Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Sex ve městě'

Sex ve městě / [field_orig_nazev_hl-raw]

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší,...Read more »

Sex ve městě

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší,...Read more »
SexVeMeste

Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší,...Read more »

červnové premiéry v kinech

...do čeho jde­te! Sex, dro­gy a rock ’n’ roll, v tom­to pří­pa­dě vlast­ně spíš sex, dro­gy a hea­vy metal je kré­do, kte­ré­mu pro­pa­da­jí nejen nác­ti­le­tí. Snímek METALLICA: SOME KIND OF MONSTER při­ná­ší fas­ci­nu­jí­cí...Read more »
Cil

Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta

...Sex ve měs­tě. I když se při­znám, že bez roman­tic­kých kome­dií s Hughem Grantem bych se klid­ně obe­šel.. 🙂 Jsem scho­pen se dívat deset hodin na Pána prs­te­nů a bre­čím u Titanicu. Rád sle­du­ji...Read more »
StarTrekVIa

Star Trek VI: Neobjevená země

...Williama Shatnera, před­sta­vi­te­le Kirka, jehož záslu­hou je Star Trek V: Nejzazší hra­ni­ce cel­kem pro­pa­dák. Líbila se mi posta­va Valeris v podá­ní Kim Cattrall (Sex ve měs­tě).  Po kos­tý­mo­vé strán­ce je per­fekt­ní. Vulkánská...Read more »

Bradley Cooper

...fil­mu si vyslou­žil svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon. V roce 2011 jej časo­pis People vyhlá­sil za „Nejvíce sexy muže“. Mládí Narodil se ve Filadelfii v Pensylvánii a vyrůs­tal...Read more »
Svatba

Moje tlustá řecká svatba

...je tuzem­ské­mu divác­tvu znám pře­de­vším ze dvou tele­viz­ních seri­á­lů „Sex ve měs­tě“ a „Zapadákov“. Nutno dodat, že odvá­dí vel­mi dobrou prá­ci a jeho Ian je stej­ně dob­rý chla­pák jako v obou již zmi­ňo­va­ných...Read more »
bling 16

Recenze: The Bling Ring - 80%

...a není pře­hna­né tvr­dit, že v někte­rých momen­tech je aktu­ál­nost vyprázd­nění pojmu „lifesty­le“, jemuž čelí­me, mno­hem pal­či­věj­ší, než kdy­by šlo jen o ver­zi toho, jak by vypa­dal Sex ve měs­tě po poži­tí eli­xí­ru mlá­dí....Read more »
4

STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází

...zahrá­la ve fil­mech „Na tuhle nemám” a „Sex ve měs­tě 2”. „Potřebovali jsme něko­ho, kdo bude jiný než zby­tek sou­čas­né­ho týmu, ale záro­veň do něj skvě­le zapad­ne. Musela být chyt­rá a zábav­ná....Read more »

Ženy

Před shléd­nu­tím sním­ku jsem sly­šel neje­den zápor­ný komen­tář na ten­to film, kte­rý měl navíc až pří­liš nápad­ně při­po­mí­nat Sex ve měs­tě. Začátek, kdy vidí­me něko­lik zábě­rů na žen­ské nohy v lodič­kách,...Read more »
word image 4

King Skate - SVOBODA

...ten asfalt, tvr­dej na padá­ní, ale ten pocit z jízdy je pro mě jeden z nej­hez­čích poci­tů, kte­rý si můžeš sám navo­dit; k tomu pat­ří sex, sur­fo­vat na vlnách a tako­vý­hle věci.“ Petr Pletánek...Read more »

Pamela Anderson

...se dív­kou měsí­ce. Získává též men­ší role v seri­á­lech jako je „Kutil Tim“ nebo „Ženatý se závaz­ky“. V roce 1990 si nechá­vá zvět­šit prsa na 80C a stá­vá se sexu­ál­ním sym­bo­lem 90tých let....Read more »

Filmové premiéry v září 2011

...to – tro­cha vod­ních spor­tů a nezá­vad­né­ho flir­to­vá­ní, po nocích spous­ta alko­ho­lu a sexu. Idylický plán se začne hrou­tit hned v zárod­ku, když po nevin­né jízdě na wake­bo­ar­din­go­vém prk­ně a násled­né neho­dě vyklo­pý­tá z jeze­ra jeden z chlap­ců...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...hrát­ky, Neuvěřitelný život rocke­ra Coxe, Zkažená úča či Sex tape.   CHRIS McKENNA (scé­nář, námět) je sce­náris­ta a pro­du­cent, kte­rý spo­leč­ně se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Erikem Sommersem napsal scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Spider-Man:...Read more »

PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006

...sexu. „ Neustále jsem uva­žo­val o fázi živo­ta mla­dé­ho muže, jehož všech­ny myš­len­ky pat­ří sexu , ale nic víc s tím nemů­že udě­lat“ vzpo­mí­ná si. Největší výzva pro napsá­ní scé­ná­ře k  Péčku...Read more »
blackdot15

VŘÍSKOT

...Randy: nesmí­te sou­lo­žit / nesmí­te dro­go­vat nebo chlastat / nesmí­te říkat „hned jsem zpát­ky“. Nikdo ho samo­zřej­mě nebe­re váž­ně... Podle evrop­ských měří­tek ve fil­mu vlast­ně žád­ný sex není, prudér­ní Američani...Read more »
James Marsden Thandie Newton 36090190391

James Marsden

...dola­rů. Také hrál v tee­nage­rov­ské kome­dii Sex Drive. Film sice pří­liš úspěš­ný nebyl, ale Marsdenův výkon byl vel­mi chvá­len. Za role v Kouzelné roman­ci a 27 šatů také zís­kal nomi­na­ci na cenu Teen Choice Awards. V roce 2009 ztvár­nil...Read more »

Jeri Ryan

...do Senátu USA na repub­li­kán­ské kan­di­dát­ce, ale byl donu­cen odstou­pit poté, co byla odha­le­na infor­ma­ce, že před šes­ti lety ho v roz­vo­do­vém říze­ní man­žel­ka obvi­ni­la z vynu­co­vá­ní sexu na veřej­nos­ti a podiv­ných sexu­ál­ních...Read more »
Apokalypsa na pockani e1463597462136

Charlie Human: Apokalypsa na počkání

Sex, dro­gy a pří­še­ry – tak by se dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat román afric­ké­ho spi­so­va­te­le Charlieho Humana. Hlavním hrdi­nou je puber­ťák Baxter Zevcenko, kte­rý navště­vu­je střed­ní ško­lu v Kapském Městě a v níž pro­vo­zu­je úspěš­ný...Read more »