ČESKÝ LEV 2005 - NOMINACE

FILM Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství ( Producenti Pavel Strnad, Milan Kuchynka - Negativ ) Sluneční stát (Producent Čestmír Kopecký - První veřej­no­práv­ní) Štěstí ( Producent Pavel Strnad - Negativ) REŽIE Bohdan...Číst dál »

Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?

Panenka Chucky. Tenhle pojem zná snad kaž­dý z vás, mini­mál­ně polo­vi­na. Komu se poštěs­ti­lo a viděl ten­to horor (?) ješ­tě za své­ho vel­mi ran­né­ho mlá­dí, vydě­sil se zřej­mě pořád­ně. Ale čím víc...Číst dál »
Pohadky

Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

Nejkrásnější pohád­ky k usí­ná­ní vybra­la a uspo­řá­da­la Kateřina Závadová v nové kníž­ce Dobrý večer, dobrou noc. Děti je budou znát z oblí­be­ných knih před­ních čes­kých dět­ských auto­rů, pří­pad­ně z pohád­ko­vých tele­viz­ních Večerníčků. Takřka...Číst dál »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začí­ná dařit. Dracula koneč­ně ustou­pil ze svých strikt­ních zásad uby­to­vá­vat v hote­lu pou­ze pří­še­ry a ten se pro­to ote­ví­rá i lid­ským návštěv­ní­kům. Za...Číst dál »
n200907271203 Rh 3

Robin Hood: Legenda Sherwoodu

Středověk nemu­se­lo být špat­né mís­to k živo­tu. Hodně ovšem zále­že­lo na tom, ke kte­ré vrst­vě pat­ří­te. Obyčejní pod­da­ní měli čas­to život pod psa. Když neby­la vál­ka, byl mor, když...Číst dál »
blond1

Pravá blondýnka

„Barbie“ na Hardvardu… Dvě cha­rak­te­ris­ti­ky pro­vá­ze­jí blon­dýn­ky již od, nevím od kdy, ale dlou­ho, - jsou při­taž­li­vé (i když jak kte­ré) a jsou pova­žo­va­né za, poně­kud méně inte­li­gent­ní (i když já...Číst dál »
120529

Pohádky z pokojíčku

Chtěli byste vědět, co se děje ve vašem pokojíčku, když usnete? U dvojčat Jůlinky a Matěje ožívají každou noc jejich hračky. Zatímco děti spí, prožívají panenka Nanynka a medvídek Chlupáček...Číst dál »
image0027

Lolita (1997)

Je mi ctí, milí čte­ná­ři, že Vám mohu před­sta­vit sleč­nu Dolores, dce­ru vdo­vy Charloty Hazeové. Lo měří metr pade­sát, je to štíh­lá, pla­vo­vla­sá dva­nác­ti­le­tá nym­fič­ka byd­lí­cí v rodin­ném dom­ku...Číst dál »

Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze

Tak a je to tady! Téměř po půlroč­ním hle­dá­ní, Česko koneč­ně našlo svou SuperStar. Hledání to neby­lo vůbec jed­no­du­ché a mnoh­dy nás stá­lo hod­ně ner­vů a peněz. Nakonec se ta pra­vá však...Číst dál »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přá­tel­ství   „Svět, kte­rý jsme obje­vi­li, vás nemi­lu­je tak, jako vás milu­je vaše rodi­na.“ Louie Zamperini   Film „V zemi krve a medu“...Číst dál »
JakPresvedciveVyjednavat

Jak přesvědčivě vyjednávat

České „Sedávej  panen­ko v kou­tě, budeš-li hod­ná, najdou tě,“ pla­ti­lo mož­ná před sto lety v dneš­ní době si může­me být jis­ti, že tako­vá panen­ka by se v kou­tě, dřív než by...Číst dál »
Tajem01

Tajemství jejich očí - 55 %

Režisér a scé­náris­ta Billy Ray (nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář Kapitána Phillipse) nato­čil Tajemství jejich očí pod­le argen­tin­ské­ho romá­nu i fil­mu, kte­rý zís­kal pro změ­nu Oscara pro Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film....Číst dál »
DoPoslDechu1

Do posledního dechu - 60 %

Odvaha a pořád­ná dáv­ka zku­še­nos­tí nechy­bí hlav­ním hrdi­nům fil­mu, kte­rý při­po­mí­ná sku­teč­nou udá­lost z roku 1952. Pro něko­ho to je už doba „pra­vě­ku“, ale sku­teč­ní hrdi­no­vé se rodí v kaž­dé době...Číst dál »
413 bg

Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

...pou­ze v deva­de­sá­ti minu­tách – jede přes dvě hodi­ny. I ten­to­krát to má roz­dě­le­né na tema­tic­ké kapi­to­ly – Sparťanský stůl (Jan Berger), Slávistický stůl (Vladimír Šmicer), Bohemácký stůl (Antonín Panenka), Plzeňský...Číst dál »
Annabelle 2 August release date

ČERSTVÉ DOJMY: Annabelle 2: Zrození zla

Po třech letech se na plát­na vra­cí posed­lá panen­ka Annabelle a v preque­lu se sna­ží napra­vit dojem po zpac­ka­ném prv­ním dílu. https://youtu.be/L8QHbKwo25U...Číst dál »
annabelle creation banner 990x557

RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla

 Filmové vesmí­ry kam se podí­váš. Tak by se dala nazvat sou­čas­ná holly­wo­od­ská situ­a­ce, pro­to­že kaž­dé stu­dio chce mít ne fil­mo­vou sérii, ale rov­nou vesmír, do kte­ré­ho chce...Číst dál »
juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

Velmi sil­ný pří­běh o vel­kém boji o pře­ži­tí a nikdy nekon­čí­cí víře a nadě­ji. Příběh, jež byl napsán dle sku­teč­né udá­los­ti, a při jehož čte­ní vám bude běhat mráz po zádech, vás nau­čí vážit si...Číst dál »

Já, legenda - Akivo, Akivo...

Letos to vypa­dá na Vánoce plné zkla­má­ní. Naslibovaly se skvě­lé tari­fy, super­vý­hod­né akce, hro­ma­da dár­ků, tlus­tá sně­ho­vá nadíl­ka… ale bohu­žel, Santa se nám pře­žral a komí­nem nepro­le­zl.Vezměme to popo­řa­dě....Číst dál »

Blade v TV

TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základ­ní buň­kou horo­ro­vé­ho fil­mu a když nepo­čí­tá­me mas­ko­va­né zabi­já­ky, je jich v posled­ní době až až.A není to vůbec na škodu.Po výbor­ném...Číst dál »
dogville001

Dogville - Trierův riskantní skok do neprobádaných roklin.

Je prav­dou, že jsem z hle­dis­ka aktu­ál­nos­ti nepa­tr­ně zakr­něl, ale ono je to dáno pře­de­vším okol­nost­mi. Ne, neboj­te se. Nehodlám si zde stě­žo­vat na to, jaký mám taj­fun ve...Číst dál »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

Tak jsem zas jed­nou psal semi­nár­ku do ško­ly na téma ital­ský film a jeho vývoj. Pěkně jsems e v tom pohra­ba­la tro­chu toho sepsal. No, struč­ně řeče­no mi to dalo...Číst dál »

28 týdnů poté - To už vážně uběhlo pět let? Sakra… A kudy?

Čas má neho­ráz­ně výkon­né spře­že­ní. Jako by to bylo vče­ra, co jsem prv­ně zhléd­nul horo­ro­vou běha­ři­nu 28 dní poté. Nebýt ono­ho hepá­če, nej­spíš bych ješ­tě nyní lapal po dechu, obna­žo­val...Číst dál »

Sunshine - Lidem zase teče do bot.

Lidstvo bylo nar­vá­no v zad­ku už nesčet­ně­krát a pokaž­dé se z něj vyškrá­ba­lo. Když se s naší Matičkou hod­lal pomaz­lit jeden zblou­di­lý aste­ro­id, NASA si rych­le spo­čí­ta­la, kolik zbý­vá do restar­tu živo­ta...Číst dál »
200403172004 vyplata1

Čtvrtečník - 18. března 2004

Dnešního dne naše kina obo­ha­tí jeden „béč­ko­vý“ horor - Gothika, sci-fi film Výplata, Costnerův wes­tern Krajina střel­ců a Povídky z kuchy­ně. Gothika Skvělá a uzná­va­ná psy­cho­lož­ka Dr. Miranda Grey (Halle Berry)...Číst dál »
n200804191006 Matka

Ti druzí (The Others)

Režisér špa­něl­ské­ho půvo­du Alejandro Amenábar se do šir­ší­ho pově­do­mí divá­ků zapsal fil­mem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalí­bil Tomu Cruisovi, jenž nevá­hal a kou­pil prá­va na...Číst dál »
n200808031216 Sweeney Todd

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Když se to vez­me jako celek, nej­ob­lí­be­něj­ším obdo­bím his­to­rie je pro Tima Burtona obdo­bí vik­to­ri­án­ské. Špinavé stře­chy, stí­ny plí­ží­cí se po dláž­dě­ných uli­cích, mos­ty spo­ju­jí­cí nehos­tin­né čtvr­ti Londýna, mlž­ný...Číst dál »