b246733114 75546692 o2

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val) a Scooby-Doo!...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Scooby-Doo: Začátek

...a vyda­li se tak rov­nou vstříc neu­tu­cha­jí­cí legra­ci a dob­ro­druž­ství. Speciální zába­va, spe­ci­ál­ní přá­te­lé a extra-speciální efek­ty děla­jí z toho­to pří­bě­hu na téma „jak to všech­no zača­lo“ (počí­na­je setká­ním chlap­ce a psa až po prv­ní výpra­vu...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

...nápa­dy, noví zápor­ňá­ci - Více než 25 plně inter­ak­tiv­ních pro­stře­dí - 7 zábav­ných mini­her a jed­na arká­do­vi­tá mezi­hra - Pomocník, kte­rý dává rady během celé hry - Originální ozvu­če­ní, úchvat­ná gra­fi­ka....Read more »

Pamela Anderson

...pro pán­ský časo­pis Playboy. Pamela se z počát­ku zdrá­ha­la, ale nako­nec na nalé­há­ní mat­ky odjíž­dí do Los Angeles aby moh­la nastar­to­vat svou kari­é­ru a mno­ho­krát se obje­vi­la na titul­ní stra­ně Playboye a sta­la...Read more »

Rowan Atkinson

...v diva­dle a hra­je ve fil­mo­vé kome­dii „Canned Laughter“ (Instantní smích). Přichází série, divác­ky veli­ce úspěš­ná,  pod názvem „Černá zmi­je“ na kte­rých spo­lu­pra­cu­je opět s Curtisem a hra­je zde prin­ce Edmunda Blackaddera, vévo­du z Edinburghu,...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

...drži­tel­ka Oscara, kte­rá pro­ká­za­la, že je jed­nou z nej­vše­stran­něj­ších sou­čas­ných here­ček a obje­vi­la se v širo­ké šká­le pozo­ru­hod­ných rolí. Stala se také prv­ní špa­něl­skou hereč­kou, kte­rá byla nomi­no­vá­na na Oscara. Tuto cenu poz­dě­ji...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...potká­vá za poně­kud výstřed­ních okol­nos­tí - pře­vle­če­na za muže - svou život­ní lás­ku, což zapří­či­ní řadu zmat­ků, nedo­ro­zu­mě­ní a kom­pli­ka­cí. Princezna je totiž vzá­pě­tí po pří­cho­du do měs­ta okra­de­na a náho­dou nara­zí na tulá­ka Tyrana,...Read more »

Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

...i za dva­cet let… A už zít­ra si na tohle díl­ko bude­te moci na tom­to mís­tě pře­číst recen­zi (recen­ze na Kill Bill 2). Kill Bill 2 Nevěstě zbý­vá na jejím sezna­mu smr­ti...Read more »

Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?

...nic pří­jem­né­ho, zvláš­tě pak, máte-li podob­nou panen­ku doma (poznám­ka auto­ra: Ano, jsem muž­ské­ho pohla­ví a měli jsme doma i panen­ku. Zvláštní? Možná. Ale úchy­lek ze mě není :-)). To se vám pak...Read more »