V pátek 1. Května proběhne Den otevřených dveří České televize ve studiích v Praze, Brně a v Ostravě.

...včetně výkladu | sklad nábytku | sklad zbrojířů Šedá trasa Zpravodajství  Z důvodu přípravy Událostí je poslední vstup na tuto trasu v 15:30.Velín | režie studia 6 | Studio 6 | klíčování počasí...Číst dál »
horak

PETR HORÁK (studio Alkay Animation Prague)

...vzni­kl. Studio bylo zalo­že­no roku 1999. Specializuje se na CGI ani­ma­ci a car­to­on ani­ma­ci. Studio je vyba­ve­no moder­ní počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gií: soft­warem Maya, Real Flow, Syflex, Shave and Haircut a 3Delight urče­né­ho pro...Číst dál »
107322

Pinnacle Studio 21

Nová kniha známého českého odborníka podrobně popisuje práci s nejnovější verzí oblíbeného programu Pinnacle Studio (verze 21), který je určen pro zpracování videa a hodí se pro domácnosti, amatérské kroužky,...Číst dál »

Pinnacle Studio 21

Nová kniha známého českého odborníka podrobně popisuje práci s nejnovější verzí oblíbeného programu Pinnacle Studio (verze 21), který je určen pro zpracování videa a hodí se pro domácnosti, amatérské kroužky,...Číst dál »
DSC 0864

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si nedo­vo­li­la...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...pří­běh se sýrem si ucho­vá­vá svůj spe­ci­fic­ký výtvar­ný styl. Speciálně pro Kozí pří­běh se sýrem vyvi­nu­lo Art And Animation stu­dio nový ren­de­ro­va­cí pro­gram FurryBall, o kte­rý už pro­je­vi­lo zájem Studio Disney,...Číst dál »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...prá­ci mám.“ Studio sou­hla­si­lo a schvá­li­lo film k rea­li­za­ci. Angelina byla nesmír­ně šťast­ná. Avšak její prá­ce tepr­ve začí­na­la. Ona a Baer strá­vi­li něko­lik dal­ších měsí­ců zpra­co­vá­vá­ním scé­ná­ře, pří­pra­vou roz­počtu, výbě­rem vhod­ných her­ců a loka­cí,...Číst dál »
Ctyrlistek 1

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

...Bohemia (sou­část Motor Presse International). Od roku 2010 je výkon­ným ředi­te­lem vyda­va­tel­ství Čtyřlístek. PETR HORÁK – Studio Alkay Animation Prague (ani­ma­ce) Studio „Alkay Animation Prague s.r.o.“ bylo zalo­že­no roku 1999....Číst dál »
i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi...Číst dál »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

...titul­ky   23. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Svět pod­le Daliborka , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Vít Klusák 105 minut, v čes­kém zně­ní   24. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Milda , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Pavel...Číst dál »
rHaMf68dhTM

Novinkový mix: Pattinson možným Batmanem, nové animační studio či odsunutý Sonic

Číst dál »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

...zaro­biť smieš­nych 67 444 000 $,celo­sve­to­vo zati­aľ zaro­bil 255 744 000 $ a to je od mini­mál­ne potre­bo­va­ných 700 000 000 dosť dale­ko.Johna Cartera už nič nezachráni,no štúdio má šan­cu sa dostať do pozi­tív­nych čísiel,o nece­lý mesi­ac...Číst dál »
Mesto44

Město 44 - Filmoví tvůrci

...více než 20ti celo­ve­čer­ních fil­mů a diva­del­ních před­sta­ve­ní, zís­kal zku­še­nos­ti na stov­kách tele­viz­ních reklam. AKSON STUDIO Akson Studio je jed­nou z před­ních pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí v Polsku, kte­rá půso­bí na trhu již 20 let...Číst dál »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

...$ Doba Ľadová 4:Znie to až neuveriteľné,ale posled­ná Doba Ľadová zaro­bi­la mimo USA 690 000 000 $.Dosť tomu pomoh­lo že malé dec­ká pro­s­te tie posta­vy milu­jú a že kva­li­ta série posled­ným die­lom troš­ku...Číst dál »
DSC 0203

Bohéma (TV seriál)

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí....Číst dál »
pacific rím

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

...Supermanovský reštart Man of ste­el, kto­rý má pek­ných 620 mega. Dvojka bude, to je isté. Cez víkend sa nám v kinách pobijú RED 2, ani­mák Turbo, údaj­ne horor roka v Zajatí démo­na...Číst dál »
x men1

X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

X-Men:Prvá trie­da bol úspeš­ný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách neza­ro­bil pre pro­du­cen­tov a štúdiu sko­ro nič.Až DVD a blu­ray pri­nies­li neja­ké drobáky.Ale X-men je natoľ­ko sil­ná značka,že dvoj­ka by v kinách moh­la...Číst dál »

Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima ) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak...Číst dál »
HOrror

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

...zato angaž­má brit­ské­ho štá­bu pod­stat­ně sni­žo­va­lo nákla­dy už tak níz­ko­roz­počto­vé­ho sním­ku. Muzikálový sou­bor se na osm týd­nů pře­su­nul do Bray Studios v Berkshiru a na neda­leký zámek Oakley Court, kte­rý čas­to vyu­ží­va­la...Číst dál »

Medvědí bratři

V novém vzru­šu­jí­cím ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ství z pro­duk­ce stu­dia Walta Disney se vydá­me do nád­her­né kra­ji­ny v seve­ro­zá­pad­ní Americe, kde se ode­hrá­vá pří­běh chlap­ce Kenaie. Jeho život se neče­ka­ně změ­ní v oka­mži­ku,...Číst dál »
spidey001

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

...může­me oče­ká­vat jed­nu z nej­lé­pe pro­pra­co­va­ných komik­so­vých adap­ta­cí. Ambice sním­ku zaujmout po strán­ce pří­bě­ho­vé konec­kon­ců pod­tr­hu­jí jmé­na pode­psa­ná pod scé­ná­řem. Studio nijak nelel­ko­va­lo a s myš­len­kou pří­mé úmě­ry anga­žo­va­lo k fil­mu hned čty­ři scé­náris­ty, což...Číst dál »

Začal se točit první český 3D animák..

Kozí Příběh – Pověsti sta­ré Prahy . Tak zní název prv­ní­ho čes­ké­ho 3D ani­mo­va­né­ho fil­mu, kte­rý se začal v květ­nu točit. O čem bude? Příběh: Kuba při­jíž­dí spo­lu s jeho kozou,...Číst dál »
sam raimi001

Sam Raimi - Aneb cesta od béčka k áčku.

Když se před něko­li­ka lety pta­li novi­ná­ři Sama Raimiho, jakým způ­so­bem hod­lá pojmout fil­mo­vou adap­ta­ci komik­so­vé­ho Spider-Mana, z jeho úst se jim dosta­lo poměr­ně neče­ka­né odpo­vě­di ve smys­lu „nebu­du...Číst dál »

Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…

Už jsme se spo­leč­ně s hrdi­ny z nul a jed­ni­ček vyda­li do Doby ledo­vé, zjis­ti­li jsme, že stra­še­ní je tvr­dý busi­ness (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohád­ko­vé říši to není zrov­na ide­ál­ní...Číst dál »
1 1

Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou

...psa­ní hry. Studio pozna­me­ná­vá, že v Battleborn a jeho DLC hrá­či najdou spous­tu eas­ter eggů k Borderlands 3. „V Battleborn je už hod­ně Borderlands eas­ter eggů, kte­ré odka­zu­jí  na před­cho­zí díly. Takže co kdy­bychom...Číst dál »

Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...

Když byl roku 1997 nato­čen čtvr­tý díl Batmana, nena­šel se snad jedi­ný kri­tik, kte­rý by jej vychvá­lil. Schumacherova pes­t­ro­ba­rev­ná, oká­za­le prázd­ná a nechtě­ně sebe­pa­ro­du­jí­cí ver­ze (div že se zde...Číst dál »