dckk 73 batman huntress volani po krvi 1

#2045: DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi

Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství DC komiksový komplet...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...to teď nebu­de­me roz­patlá­vat. Důležité je, že se účast­ní­ci kur­su dozví něco o tom, jak žít. A také něco o tom, jak pře­žít. Z hlu­bo­kých lesů, voní­cích jeh­li­čím, hni­lo­bou a krví, se totiž vyno­ří zom­bie...Read more »
Mlyn

Habermannův mlýn – promarněná šance

...jenom po řeme­sl­né strán­ce je napří­klad kame­ra, hud­ba, střih či výpra­va na sluš­né pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ní. Po letech pře­hlí­že­ní a drob­ných názna­ků (jako kupř. v Cieslarově a Körnerově Krvi zmi­ze­lé­ho) jsme se koneč­ně dočka­li díla, kte­ré se ote­vře­ně...Read more »

červnové premiéry v kinech

...neu­mí­ra­jí! Stávají se zom­bi­e­mi, kte­ří se potu­lu­jí po měs­tě a hle­da­jí kaž­dou pří­le­ži­tost, kde by se dosta­li k masu a krvi zby­lé hrst­ky dosud živých lidí. Kde a jak to všech­no zača­lo, nikdo neví. Otrhaná...Read more »