neduži­vý a nesmě­lý chla­pík jmé­nem Amadeo je už od dět­ství pře­bor­ní­kem ve stol­ním fot­bál­ku (resp. v hos­pod­ském fot­bál­ku, chcete-li). Do jeho malé­ho měs­teč­ka se jed­no­ho dne vrá­tí mezi­ná­rod­ně slav­ný super-fotbalista Ace,...Číst dál »
HuraNaFotbal

Hurá na fotbal - O filmu

„Našim zámě­rem bylo vytvo­řit jedi­neč­ný a ori­gi­nál­ní svět. Podle mého skrom­né­ho názo­ru si mys­lím, že jsme uspě­li, pro­to­že jsem zatím nevi­děl žád­ný podob­ný film.“ - Juana José Campanella -...Číst dál »
vlcsnap 2016 08 23 13h25m36s993

Fotbal s podporou enginu Frostbite – oficiální video ze hry FIFA 17

FOTBAL JE ZPÁTKY a ten­to­krát s pod­po­rou engi­nu Frostbite! Podívejte se na nové akvi­zi­ce, pará­dič­ky nebo gólo­vé osla­vy a pod­maň­te si kaž­dý oka­mžik na hřiš­ti se zábě­ry ze hry FIFA 17. https://www.youtube.com/watch?v=Ks47QM5bjhE...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...pří­běh se sýrem si ucho­vá­vá svůj spe­ci­fic­ký výtvar­ný styl. Speciálně pro Kozí pří­běh se sýrem vyvi­nu­lo Art And Animation stu­dio nový ren­de­ro­va­cí pro­gram FurryBall, o kte­rý už pro­je­vi­lo zájem Studio Disney,...Číst dál »

V pátek 1. Května proběhne Den otevřených dveří České televize ve studiích v Praze, Brně a v Ostravě.

...|dekorace pořadu Máte slovo | kamerový jeřáb, práce s kamerou | dekorace pořadu Planeta YÓ | dekorace pořadu Studio Kamarád | truhlářské dílny scénické techniky, malírna Červená trasa Model Kavčích hor...Číst dál »
DSC 0864

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedo­vo­li­la...Číst dál »

Shaolin Soccer

...Milujete fot­bal? Bojové umě­ní? A co takhle fot­bal oko­ře­ně­ný sha­o­lin­ským umem? Takový fot­bal jste ješ­tě nevi­dě­li. Jestli milu­je­te nad­sáz­ku, humor, bojo­vé umě­ní a fot­bal, je to film prá­vě pro Vás. Fotbalový team,...Číst dál »
Ctyrlistek 1

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

...Bohemia (sou­část Motor Presse International). Od roku 2010 je výkon­ným ředi­te­lem vyda­va­tel­ství Čtyřlístek. PETR HORÁK – Studio Alkay Animation Prague (ani­ma­ce) Studio „Alkay Animation Prague s.r.o.“ bylo zalo­že­no roku 1999....Číst dál »
Frank

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál. The Curse of Frankenstein Velká...Číst dál »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

...titul­ky   23. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Svět pod­le Daliborka , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Vít Klusák 105 minut, v čes­kém zně­ní   24. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Milda , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Pavel...Číst dál »
rHaMf68dhTM

Novinkový mix: Pattinson možným Batmanem, nové animační studio či odsunutý Sonic

Číst dál »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...prá­ci mám.“ Studio sou­hla­si­lo a schvá­li­lo film k rea­li­za­ci. Angelina byla nesmír­ně šťast­ná. Avšak její prá­ce tepr­ve začí­na­la. Ona a Baer strá­vi­li něko­lik dal­ších měsí­ců zpra­co­vá­vá­ním scé­ná­ře, pří­pra­vou roz­počtu, výbě­rem vhod­ných her­ců a loka­cí,...Číst dál »
i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi...Číst dál »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

john john1 john2 john john1 john2 Film zalo­že­ný na kla­sic­kom sci-fi romá­ne od Edgara Rice Burroughse,vyprá­va prí­beh Johna Cartera kto­rý je z nezná­mych prí­čin dopra­ve­ný na Mars,kde sa...Číst dál »
Mesto44

Město 44 - Filmoví tvůrci

...více než 20ti celo­ve­čer­ních fil­mů a diva­del­ních před­sta­ve­ní, zís­kal zku­še­nos­ti na stov­kách tele­viz­ních reklam. AKSON STUDIO Akson Studio je jed­nou z před­ních pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí v Polsku, kte­rá půso­bí na trhu již 20 let...Číst dál »

Když si Chuck bral Larryho - I Now Pronounce You Larry & Chuck

...s gay téma­ti­kou. Je tu sice pár extra „tep­lých“ posta­vi­ček (extra praš­tě­ný homose­xu­ál­ní bra­tr Alex nebo syn Larryho, kte­rý mís­to sle­do­vá­ní base­ballu peče sušen­ky v dět­ské trou­bě), ale to vše je podá­no...Číst dál »

Medvědí bratři

V novém vzru­šu­jí­cím ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ství z pro­duk­ce stu­dia Walta Disney se vydá­me do nád­her­né kra­ji­ny v seve­ro­zá­pad­ní Americe, kde se ode­hrá­vá pří­běh chlap­ce Kenaie. Jeho život se neče­ka­ně změ­ní v oka­mži­ku,...Číst dál »

Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima ) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak...Číst dál »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

Letná sezó­na odštar­tu­je 4.mája a to pre­mi­é­rov fil­mu The Avengers,ktorý neskrý­vajú ambí­cie pre­kro­čiť magic­kú mili­ar­do­vú hranicu.Battleship sa síce pre­mi­e­ta už nie­koľ­ko dní ale v USA má pre­mi­é­ru až 18...Číst dál »
pacific rím

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

Kino pokladňa je nová rubri­ka Film CZ, kto­rá sa zao­be­rá trž­ba­mi fil­mov aktu­ál­ne­ho víken­du. Každý týž­deň Vám bude­me pri­nášať súhrn infor­má­cií, ako sa dari­lo fil­mom v kinách a ako...Číst dál »
DSC 0203

Bohéma (TV seriál)

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí....Číst dál »
x men1

X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

X-Men:Prvá trie­da bol úspeš­ný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách neza­ro­bil pre pro­du­cen­tov a štúdiu sko­ro nič.Až DVD a blu­ray pri­nies­li neja­ké drobáky.Ale X-men je natoľ­ko sil­ná značka,že dvoj­ka by v kinách moh­la...Číst dál »
spidey001

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

...může­me oče­ká­vat jed­nu z nej­lé­pe pro­pra­co­va­ných komik­so­vých adap­ta­cí. Ambice sním­ku zaujmout po strán­ce pří­bě­ho­vé konec­kon­ců pod­tr­hu­jí jmé­na pode­psa­ná pod scé­ná­řem. Studio nijak nelel­ko­va­lo a s myš­len­kou pří­mé úmě­ry anga­žo­va­lo k fil­mu hned čty­ři scé­náris­ty, což...Číst dál »
HOrror

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

...zato angaž­má brit­ské­ho štá­bu pod­stat­ně sni­žo­va­lo nákla­dy už tak níz­ko­roz­počto­vé­ho sním­ku. Muzikálový sou­bor se na osm týd­nů pře­su­nul do Bray Studios v Berkshiru a na neda­leký zámek Oakley Court, kte­rý čas­to vyu­ží­va­la...Číst dál »
Issa

JULIE ISSA (PAVLÍNA)

(Narozena 1998 v Praze). Její koře­ny saha­jí na Blízký východ do Sýrie. Otec se naro­dil do arabsko-české rodi­ny, mat­ka je Polka. Od útlé­ho věku byla pod­le svých slov „vede­na...Číst dál »