Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Smrtonosná zbraň'
Zbran

Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

...spo­leč­ně se svým novým par­ťá­kem Martinem, si mohou oddech­nout. Smrtonosná zbraň pat­ří spo­leč­ně s dal­ší­mi tře­mi díly mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my a Mel Gibson je z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců. Na rok své­ho vzni­ku...Read more »
Zbran4

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou! Celý...Read more »
Zbran3

Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek

...pít, ale s Martinovou pomo­cí se ze vše­ho nako­nec dosta­ne a u hro­bu mla­dé­ho Darryla pří­sa­há jeho rodi­čům, že najde toho, kdo mu zbraň dal do ruky. A odtud se odví­jí pát­rá­ní po zrád­ci,...Read more »
smrtonosna zbran 3

Smrtonosná zbraň 3

Jeden je čer­ný, dru­hý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve tře­tím dílů legen­drá­ní akč­ní série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen...Read more »
Zbran2

Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film

„Uděláme to na jed­na, dva, tři, nebo na jed­na, dva, tři, TEĎ?“ Opět vše začí­ná poměr­ně poklid­ně a nevin­ně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a ser­žant Roger Murtaugh (Danny Glover), pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lé,...Read more »
starsky and hutch00

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji...Read more »
Slunce

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

...10.8. Smrtonosná zbraň 3 - Nova 10.8.2018  22:25 Nova Cinema 12.8.2018  00:35 Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen detek­ti­va Murtaugha o klid­ném odcho­du do důcho­du...Read more »
Muzi

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

...doká­zal, že má odva­hu pro­rá­žet nové ces­ty, a k téhle navíc při­zval zku­še­né­ho reži­sé­ra Matta Reevese a sce­náris­tu Drewa Goddarda. pátek 27.7. Nova 27.7.2018  22:40 - Smrtonosná zbraň Černošský ser­žant Roger Murtaugh (Danny...Read more »
prcicky001

Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)

...máte buj­nou před­sta­vi­vost, zkus­te si vyde­du­ko­vat, jak by asi vypa­da­la tako­vá Smrtonosná zbraň bez Mela Gibsona či Mizerové bez Willa Smithe. Že vám to při­jde nesmy­sl­né? Z toho si nic nedě­lej­te, mě...Read more »
600full rene russo

Rene Russo

...jí to nijak extra neu­blí­ži­lo. Prorazila ve fil­mu Smrtonosná zbraň 3. Její ser­žant­ka Lorna Coleová byla vel­mi ost­rá a drs­ná, ale v dob­rém. Roli si ješ­tě jed­nou zopa­ko­va­la, tam už však byla...Read more »
TTJD2

Táta je doma 2 - 65 %

...Gibson, kte­rý vstu­pu­je do pří­bě­hu jako drs­ný tatí­nek Dustyho. Jestli jsem Gibsonův břit­ký humor a akč­nost v sérii fil­mů Smrtonosná zbraň obdi­vo­va­la, pak v této kome­dii je jeho výkon mdlý a vypa­dá to, že...Read more »

Recenze: Iron Man 3 (85 %)

...akci není až tak dob­rý. Ale jako jeden z nej­ú­spěš­něj­ších scé­náris­tů napsal scé­nář k tře­ba k fil­mu Smrtonosná zbraň, Poslední skaut a i neú­spěš­né­mu fil­mu Dlouhý poli­bek na dobrou noc, dal celé­mu fil­mu nový cha­rak­ter,...Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...v taj­né vězeň­ské nemoc­ni­ci. Je ale sku­teč­ně dobo­jo­vá­no? Nikoli! Castor a jeho bra­tr Pollux něko­lik hodin před zatče­ním umíst­ni­li někde v Los Angeles bio­lo­gic­kou zbraň, kte­rou časo­va­ný spí­nač odpá­lí přes­ně za šest dní....Read more »

DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)

Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedo­sta­ne! V již­ní Africe byl nale­zen dosud nezná­mý nerost, nový zdroj energie…nová zbraň. Speciální tým...Read more »