IMG 20180206 133026 kopie

Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...

Kartičky Karty vědo­mé duše jsou malé dra­ho­ka­my v ruce. Snad je to těmi něž­ný­mi slo­vy, nebo nád­her­ný­mi obráz­ky, kte­ré oprav­du září na dál­ku a jsou jako foto­gra­fie ze vzdá­le­ných sno­vých svě­tů, nebo...Číst dál »
Thothuv tarot

Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!

...Zrcadlo duše. A ač se může­te sko­ro bát, co z toho vzejde, musím říci, že… pará­da! Vydařené dílo, kte­ré zacho­vá­vá s úctou his­to­rii, a přes­to doká­že vše pře­lo­žit to řeči, kte­rá oslo­ví i nové...Číst dál »
Srd2

Železná srdce - 60 %

...duše, kte­rá se pro­je­ví prá­vě u těch­to děv­čat a nechá­vá se poznat i nováč­ko­vi Normanovi. Dvaadvacetiletý Logan Lerman se pro svou báz­li­vou roli Normana Ellisona bez­vad­ně hodí. Vedle ostat­ních vete­rán­ských kole­gů půso­bí při­ro­ze­ně...Číst dál »
LazNahled

Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý.

Myslel jsem si, že po shléd­nu­tí něko­li­ka kul­tov­ních zahra­nič­ních, tzv. umě­lec­ky nároč­něj­ších, fil­mů, je již má duše očiš­tě­na a při­pra­ve­na při­jmout téměř jaký­ko­li fil­mo­vý mate­ri­ál.    Leč jak již v Základním manu­á­lu, dodá­va­ném ke...Číst dál »
Noe

Noe - 50 %

...počet. Prostě je to správ­ný chla­pík, kte­rý má rád pří­ro­du od drob­né­ho kvít­ku po divo­ké šel­my. Je to pros­tě cit­li­vá duše a žád­né roz­hod­nu­tí neči­ní zbrkle.  Před sku­teč­ně závaž­ným roz­hod­nu­tím se jde...Číst dál »

21 Grams

...lehčími.Je to snad váha lid­ské duše?Právě lid­ská duše pro­stu­pu­je celým filmem.Její trá­pe­ní, její radost a to, že nic nikdy není tak čer­né a nic není tak bílé,jak by se moh­lo zdát.Všechny tři...Číst dál »
DF 09584 CROP

Zlodějka knih - ZAČÁTKY

...Je tomu tak, srd­ce a duše - stej­ně jako vítěz­ství a vytr­va­lost – ženou kupře­du děj fil­mu, kte­rý je boha­tý na téma­ta a posta­vy, jež mohou rezo­no­vat v kaž­dé gene­ra­ci. Je to dojem­ný a pal­či­vý...Číst dál »
Masaryk

Masaryk

...kte­rou s sebou nese slav­né jmé­no a bez nějž by byla budouc­nost jeho vlas­ti mno­hem slo­ži­těj­ší. O FILMU Prožil život bohé­ma, milo­val ženy, hud­bu, vel­ká ges­ta i vel­ké zápa­sy. Uvnitř jeho srd­ce a duše...Číst dál »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...Jako posluš­ný syn pak své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci slí­bí, že řád­ně pře­vez­me jeho řemes­lo. Když se duše staré­ho arci­lot­ra koneč­ně ode­be­re do pek­la, nasta­nou mla­dé­mu Lotrandovi těž­ké chví­le: jako sluš­ně vycho­va­ný...Číst dál »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

...vel­ký film a čer­pat z duše své kni­hy. Byl oprav­du nad­še­ný, že se mohl během natá­če­ní zapo­jit.” Nat Wolff, kte­rý se s Greenem spřá­te­lil, roze­bí­rá auto­ro­vu pří­tom­nost na natá­če­ní. “Je to legrač­ní. John...Číst dál »
Ami 1

Ami, chlapec z hvězd... se vrací...

...najed­nou malý tenhle svět, byl mi svět na Ofiru nějak blíz­ký.  Blízký v poci­tech, v duši. A tako­vých chvi­lek může kaž­dý čte­nář zažít bez­po­čet, zále­ží na tom, k čemu jeho duše tíh­ne. Sám autor...Číst dál »
7Zivotu

7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav

...jem­ná a cit­li­vá duše, kte­rá vše vstře­bá­vá. A také je vtip­ná. Nosí dlou­hé suk­ně a je ově­še­ná šper­ky. Kdyby moh­la žít ven­ku, byla by urči­tě hipík,“ vší­má si hlav­ní hereč­ka. Středa je spor­tov­ně...Číst dál »
IMG 20180915 150620

Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...

...spous­ta! Ale jed­no­ho dne klec spad­ne a už se z ní nikdy nedo­sta­ne­te. A tak vzni­ká pří­běh, kte­rý tu srd­ce vyprá­ví Pavlína Brzáková, pří­běh o ces­tě do své duše, kde muse­la najít duši své­ho...Číst dál »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...také vydr­žet fyzic­ké a dušev­ní útra­py ve vojen­ském zaja­tec­kém tábo­ru. Museli jsme najít něko­ho, kdo fyzic­ky zvlád­ne všech­ny tyto věci a má osob­nost.“ „Byl to nároč­ný pro­ces“, při­zná­vá reži­sér­ka. Jack O’Connell, 23letý...Číst dál »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

...s dce­rou. Vizuální i zvu­ko­vá sty­li­za­ce herec­ky vyzrá­lé­ho debu­tu pod­tr­hu­je zra­ně­nost Hakanovy duše i jeho urput­nou sna­hu vyma­nit se z vnitř­ní­ho věze­ní. Dede / Dede / Dede Režie: Mariam Khatchvani Gruzie, Velká Británie, 2017,...Číst dál »
Horner

James Horner

...holly­wo­od­ské fil­my, např. Dokonalá bou­ře, Čistá duše nebo Zorro: Tajemná tvář. Zároveň sklá­dal hud­bu i pro komor­něj­ší díla, např. Iris či Bobby Jones: Stroke of genius. V roce 2006 slo­žil zněl­ku i pro Evening News...Číst dál »
Bettany

PAUL BETTANY

...Croweho, Eda Harrise a Jennifer Connelly v osca­ro­vém sním­ku Čistá duše v režii Rona Howarda. Za svůj výkon v tom­to fil­mu si vyslou­žil cenu London Critics“ Circle Film Award v kate­go­rii Nejlepší brit­ský muž­ský herec­ký...Číst dál »

Čokoláda

...pod­ve­če­ra při­vál do malé­ho fran­couz­ské­ho měs­teč­ka sever­ní vítr mla­dou ženu s dcer­kou. Dvě tulác­ké duše, kte­ré puto­va­ly po svě­tě a při­pra­vo­va­ly lidem dle sta­ré mayské recep­tu­ry růz­né čoko­lá­do­vé lasko­mi­ny. Smůla byla, že Vianne...Číst dál »
Rjol

R’hllor – Hra o Trůny

...Pán Světla či Červený Bůh, pří­pad­ně Srdce Ohně a Bůh Plamene a Stínu, je bož­stvo vel­mi uzná­va­né na Essosu. Je popsán jako „ohni­vý bůh“ a jeho kněž­stvo „ohni­ví kně­ží“, pro­to­že jeho víra se točí...Číst dál »
bez názvu

Festival Mezi ploty už tento víkend v Bohnické léčebně, kde vystoupí například Divokej Bill, Mňága a Žd’orp, Tonya Graves, Sto zvířat, Vladimír Mišík a spoustu dalších.

...dušev­ní­ho růstu. Divadlo Husa na pro­váz­ku V pěk­ném kon­tras­tu s pun­ko­vým náře­zem zazní pís­nič­ky v podá­ní nezdol­né­ho Jaroslava Uhlíře. Ten se ostat­ně po sedm­de­sát­ce na fes­ti­va­lech cítí jako ryba ve vodě.  A pro­gram Central...Číst dál »
fd7ebb4614083e00cc787698a260dd7e

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

...nej­pr­ve přes doko­na­lou pova­hu, už i on ví, „že jsou dvě mís­ta, kde musí mít pořá­dek. Duše a srd­ce.“ Dále se učí doko­na­lé­mu přá­tel­ství a lás­ce. Zároveň si je ale vědom toho, že...Číst dál »
skleněný les3

Skleněný les od Cynthie Swanson

...zákla­dech: Srdce mi objí­ma­la vděč­nost - za mé man­žel­ství, můj život, mou budouc­nost - stej­ně tak pev­ně, jakou Paul objí­mal mě.... Bude tohle všech­no Angii cítit i na kon­ci kni­hy? Co...Číst dál »
Divka

RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal

...kni­ha má, je to téměř zane­dba­tel­né. Sečteno, pod­tr­že­no – Dívka, již jsi tu zane­chal je skvě­lý napí­na­vý pří­běh pro všech­ny roman­tic­ké duše a nut­nos­tí pro milov­ní­ky Jojo Moyes. Každý si v kni­ze...Číst dál »
IMG 20180829 103816

Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach

„Už jsem dost dlou­ho na tomhle svě­tě, abych se nechal oba­la­mu­tit tako­vým diva­dlem. Srdce mi dáv­no zka­me­ně­lo, to už žád­ný cit neroz­hý­be, k pro­je­vům pří­vě­ti­vos­ti cho­vám pochy­by ze zása­dy. Laskavost je...Číst dál »
tuck

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

...ten­to­krát hra­je posta­vu, kte­rá má něco spo­leč­né­ho s jeho skan­di­náv­ským půvo­dem – Desátník, nor­ský polár­ní med­věd. Zde opět pla­tí, tvr­dá vněj­ší mas­ka, ale mír­ná a hra­vá duše, o čemž svěd­čí jeho lás­ka k tuč­ňá­kům....Číst dál »
TaTrreti

Ta třetí

...byly del­ší popi­sy, kte­ré mi moc nesed­ly, ale zkla­má­ním bych to nena­zva­la. „Konec opi­los­ti – naři­zo­va­la zbor­ce­ná duše nejis­té­mu, odmě­ně­né­mu tělu.“ (str. 262) Popiš kni­hu 2 slo­vy: neroz­hod­nost, sobec­tví Můj názor:...Číst dál »