Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Specialisté Pondělí 26. 8. 2019 Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 Úterý 27. 8. 2019 Výměna man­že­lek Středa 28. 8. 2019 Malé lás­ky Středa 28. 8. 2019 Tvoje tvář má zná­mý hlas Sobota 7. 9. 2019 Policie Modrava Neděle 1. 9. 2019 Příběhy čes­kých...Read more »
DF 09584 CROP

Zlodějka knih - ZAČÁTKY

...    Příběh a posta­vy ZLODĚJKY KNIH se zro­di­ly v před­sta­vách spi­so­va­te­le Markuse Zusaka. Román Zlodějka knih byl pub­li­ko­ván v jeho rod­né Austrálii v roce 2005 a v ostat­ních zemích svě­ta v roce 2006. Po celém svě­tě se...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...Já ho nevi­dě­la v roce 2007 , 2008,   ale nyní na ČT v 20,10 hodin  dne 17.dubna 2010.  Kdy Česká repub­li­ka  vzda­la úctu s nový­mi obět­mi katyň­ské­ho neštěs­tí . Letadlo s 96 pol­ský­mi...Read more »
Ami 1

Ami, chlapec z hvězd... se vrací...

...Enrique Barrios je auto­rem dva­nác­ti knih. Žije v Brazílii, kde řídí Institut Ami-Ophir, vir­tu­ál­ní, vzdě­lá­va­cí a nená­bo­žen­skou orga­ni­za­ci, zamě­ře­nou na pozved­nu­tí vědo­mí lás­ky jed­not­liv­ců a sku­pin. Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, www.anch-books.eu, 2012, 2013...Read more »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu z roku 2003, cena Copa Volti z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2003, cena Actor Award z udí­le­ní Gotham Awards v roce 2002 a cena „Přínos nezá­vis­lým vizím“ z fes­ti­va­lu Sundance v roce 2001. Mezi její...Read more »
200611291840 1

Kupec benátský

...kos­týmy a deko­ra­ce­mi. Romantická benát­ská zákou­tí jsou stej­nou pas­tvou pro oči jako exo­tic­ké pro­stře­dí Portiina palá­ce. Největší síla fil­mu spo­čí­vá v pre­ciz­ním ztvár­ně­ní ambi­va­lent­ních postav, jimž jed­no­znač­ně kra­lu­je bož­ský Al Pacino. Jeho...Read more »
keaton bomb 2

BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří

...vul­ga­ris­mů a slov­ních pře­stře­lek, svůj humor divá­ko­vi zpro­střed­ko­vá­vá pou­ze obra­zem. Vystavět komic­kou scé­nu tak, aby pozo­ro­va­tel situ­a­ci správ­ně pocho­pil a k tomu se i poba­vil, neby­lo snad­ným úko­lem. Ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí před­sta­vo­va­ly zaru­če­ný...Read more »
Solo

Solo: Star Wars Story - O filmu

že se zno­vu – nebo popr­vé – zami­lu­jí do postav Hana Sola a Chewieho.“             Snímek Solo: Star Wars Story vás na fil­mo­vých plát­nech kin svým humo­rem a akcí uchvá­tí 24. květ­na 2018....Read more »

Noc úplňku - Joong-cheon

...na scé­ně je někdy doce­la matou­cí. Ale hlav­ní myš­len­ky vám jis­tě neu­nik­ne. S roz­to­mi­le naiv­ním sen­ti­men­tem je nám před­klá­dá­na síla lás­ky, kte­rou nepo­ra­zí ani smrt. To vše je oko­ře­ně­no o napros­to úchvat­né...Read more »
nejlepsi filmy001

Nejlepší filmy roku 2003 - Část první

Šest nej­lep­ších fil­mo­vých hitů z prv­ní půl­ky roku 2003Leden Pán prs­te­nů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměr­ně boha­tý, pro fil­mo­vé fanouš­ky a pří­z­niv­ce kva­lit­ní podí­va­né pak také vel­mi zají­ma­vý. Měsíc Pána...Read more »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...s Idrisem Elbou. Seriál byl odvy­sí­lán v pro­sin­ci 2015 a Haddock byla v roce 2016 nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním fil­mu nebo mini­sé­rii. V roce 2015 se...Read more »
Putovani

Putování s dinosaury - 40 %

...John Collee (Happy Feet, Síla lás­ky) spo­lu s Theodorem Thomasem. Naučná for­ma z celé­ho fil­mu vyču­hu­je. Příběh je posta­ven tak, aby pře­de­vším uká­zal důle­ži­té momen­ty v živo­tě býlo­žra­vé­ho dino­sau­ra. I hra­ná scén­ka je k ani­mo­va­né­mu...Read more »

Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012

Premiéra: 27. září 2012 / Speciální uve­de­ní: Nová scé­na, 11. září 2012 (líst­ky budou v před­pro­de­ji od čer­ven­ce 2012) Režie a scé­nář: Vittorio a Paolo Tavianiové Originální název: Cesare deve mori­re ( fes­ti­va­lo­vý ang­lic­ký název...Read more »

TV Tipy 5. - 11. května

...Ztracený svět: Jurský park St 7.5. 20:30 Pokračování neza­po­me­nu­tel­né­ho Jurského par­ku na sebe necha­lo čekat celé čty­ři roky a jed­no­mu z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů 20. sto­le­tí udě­la­lo tro­chu ostu­du. Matematik Ian Malcolm se od mili­o­ná­ře...Read more »
Logo

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

...kte­rá mu byla vyty­če­na. Filmaři své­ho FLINTA našli v nováč­ko­vi D.J. Cotronovi, kte­rý měl tu správ­nou kom­bi­na­ci síly, šar­mu a při­drz­los­ti. „D.J., to je tako­vá klid­ná síla a dob­rý kon­trast k Dwaynovi a Channingovi. Channing...Read more »

Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!

Pokračování fil­mu pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Hunger Games: Síla vzdo­ru se blí­ží. Knižní série Hunger Games se sta­la celo­svě­to­vým feno­mé­nem a zasáh­la již mili­o­ny fanouš­ků. Závěrečný díl kniž­ní tri­lo­gie roz­dě­li­li fil­ma­ři do...Read more »

Filmy měsíce května

...už nee­xis­tu­je. Je jeho jedi­ným smys­lem živo­ta, dokud svůj život nevez­me do vlast­ních rukou a neob­je­ví v sobě muže činu. 20. 05. 04 Spun ???? 27. 05. 04 Den poté Výzkumy kli­ma­to­lo­ga Jacka Halla (Dennis Quaid),...Read more »