kracejici skala002

Kráčející skála - The Rock rulezzz!

...měl uspět na pře­dá­vá­ní Oscarů, a asi to není ani to pra­vé oře­cho­vé pro naše dra­hé polo­vič­ky. Skála je totál­ní odde­chov­ka a před­ně pak lahod­né sous­to pro ty, kte­ří doká­ží i po těch dva­ce­ti...Read more »
Skal

Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye

...se bolest­ný­mi duše­mi. Pokud si odpo­či­ne­te při napí­na­vém ději a neod­vra­cí­te se od gra­fic­ké­ho nási­lí, Skála je film pro vás. Hodnocení: DOCELA DOBRÉ  HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ Jak jsem...Read more »
police_story01

První ročník přehlídky akčních filmů - Fest akce bude tím nejdrsnějším v historii kina Aero

...skvos­ty akč­ní­ho žán­ru budou v pro­gra­mu zastu­po­vat titu­ly Zvíře, Skála, Desperado, Police Story, Red Force 2, Dvojitý zásah. Akci pořá­dá kino Aero spo­leč­ně s fil­mo­vým ser­ve­rem MovieZone.cz. „Konkrétně to vez­me­me od Jeana-Paula...Read more »

60 sekund

...Jerry Bruckheimer (Con Air, Skála, Nepřítel stá­tu), kte­rý se v akč­ních fil­mech vyzná a jis­tě tušil že tenhle nebu­de žád­ný propadák.Na režii si vybral týp­ka jemuž auto něco říká, před něko­li­ka lety...Read more »
film41

Novinky na VHS a DVD

.../ Half Past Dead 200 mili­o­nů dola­rů. Skála zno­vu oží­vá! Režie: Don Michael Paul Hrají: Steven Seagal /Přepadení v Pacifiku, Profesionál/, Morris Chestnut /Bratři, Mrtvá zóna/ Vítejte v Alcatrazu. „Skála“ byla zno­vu...Read more »

Čtvrtečník - 29. ledna 2004

Přehled pre­mi­ér 29. led­na 2004 (Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, In America, Úsměv Mony Lisy). Texaský masakr motorovou pilou Producent Michael Bay (Skála, Armageddon, Pearl Harbor) při­pra­vil pro divá­ky bri­lant­ní horor. Film,...Read more »
Dynovy podzim 2

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro letoš­ní hra­vá...Read more »
th full01is2

Mizerové 2

...že dokon­ce je i hez­čí. A Michael Bay? Ten se pro­sla­vil v roce 1995 Mizerama (vši­ml si ho Jerry Bruckheimer), potom utvo­řil jeho nej­lep­ší film - Skála, ve kte­ré obsa­dil Seana Conneryho...Read more »

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

...pilou. Příběh Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou vzni­kl na moti­vy udá­los­tí, kte­ré teh­dy otřásly celou Amerikou. Producentem horo­ru se stal Michael Bay, kte­rý se akč­ní­mi fil­my Mizerové, Mizerové 2, Skála, Armageddon...Read more »

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

OBSAH   Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž....Read more »
Ostrov

Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.

...„demo­li­ce luxus­ní vily“, ale také Pearl Harbor a dokon­ce i tolik opě­vo­va­ná Skála s pole­tu­jí­cím Nicolasem Cageem. Bayova neschop­nost zakon­čit dob­ře roz­je­tý mate­ri­ál se bohu­žel pro­mít­la i do jeho posled­ní­ho sním­ku. Ostrov se zpo­čát­ku...Read more »
willy wonka 021

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

Já, Willy Wonka, jsem se roz­ho­dl, že pěti dětem umož­ním návště­vu své čoko­lá­dov­ny. Těchto pět šťast­ných pro­ve­du osob­ně celou továr­nou a uká­ži jim všech­na tajem­ství a kouz­la výro­by. Nechal jsem vytisk­nout na...Read more »
IronSky

ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU

Očekával jste tako­vý ohrom­ný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jis­to­tu vytvo­řit celo­ve­čer­ní film? Původně byl Star Wreck malý film, kte­rý jsme chtě­li nato­čit pro naše kama­rá­dy, ale když jsme...Read more »

Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

První Underworld byl cel­kem do poho­dy. Ostatní sice rem­ca­li, že je to trap­ný kopí­rák sním­ků Blade a Matrix, ale mně - svě­te, div se - se zalí­bil. Ne že bych byl...Read more »

Novinky ze světa filmu 5 - Aneb co se děje.

...trhá­ků jako Skála, Con Air či  8 MM zamýš­lí hned dvo­ji­tý pokus o come­back (nebudeme-li počí­tat výše zmí­ně­nou ducha­ři­nu). V  prvém pří­pa­dě půjde o  pokra­čo­vá­ní Lovců pokla­dů (s navlas stej­ným herec­kým i tvůr­čím...Read more »
201002022048 4123

Šógun

Šógun je jed­ním ze šes­ti romá­nů ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le brit­ské­ho půvo­du Jamese Clavella, kte­rý vyšel v roce 1975 a z chro­no­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka je prv­ním dílem tzv. Asijské ságy. Četba kni­hy pohl­cu­je vědo­mí a v nit­ru se rodí...Read more »
GoT II

Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

Diváctvo Game of Thrones nebo­li lido­vě řeče­no GoTéčka se během posled­ní série dra­ma­tic­ky roz­ště­pi­lo na tři nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Podle mno­hých byla osmá řada napros­tou kata­stro­fou, kte­rá pošpi­ni­la celý seri­ál, někte­ří...Read more »
word image 14

Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ

...i Urban. PANSKÁ SKÁLA Přírodní památ­ka v sever­ních Čechách zná­má také jako kamen­né var­ha­ny, to je magic­ké mís­to, kde se člo­věk cítí jako v jiném svě­tě. S tím, že zde potká­te nad­při­ro­ze­né bytos­ti, se...Read more »
word image 275

Vojtěch Dyk – Hynek

Kde jste sbí­ral inspi­ra­ci pro roli plá­žo­vé­ho sela­do­na? Samozřejmě na plá­ži, u ryb­ní­ka, v posi­lov­ně, kde se dalo... Tam, kde duchov­no jen kve­te... Vaší herec­kou part­ner­kou je ve fil­mu Denisa Nesvačilová. Jak...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

...s taj­ným jed­ná­ním jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších obchod­ní­ků New Yorku (Ed Harris, Skála)? Během Cassidyho odváž­né­ho kous­ku začí­ná postup­ně zapa­dat jeden dílek puzzle do dru­hé­ho. Z pří­bě­hu zkom­pro­mi­to­va­né­ho pol­dy, kte­rý se sna­ží doká­zat svou...Read more »
womb2

Lůno / Womb

„Kdo jsi, mami?“ Pláž. Vítr. Rozbouřené moře. Zima. Dřevěný domek, skří­pa­jí­cí pod nápo­ry vět­ru. Žena s dítě­tem pod srd­cem klid­ně sedí na tera­se, aniž by vní­ma­la hněv živlů. Střih. Je deš­ti­vý...Read more »
IMG 20180807 152008

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním se...Read more »
ZaTajemstvím

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše

Už jsou to tři roky od doby, kdy uprch­lí dino­sau­ři zni­či­li zábav­ní park a luxus­ní resort Jurský svět. Zatímco lidé ost­rov Isla Nublar opus­ti­li, dino­sau­ři se tu sami pro­tlou­ka­jí džun­glí. Když...Read more »
trans

Transformers

...Pictures roku). O rok poz­dě­ji násle­do­val hit Skála se Seanem Connerym a Nicolasem Cagem, kte­rý trž­ba­mi 300 mili­o­nů dola­rů pře­ko­nal Bayův debut více než dvoj­ná­sob­ně. Ještě vět­ší úspěch pak při­šel s fil­mem Armageddon,...Read more »
D2

Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA

            „Deadpool“ je kome­die, ale je i o citech. Tajnou pří­sa­dou „Deadpoola“ jsou emo­ce. Je to chlá­pek, kte­rý schy­tal pár kopan­ců, pad­nul na kole­na, život se s ním oprav­du nemaz­lil, pro­dě­lal rako­vi­nu a má...Read more »