Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Síla lásky (2,3)'
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...otci.  Když točil Wajda KATYŇ , 2007,  bylo mu 81 let.  Síla sděl­nos­ti, slo­va, obra­zu,  nepo­strá­dá nic na údernostI,  dyna­mi­ce,  a věro­hod­nos­ti celé udá­los­ti. WAJDA je vystu­do­va­ný jako výtvar­ník, scé­no­graf,  má...Read more »
DF 09584 CROP

Zlodějka knih - ZAČÁTKY

...všech lidí ve svém oko­lí. Síla slov a před­sta­vi­vos­ti se pro Liesel sta­ne pro­střed­kem k úni­ku (i rados­ti) před bouř­li­vý­mi udá­lost­mi, kte­ré ji a všech­ny, kte­ré má ráda, obklo­pu­jí. Liesel je srd­cem a duší ZLODĚJKY KNIH....Read more »
Ami 1

Ami, chlapec z hvězd... se vrací...

...poslá­ní. Ve sta­vu roz­ší­ře­né­ho vědo­mí se setkal s tím, co nazý­vá Nejvyšší vesmír­ná rea­li­ta. Tento záži­tek byl zákla­dem veš­ke­ré jeho poz­děj­ší tvor­by. Láska jako moc­ná vesmír­ná síla, původ­ce a strůj­ce vše­ho. Bylo...Read more »
keaton bomb 2

BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří

...zde neno­si­lo. Kvalita sním­ků upa­da­la a spo­lu s ní i Keatonova kari­é­ra. Osobní tragé­die vyvr­cho­li­ly ve váž­né pro­blémy s alko­ho­lem. Přes opa­ko­va­né neú­spěš­né léče­ní se nako­nec pro­je­vi­la síla Busterova cha­rak­te­ru a s démo­nem se vyrov­nal po svém....Read more »

Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!

Pokračování fil­mu pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Hunger Games: Síla vzdo­ru se blí­ží. Knižní série Hunger Games se sta­la celo­svě­to­vým feno­mé­nem a zasáh­la již mili­o­ny fanouš­ků. Závěrečný díl kniž­ní tri­lo­gie roz­dě­li­li fil­ma­ři do...Read more »

Indiana Jones a království křišťálové lebky

...síla křiš­ťá­lo­vé leb­ky nepadla do nespráv­ných rukou. Na celou tu anti­ko­mu­nis­tic­kou fuš­ku nebu­de Indy sám, sice ho zra­dí sta­rý pří­tel, ale brzy naru­ku­je na stra­nu dob­ra „rebel bez pří­či­ny“ Mutt...Read more »
Putovani

Putování s dinosaury - 40 %

...John Collee (Happy Feet, Síla lás­ky) spo­lu s Theodorem Thomasem. Naučná for­ma z celé­ho fil­mu vyču­hu­je. Příběh je posta­ven tak, aby pře­de­vším uká­zal důle­ži­té momen­ty v živo­tě býlo­žra­vé­ho dino­sau­ra. I hra­ná scén­ka je k ani­mo­va­né­mu...Read more »
Logo

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

...kte­rá mu byla vyty­če­na. Filmaři své­ho FLINTA našli v nováč­ko­vi D.J. Cotronovi, kte­rý měl tu správ­nou kom­bi­na­ci síly, šar­mu a při­drz­los­ti. „D.J., to je tako­vá klid­ná síla a dob­rý kon­trast k Dwaynovi a Channingovi. Channing...Read more »
tesař

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

...Emoryově uni­ver­zi­tě. Jeho pora­den­ská a ško­lí­cí spo­leč­nost se zamě­řu­je na roz­ví­je­ní pozi­tiv­ních lídrů, orga­ni­za­cí a týmů. Je auto­rem knih Síla pozi­tiv­ní­ho pří­stu­pu (vyšlo v Gradě, 2016) The No Complaining Rule (pří­běh o tom, jak...Read more »
121885 350 0 fit

RECENZE – Matčina hra

...přítelem Adamem a jeho matkou Pammie. Ukazuje, jak mocná může být síla manipulace a že všechno nemusí být tak, jak se na první pohled zdá. ON TĚ MILUJE: Adam zbožňuje...Read more »
generace 89 1

#2079: Generace 89

...ohlédnutí se za pádem režimu. Zajímavý, skoro až kafkovský nápad, který ale mohl být vytištěn ještě před rokem 1989, to by byla teprve síla. Následuje Sheila od Bofa, tedy Bohumila...Read more »

Noc úplňku - Joong-cheon

...na scé­ně je někdy doce­la matou­cí. Ale hlav­ní myš­len­ky vám jis­tě neu­nik­ne. S roz­to­mi­le naiv­ním sen­ti­men­tem je nám před­klá­dá­na síla lás­ky, kte­rou nepo­ra­zí ani smrt. To vše je oko­ře­ně­no o napros­to úchvat­né...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci, kte­rá s nad­hle­dem a kome­di­ál­ní nad­sáz­kou, tak tro­chu v duchu Slunce, seno, sle­du­je kupí­cí se nedo­ro­zu­mě­ní a sou­hry náhod, kte­ré pořád­ně zamo­ta­jí hla­vu...Read more »

Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012

...věz­ni­ci. Film zachy­cu­je zkouš­ky a před­sta­ve­ní slav­né Shakespearovy hry Julius Caesar upro­střed jed­né z nej­tvrd­ších ital­ských věz­nic, kde Shakespearovský jazyk pro­mlu­ví skr­ze na doži­vo­tí odsou­ze­né zlo­čin­ce, vra­hy a zlo­dě­je. Síla umě­ní sou­pe­ří se...Read more »

TV Tipy 5. - 11. května

...atmo­sfé­ru nym­bur­ské­ho pivo­va­ru naru­ší pří­jezd své­ráz­né­ho a hluč­né­ho svě­to­běž­ní­ka Pepina... Česká fil­mo­vá kome­die Síla lás­ky St 7.5. 22:20 Pro Julii Robertsovou se náh­le zhrou­tí svět, když náho­dou při­stih­ne man­že­la s jinou ženou. V podob­né...Read more »
nejlepsi filmy001

Nejlepší filmy roku 2003 - Část první

...ale­spoň co se kva­li­ty jed­not­li­vých titu­lů týče. I pro­to není divu, že veš­ke­rou ame­ric­kou kon­ku­ren­ci v podo­bě Testu či Lásky s výstra­hou str­čil hra­vě do kapsy počin z čes­ké díl­ny. Režisér Jan Hřebejk, kte­rý se...Read more »

Filmy měsíce května

...„Den nezá­vis­los­ti“ Zemi téměř zni­či­li vetřel­ci. Teď ve fil­mu „DEN POTÉ“ je nepří­te­lem mno­hem niči­věj­ší síla: je to pří­ro­da sama. „Je to výprav­ný pří­běh o pře­ži­tí a hrdin­ství s neu­stá­lou akcí a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi...Read more »
200611291840 1

Kupec benátský

...kos­týmy a deko­ra­ce­mi. Romantická benát­ská zákou­tí jsou stej­nou pas­tvou pro oči jako exo­tic­ké pro­stře­dí Portiina palá­ce. Největší síla fil­mu spo­čí­vá v pre­ciz­ním ztvár­ně­ní ambi­va­lent­ních postav, jimž jed­no­znač­ně kra­lu­je bož­ský Al Pacino. Jeho...Read more »

Indiana Jones a království křišťálové lebky - Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

...síla křiš­ťá­lo­vé leb­ky nepadla do nespráv­ných rukou. Na celou tu anti­ko­mu­nis­tic­kou fuš­ku nebu­de Indy sám, sice ho zra­dí sta­rý pří­tel, ale brzy naru­ku­je na stra­nu dob­ra „rebel bez pří­či­ny“ Mutt...Read more »
SW9c

Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie

...dis­ku­tu­je. Například, smrt Snokeho, Leina „síla“ a také depre­siv­nost fil­mu (úděl pro­střed­ních čás­tí 🙁 ) . A teď se vrá­til reži­sér, kte­rý obno­vu feno­mé­nu před 4 lety začal. J.J. Abrams je...Read more »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

...Colinové ve fil­mu Hunger Games: Síla vzdo­ru 1. část s Jennifer Lawrence a Philipem Seymourem Hoffmanem, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du 2014. V sou­čas­né době natá­čí nezá­vis­lé dra­ma Freeheld s Ellen Page a Zachem Galifianakisem. Moore je...Read more »
Solo

Solo: Star Wars Story - O filmu

...kte­rý byl za svou prá­ci na pří­še­rách a dal­ších stvo­ře­ních ve fil­mech Star Wars: Poslední z Jediů a Síla se pro­bou­zí dva­krát nomi­no­ván na Oscara, se zno­vu ujal úko­lu zapl­nit svět toho­to fil­mu...Read more »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...kte­rý je po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí cel­ko­vě čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii. Svou roli Owena Gradyho si zopa­ku­je i v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu, kte­ré by měl mít pre­mi­é­ru v roce...Read more »