Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Scooby-Doo na stopě'
b246733114 75546692 o2

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val) a Scooby-Doo!...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Scooby-Doo: Začátek

bez obráz­ků! OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA Co pojí nej­lep­ší kama­rá­dy? V pří­pa­dě Daphne, Velmy, Freda, Shaggyho a Shaggyho odváž­né­ho ště­ně­te Scooby-Dooa jsou to záha­dy! Celovečerní hra­ný Scooby-Doo: Začátek nás zavá­dí do doby, kdy...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma zmi­ze­la...Read more »
Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

na mís­to činu? Nalezená oběť vypa­da­la, jako by si sama došla pří­mo do jeze­ra, nena­šlo se na ní žád­né zra­ně­ní či sto­pa po boji, zápa­su. Co má s pří­pa­dem spo­leč­né­ho nale­ze­ná vytr­že­ná strán­ka...Read more »

Pamela Anderson

pro pán­ský časo­pis Playboy. Pamela se z počát­ku zdrá­ha­la, ale nako­nec na nalé­há­ní mat­ky odjíž­dí do Los Angeles aby moh­la nastar­to­vat svou kari­é­ru a mno­ho­krát se obje­vi­la na titul­ní stra­ně Playboye a sta­la...Read more »

Rowan Atkinson

-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: Emile Mondavarious, Spooky Island Owner2001 -     Comic Relief: Say Pants to Poverty role:2001 – Milionový závod (Rat Race) role: Enrico Pollini2000- Možná, miláč­ku...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

také psal scé­ná­ře. Ke svým věr­ným divá­kům se coby Ali G vrá­til v pořa­du Ali G: Rezurection, kte­rý byl odvy­sí­lán na sta­ni­ci FXX.             V prů­bě­hu toho­to roku bude­me Barona Cohena moci...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

potká­vá za poně­kud výstřed­ních okol­nos­tí - pře­vle­če­na za muže - svou život­ní lás­ku, což zapří­či­ní řadu zmat­ků, nedo­ro­zu­mě­ní a kom­pli­ka­cí. Princezna je totiž vzá­pě­tí po pří­cho­du do měs­ta okra­de­na a náho­dou nara­zí na tulá­ka Tyrana,...Read more »

Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

i za dva­cet let… A už zít­ra si na tohle díl­ko bude­te moci na tom­to mís­tě pře­číst recen­zi (recen­ze na Kill Bill 2). Kill Bill 2 Nevěstě zbý­vá na jejím sezna­mu smr­ti...Read more »
ctenarka

Traci Chee - Čtenářka

...si zále­žet na detai­lech - jako tře­ba vzta­hy mezi ost­rov­ní­mi krá­lov­ství­mi, lidi dělí­cí se na čte­ná­ře a nečte­ná­ře, sku­pi­na mužů - únosců dětí, magic­ké před­mě­ty, napří­klad samot­ná Kniha nebo pro­kle­té dia­man­ty...Read more »
2505 D036 00653 00643RV2 COMP

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

která je možná trochu nadbytečná zase takový problém není, aby to začalo někomu vadit. Jsem navíc toho názoru, že kdyby si ony hovadiny a šílenosti odnesla hlavní série a tihle...Read more »

Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?

toho čekal. Možná vzpo­mín­ky na dět­ství, mož­ná jsem film chtěl pořád­ně pocho­pit, mož­ná mě zají­ma­lo, jak se na něj budu dívat s odstu­pem času (kon­krét­ně 15 let od doby, kdy jsem...Read more »

Karcoolka

samo­zřej­mě upra­ve­na do poža­do­va­né komic­ké podo­by: „je čas nača­páť krás­nu­ju húč­ku“ (někdy je to až na ško­du). Vlk zde před­sta­vu­je inves­ti­ga­tiv­ní­ho novi­ná­ře, kte­rý je na sto­pě pacha­te­li toho­to děsi­vé­ho a nepo­cho­pi­tel­ně...Read more »
200312121758 underworld 1

Underworld

aris­to­kra­cií nemrtvých. Selene (Kate Beckinsale), krás­ná upír­ka, je pro­fe­si­o­nál­ní lovec lyka­nů. Sleduje jejich pohyb a bez milos­ti je likvi­du­je při kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. Lykani, jak se zde říká vlkodla­kům, jsou štvan­ci na okra­ji...Read more »
PlayAllspoluprace10

Kvaska - Recenze

skli­di­li ohrom­ný úspěch u divá­ků, za vše mlu­ví 600 tisíc pro­da­ných líst­ků na muzi­kál Krysař. Na prk­nech, kte­rá zna­me­na­jí svět, se tato dvo­ji­ce pro­sa­di­la jako zaru­če­ný tip na skli­ze­ní úspě­chu. Proto...Read more »
vlad 3 ruda zona 1

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

autoři snaží přesvědčit o tom, že bezpečnostní opatření jsou skutečně skvělá. Až na to, že jsou ve druhé chvíli hned celkem snadno narušena. Ve scénáři jsou trochu díry, jsou tam...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

Brůča / Souboj čaro­dě­jů Chytrá past na hlu­pá­ky / Honička na hopstrá­dě Světloskop / Jen výš, jen dál Zvuková verze/formát : 2.0 češ­ti­na, ang­lič­ti­na, pol­šti­na, maďar­šti­na, řečti­na, ruš­ti­na, arabšti­na Obrazový...Read more »
rev 1 SHZM 04741rv2 High Res JPEG28129

Shazam! – Recenze – 60%

opětovným vyslovením téhož jména se zas vrátí do své původní dětské podoby. Následně se Billy věnuje experimentování se svými schopnosti, aniž by tušil, že ho čeká zatěžkávací zkouška. Na stopě...Read more »
CaptainMarvelrecenzefilmu

Captain Marvel – Recenze – 50%

minimem přidané kreativní hodnoty, následkem čehož vyznívají tuctově a zaměnitelně. Začíná to už mimořádně rutinně natočenými akčními scénami, na kterých není nic zajímavého ani režijně, ani vizuálně, ani z hlediska...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

za kaž­dou cenu zavře­ná.“             „Líbací rost­li­na se inspi­ro­va­la někte­rý­mi dru­hy růžo­vých a načer­ve­na­lých lilií a orchi­de­jí. Patrick Mate, náš výtvar­ník postav, si vzpo­mněl na vel­ké čer­ve­né boxer­ské ruka­vi­ce a vymys­lel způ­sob, jak...Read more »

Titulky k Blindspot S04E16 - The One Where Jane Visits an Old Friend

FBI je na stopě Madeline a Jane se rozhodne požádat o pomoc starého přítele. Titulky pro vás připravily Gabik a jeriska03. Bavte se. Stahujte z webu Nextweek.cz...Read more »
Hellboy2019recenzefilmu

Hellboy (2019) – Recenze – 40%

Obvykle je některá z nich náhodně vytažena ve chvíli, kdy tempo filmu začíná trochu váznout, a pak už na ni znovu řada nikdy nedojde a nikdo ji už znovu nezmíní....Read more »
tiche zlo

Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno

kte­ré ho obklo­pu­je, se nau­čil poro­zu­mět lidem skr­ze sig­ná­ly skrý­va­jí­cí se za kaž­dým úsmě­vem, gri­ma­sou, doty­kem. Jenomže nesly­še­ná a špat­ně ode­zí­ra­ná slo­va mohou způ­so­bit pro­blémy… Kniha Tiché zlo, kte­rou napsa­la aus­tral­ská...Read more »
nhm 70 pet avengers 1

#1967: Nejmocnější hrdinové Marvelu 70: Pet Avengers - 60 %

...budiž. Vydávají se po jejich stopě, cestují v čase i prostoru i v dutinách jiných tvorů. Následuje minisérie "Avengers vs. Pet Avengers", která už se zaměřuje na jiný příběh. Tentokrát...Read more »

Vánoční nabídka

pros­tě neztrá­cí rych­lost! DVD: Zvuk/ Český dabing 5.1, 5.1 čes­ké titul­ky Bonusy:Komentář reži­sé­ra McG, Záběry z natá­če­ní, Audio komen­tář scenáristy/Dokumenty: akč­ní scé­na Hansen Dam, pro­duk­ce a design, kos­týmy, auta, taneč­ní sku­pi­na Pussycat...Read more »
5d299fd500474 ten days in the valley abc kyra sedgwick adewale jpg

Titulky k Ten Days in the Valley S01E03 - Day 3: Day Out of Days

Máme tu třetí den vyšetřování. Jane stále podezírá Petea, ovšem tým detektiva Birda se vydá po jiné stopě. Titulky pro vás připravili **Michael Mck** a **zuzana.mrak**. Bavte se. Stahujte z...Read more »