V pátek 1. Května proběhne Den otevřených dveří České televize ve studiích v Praze, Brně a v Ostravě.

...dveří v Brně Televizní stu­dio Brno – Typos, Jezuitská uli­ce vstup 9:00 do 16:00 hodin Den otevřených dveří v Ostravě Televizní stu­dio Ostrava Dvořákova 18, Moravská Ostrava vstup 9:00 do 16:00 hodin...Read more »
horak

PETR HORÁK (studio Alkay Animation Prague)

...vzni­kl. Studio bylo zalo­že­no roku 1999. Specializuje se na CGI ani­ma­ci a car­to­on ani­ma­ci. Studio je vyba­ve­no moder­ní počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gií: soft­warem Maya, Real Flow, Syflex, Shave and Haircut a 3Delight urče­né­ho pro...Read more »
DSC 0864

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedo­vo­li­la...Read more »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...tri­ček, kní­žek a sko­ro dva­ce­ti dru­hů hra­ček. Kozí pří­běh navští­vi­lo v kinech na 350 000 divá­ků a přes začí­na­jí­cí sil­ný pro­pad trhu s DVD nosi­či se ho pro­da­lo přes 33 000 ks na DVD či Blu-ray. Film...Read more »
Frank

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál. The Curse of Frankenstein Velká...Read more »
i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi dob­rem a zlem....Read more »
Ctyrlistek 1

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

...o nákla­du 30 000 výtis­ků byl oka­mži­tě roze­brán. Od sed­mé­ho dílu požá­dal Jaroslav Němeček o spo­lu­prá­ci Ljubu Štíplovou, kte­rá psa­la text a se kte­rou pra­co­val až do její smr­ti v roce 2009. Jaroslav Němeček vytvo­řil...Read more »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...prá­ci mám.“ Studio sou­hla­si­lo a schvá­li­lo film k rea­li­za­ci. Angelina byla nesmír­ně šťast­ná. Avšak její prá­ce tepr­ve začí­na­la. Ona a Baer strá­vi­li něko­lik dal­ších měsí­ců zpra­co­vá­vá­ním scé­ná­ře, pří­pra­vou roz­počtu, výbě­rem vhod­ných her­ců a loka­cí,...Read more »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

...titul­ky   23. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Svět pod­le Daliborka , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Vít Klusák 105 minut, v čes­kém zně­ní   24. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Milda , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Pavel...Read more »
rHaMf68dhTM

Novinkový mix: Pattinson možným Batmanem, nové animační studio či odsunutý Sonic

Read more »
Mesto44

Město 44 - Filmoví tvůrci

...více než 20ti celo­ve­čer­ních fil­mů a diva­del­ních před­sta­ve­ní, zís­kal zku­še­nos­ti na stov­kách tele­viz­ních reklam. AKSON STUDIO Akson Studio je jed­nou z před­ních pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí v Polsku, kte­rá půso­bí na trhu již 20 let...Read more »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

...rok z pôvod­ných 80 000 000 $ na 120 000 000 $,čo urči­te nie­je nič prí­jem­né.John Carter stál štúdio 250 000 000 $ a 100 000 000 $ dali na mar­ke­tingo­vú kampaň,to zna­me­ná že v kinách by musel zaro­biť 700 000 000 $...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »

Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima ) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak jsem potkal...Read more »
HOrror

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

...díky tomu stal feno­mé­nem. Ještě počát­kem 80. let stu­dio vyka­zo­va­lo z těch­to repríz roč­ní trž­by mini­málně 5 000 000 dola­rů. Tyto půl­noč­ní pro­jek­ce měly cha­rak­ter večír­ku spo­je­né­ho s kostý­my z fil­mu, buja­rým vese­lím a neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou. Ostatně...Read more »
pacific rím

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

...fun­gu­je tak, že Európa, Azia a iné šik­mo­o­ké kra­ji­ny, si nechá­vajú 50 % až 70 % podiel s kín a 30 % až 50 % ide štúdiu, kto­ré film finan­co­va­lo. To zna­me­ná že 80 mili­ó­no­vý film, kto­rý...Read more »
x men1

X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

...Lawrence,kto­rá je aj hlav­nou hviezdou X-menov,sa pus­tia do natá­ča­nia X-Men:Druhá trie­da.Premiéra je sta­no­ve­ná na 18.06.2014. Mimochodom ak by bola Druhá trie­da komerčne úspeš­ná,Matthewa Vaughna by štúdio chce­lo aj pre tretie...Read more »
spidey001

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

...může­me oče­ká­vat jed­nu z nej­lé­pe pro­pra­co­va­ných komik­so­vých adap­ta­cí. Ambice sním­ku zaujmout po strán­ce pří­bě­ho­vé konec­kon­ců pod­tr­hu­jí jmé­na pode­psa­ná pod scé­ná­řem. Studio nijak nelel­ko­va­lo a s myš­len­kou pří­mé úmě­ry anga­žo­va­lo k fil­mu hned čty­ři scé­náris­ty, což...Read more »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

...298 000 000 a Up 438 000 000 $ mimo USA. Predpoveď tržieb mimo USA:380 000 000 $ MIB 3:Je to už pek­ných pár rokov,čo napo­sle­dy bojo­va­li muži v čier­nom z mimo­zem­skou hávetou.Ale majú jed­nu výho­du a to Willa Smitha,kto­rý...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »

Medvědí bratři

.... Hlavním ani­má­to­rem posta­vy Kenaie (v jeho med­vě­dím těle) byl zku­še­ný ani­má­tor Byron Howard , kte­rý ve stu­diu na Floridě půso­bí už celých 10 let a zatím napo­sle­dy pra­co­val na ani­ma­ci postav...Read more »
NHL v Praze

Skupina Nova připravuje k NHL v Praze exkluzivní program

...por­tál Voyo zápas vysí­la­jí od 20:00 hodin. Utkáním divá­ky pro­ve­dou zku­še­ní komen­tá­to­ři Nova Sport Roman Jedlička a Tomáš Borovec. Diváci se dále mohou těšit na mode­ro­va­né stu­dio Štěpánem Sokolem pří­mo z O2...Read more »
DSC 0203

Bohéma (TV seriál)

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí. Občas se...Read more »
Skat2

Škatuláci - 50 %

...děti a ty nebu­dou titul­ky číst. Stále pama­tu­ji na to, když jsem byl před 20 lety v kině a jed­na babič­ka v kině před­čí­ta­la titul­ky své­mu vnouč­ko­vi u tře­tí­ho Batmana. Nejznámějším čes­kým her­cem, kte­rý se...Read more »
1 2

Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok

Boxerský sní­mek Creed zazna­me­nal mimo­řád­ný úspěch, jehož dovr­še­ním bylo oce­ně­ní Sylvestra Stalloneho Zlatým gló­bem a násled­ná nomi­na­ce na osca­ra za ved­lej­ší roli. Není tedy divu, že se brzy dočká­me i jeho pokra­čo­vá­ní....Read more »
1 3

Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla

...pra­cov­ní povin­nos­ti pak dohá­ně­li v přesča­sech. Ragnar Tørnquist na svém blo­gu odha­du­je, že změ­na engi­nu stu­dio vyšla zhru­ba na 150 000 dola­rů, což je pro malou fir­mu jako je Red Thread Games...Read more »