KarelGott

Karel Gott

...jeho popu­la­ri­ta dosáh­la mezi­ná­rod­ní­ho roz­mě­ru. 70. léta Karel Gott v letech 1971 s 1972 absol­vo­val dvě vel­ká tur­né. První s názvem Karel Gott’70 číta­lo 22 kon­cer­tů a dru­hé pod názvem Evropské tur­né mělo 64 kon­cer­tů....Read more »
Disney

Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

...člo­vě­čí­mu kama­rá­do­vi svou odda­nost, když zachrá­ní jeho sest­ru. Ve tře­tí pohád­ce prin­cez­na Sofie První pozná své­ho nové­ho kama­rá­da sně­hu­lá­ka Olafa, se kte­rým zaži­je oprav­du nevšed­ní dob­ro­druž­ství při záchra­ně kvě­tin, kte­ré ukradla...Read more »
KnihaPohadek

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho klubí­ku...Read more »
nejlepsi film002

Nejlepší filmy první poloviny roku 2004

...k tomu­to téma­tu posta­vil odliš­ným způ­so­bem. Zatímco Ztraceno v pře­kla­du Sofie Coppolové naskyt­lo kon­zu­men­tům poma­louč­kou stu­dii kri­ze pozd­ní­ho věku s vyni­ka­jí­cím Billem Murrayem v hlav­ní roli, Návrat do Cold Mountain vsa­dil na lát­ku jako...Read more »
Okovy2

Manželské okovy - opravdu silný příběh

...odha­lit neka­lé prak­ti­ky Fedina. Krásná Sofie ho napros­to okouz­lí. Podaří se Danielovi Fedina usvěd­čit? Dokáže Sofie zachrá­nit vztah s Alexandrem, kte­rý je v tros­kách? Uchrání své­ho syna před mafií? Román Manželské oko­vy...Read more »
otaznik je polovina srdce

Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed

...a co dělá­me. Tvarují nás. Slova, kte­rá Ti někdo řek­ne. Milá. Hloupá. Slova, kte­rá něko­mu řek­neš. A pak nikdy nedo­ká­žeš odpus­tit, že Ti kdy vyšla z úst. První poli­bek. První zkla­má­ní. Pokaždé, když...Read more »
JM Frey Author

Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného

Kniha začí­ná před­sta­ve­ním malé hol­čič­ky, deví­ti­le­té Sofie, pro kte­ré jsou koně vším a úpl­ně nej­víc milu­je své­ho pony­ho Hvězdičku, klis­nič­ku ple­me­ne Hafling. Hned v prv­ní kapi­to­le se kni­ha zao­bí­rá ces­tou od pra­ko­ně...Read more »
Leto v Italii 300 680x1013

RECENZE – Léto v Itálii

...smutnit po jeho smrti. To je první slib. Poté má dělat všechny ty věci, které mladé svobodné ženy dělávají... Cestovat, bavit se. Dále má otci slíbit, že navštíví malé italské...Read more »
Mark Gatiss LR 1

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

...fil­ma­řích Martinu a Ose Johnsonových reži­sé­ra Jana Svatoše s názvem Archa svě­tel a stí­nů. Ve svě­to­vé pre­mi­é­ře se na fes­ti­va­lu před­sta­ví také dra­ma Do vět­ru Sofie Šustkové s Vladimírem Polívkou, Jenovéfou Bokovou a Matyášem Řezníčkem...Read more »
vlcsnap 2014 07 01 18h01m53s32

Amaterium: Odraz doby

...novi­ná­řem, kte­rý chce napsat best­seller. Mezi obě­ma hrdi­ny se točí dív­ka Sofie, tak­že bychom zde moh­li pou­žít tu krás­nou větu. „Dva brat­ři, kte­ré roz­dě­li­la žena“. Scénář je vysta­věn kla­sic­ky na...Read more »
ztraceno v prekladu001

Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání..

...pozi­tiv­ních ohla­sů, mezi nimiž bys­te těž­ko pohle­da­li výraz­něj­ších zápor­ných reak­cí. Příběh sním­ku reži­sér­ky Sofie Coppolové neo­plý­vá bůhví­jak slo­ži­tou záplet­kou. Kdybych měl vyu­žít své vro­ze­né lenos­ti, roz­pitval bych pří­běh v jed­né jedi­né...Read more »
p056861

Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH

...se tak tře­tím a sed­mým finanč­ně nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii.             Před nedáv­nem Favreau napsal, reží­ro­val a pro­du­ko­val nezá­vis­lý hit Šéf, ve kte­rém si také sám zahrál po boku Sofie Vergara, Scarlett Johansson a Roberta...Read more »