grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

...Sára u sebe má. Naopak Sára netu­ší prav­du o svém otci stej­ně jako fakt, že její máma pení­ze na výlet pros­tě nemá, což je divá­ko­vi před­klá­dá­no hned v úvo­du fil­mu.   Samotné natá­če­ní...Read more »
NEZAVÍREJ e1535655469399

Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají

...kaž­dá ze sester tako­vá, jaká je? Prostě roz­díl­ná? Sára a Robin, obě sest­ry, dvoj­ča­ta, a pře­ce kaž­dá jiná. Sára byla vždy ta, kte­rá byla upra­ve­ná, poslou­cha­la, drže­la se u mámy. Robin byla pra­vý...Read more »
Sníh nebo popel

Sara Raaschová - Sníh nebo popel

Jaro před šest­ná­sti lety doby­lo Zimní krá­lov­ství. Nyní má zni­če­ná země jedi­nou nadě­ji - osm pře­ži­vších, kte­ří se sna­ží zís­kat své krá­lov­ství za kaž­dou cenu zpět. Jednou z nich je i Meira,...Read more »
zimnilide e1533268113208

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

...Sára, pro­vda­ná za Martina, s kte­rým má malou deví­ti­le­tou dcer­ku Gertie, kte­rou oba nade vše milu­jí. Když bylo Sáře 9 let, tak popr­vé spat­ři­la námě­síč­ní­ka. Bylo to na jaře ješ­tě v době,...Read more »
download

Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli…

Co může spo­jo­vat dvě ženy odliš­né­ho věku, žijí­cí v jiných svě­ta­dí­lech? Osmadvacetiletou Saru, pro­da­vač­ku knih ze švéd­ské­ho Hannige a stár­nou­cí Amy, kte­rá žije v Americe, ve stá­tě Iowa, mezi neko­neč­ný­mi lány kuku­ři­ce, na...Read more »
lucy clarkeová stíny nad zálivem

Co ukrývají Stíny nad zálivem?

...prá­vě její dítě. Štěstí měla Sára. Její Jacob pře­žil, no přá­tel­ství s Islou ne. Po sed­mi letech,zrovna na den nebla­hé­ho výro­čí, vsak Jacob zmi­zí beze sto­py. Postupně se začí­na­jí vyno­řo­vat nová i sta­rá...Read more »
vlcsnap 2019 10 15 22h38m16s613

Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny

Sara Sandeva – popr­vé u Zdeňka Trošky v zápor­né roli Nová pohád­ka Zdeňka Trošky Zakleté pír­ko vstou­pí do kin 2.ledna 2020, ale již v prů­bě­hu letoš­ní­ho pro­sin­ce se usku­teč­ní řada mimo­řád­ných před­vá­noč­ních před­pre­mi­ér....Read more »
200401051700 swimmingpool04

Bazén

Poněkud upja­tá Angličanka Sára (Charlotte Rampling), spi­so­va­tel­ka detek­ti­vek ve střed­ních letech, při­jíž­dí do Francie do domu vyda­va­te­le svých knih, aby se zota­vi­la z tvůr­čí kri­ze a načer­pa­la novou ener­gii a inspi­ra­ci. Vytoužený klid...Read more »
NaBrehu

Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové

Právem je Sara Gruenová již autor­kou jed­no­ho zfil­mo­va­né­ho best­selle­ru (kni­hy Voda pro slo­ny), dalo by se bez jaké­ko­liv nad­sáz­ky říci, že Na bře­hu jeze­ra bych vidě­la zfil­mo­va­né ješ­tě radě­ji. Ponurá,...Read more »
sniper1

Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci

Tak co nám při­ná­ší fir­ma Bonton do našich video­půj­čo­ven? Podívejte se sami, co za fil­my si může­te půj­čit.     Černý rytíř / Black kni­ght  Co takhle neplá­no­va­ný výlet do...Read more »
ertoviny Karel Dobrý 2

Podívejte se na trailer a nové fotografie k připravované pohádce Čertoviny

Herečka Sara Sandeva se při­zná­vá, že měla moc ráda prin­cez­ny. „Ale ne tako­vé ty typic­ké, ale tako­vé jako Popelka nebo Eliška z pohád­ky Princezna ze mlej­na…“ říká Sara. Dominick Benedikt sice...Read more »
e den nouveau paradis litteraire delodie tirel

Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou

...zpát­ky na nohy. Nakonec se spo­lu vyda­li k domo­vu. Luna se totiž jem­ně obá­va­la, že se Sára bude zlo­bit. Sára ji totiž odko­ji­la, jako kdy­by byla její vlast­ní, a to přes­to, že...Read more »

Láska na inzerát

...a Sára pak poma­lu pro­ží­va­jí zno­vu nale­ze­nou lás­ku, včet­ně toho, co jiní pro­ží­va­jí v puber­tě (např. poměr­ně vtip­ná scé­na shá­ně­ní kon­do­mů jako by „šlo o život“). Kromě stříz­li­vých vtíp­ků ústřed­ní dvo­ji­ce, hlav­ně „sto­ic­ky klid­né­ho“...Read more »
GrafMotor

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

...na prázd­ni­ny, pro­to­že tema­tic­ky budou situ­a­ce v něm dětem blíz­ké. Jednotlivými úko­ly pro­ve­dou děti čtyř­le­tá Sára a její sed­mi­le­tý brá­cha Kryštof. Sourozenci spo­leč­ně zaží­va­jí během léta různá dob­ro­druž­ství, pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky a řeší úko­ly...Read more »

NOVA - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova. TV Nova Název pro­gra­mu Popis Od Do Pretty Woman Dny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho krás­ná pro­sti­tut­ka...Read more »

Dračí války - Di weo

...plaz musí čekat dal­ší pět sto­le­tí do sou­čas­nos­ti. Objevuje se totiž dal­ší dív­ka, kte­rá v sobě skrý­vá kýže­nou magic­kou moc. Jmenuje se Sára (Amanda Brooks). A stej­ně tak se obje­vu­je rein­kar­na­ce její­ho...Read more »

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Chcete nato­čit prů­měr­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí....Read more »
blackdot1

DRTIVÝ DOPAD

...pro­ží­va­jí svá indi­vi­du­ál­ní neštěs­tí, včet­ně rodi­ny naší repor­tér­ky Jenny, jejíž roz­ve­de­ní rodi­če (Maximilian Shell, Vanessa Redgrave) pro sebe ani nyní nena­chá­ze­jí poro­zu­mě­ní. A Leo a Sára sto­jí před dospě­lý­mi roz­hod­nu­tí­mi, tře­ba­že jsou...Read more »
Certoviny

Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava

Čerti pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším pohád­ko­vým posta­vám reži­sé­ra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jed­no­ho vídá po ránu v zrca­dle 😊. Jak jsou však na tom her­ci z pohád­ky Čertoviny? Sara Sandeva se při­zná­vá, že...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...vrh­nout do fil­mo­vých nevěr. LENKA VLASÁKOVÁ (Miluška) Vaši puber­tál­ní dce­ru ve fil­mu ztvár­ni­la Sára Sandeva, jaká byla vaše spo­lu­prá­ce? A jak pře­ží­vá­te puber­tu u svých dětí? Máte něja­kou uni­ver­zál­ní radu, jak toto...Read more »
PoCemMuziTouzi

Po čem muži touží - Herci a jejich role

Na počát­ku fil­mu pozná­vá­me Karla. „Jeden z mno­ha mačis­tic­kých chla­pů, kte­ré jsem už v živo­tě hrál… a zkra­cho­va­lých pod­ni­ka­te­lů,“ ve struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zu­je Karla Jiří Langmajer. Zásahem osu­du se Karel sta­ne Karlou a díky tomu...Read more »
dcera války

Dcera války

Desetiletá Ana Jurićová bez­sta­rost­ně pobí­há uli­ce­mi Zagrebu, jez­dí na kole, hra­je fot­bal a ze vše­ho nej­ra­dě­ji trá­ví čas se svým nej­lep­ším kama­rá­dem. Když vypuk­ne občan­ská vál­ka, její život se změ­ní od...Read more »
Zaklete pirko A. Chocholata P. Urban

Zakleté pírko – Recenze – 40%

Aninka (Anastasia Chocholatá) je prosté děvče, které se na statku po rodičích stará o své dvě starší zpovykané sestry. Pak náhodou políbí nalezené havraní pírko, načež se z opodál stojícího...Read more »
P1064989

Jan Saudek slaví jubileum

...prv­kem foto­gra­fií. Během něko­li­ka desí­tek let se stal slav­ným, začal vysta­vo­vat v Paříži a zís­kal i fran­couz­ský Řád umě­ní a lite­ra­tu­ry. Jeho nej­slav­něj­ší part­ner­kou byla Sára Saudková, původ­ně mana­žer­ka. Sára se nako­nec osa­mo­stat­ni­la a je...Read more »
Logohr

Logohrátky by se mohly stát cenným pomocníkem dětí, které mají potíže s výslovností a rodičů, kteří by jim chtěli s tímto problémem pomoci.

O čes­kých dětech dneška se obec­ně ví, že už ve věku „škol­ko­vém“ nema­jí pro­blém ovlá­dat tablet a mobil­ní tele­fon, ale s mlu­ve­ním to není žád­ná hit­pa­rá­da. Dětí s poru­cha­mi řeči stá­le při­bý­vá, a i přes...Read more »
4fa10d621ae68467f06c5e595aa8fffa

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na čeka­la...Read more »