Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Reportéři ČT'
PredStooLety

Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

...zpra­vo­daj­ské shr­nu­tí dne, při­čemž pade­sát let sta­ré udá­los­ti, kte­ré ovliv­ni­ly živo­ty všech Čechů a Slováků i dal­ší smě­řo­vá­ní stá­tu, rekon­stru­u­je pomo­cí sou­do­bých zpra­vo­daj­ských pro­střed­ků. Reportéři budou infor­mo­vat z míst, kde se ode­hrá­va­ly klí­čo­vé...Read more »
Muzi

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Dalších 14 fil­mů, kte­ré sto­jí k při­po­me­nu­tí během těch­to prázd­ni­no­vých veder. Od dal­ší pokra­čo­vá­ní Vinnetoua, přes zami­lo­va­nou Pretty Woman, až k posled­ní­mu vzdo­ru X-menů. pondělí 23.7. Prima 23.7.2018  20:20 - Vinnetou - Poslední výstřel...Read more »
zivot si znovu nasel cestu jursky svet 2 ma prvni oficialni trailer

Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

Isla Nubar a její vody - tím­to mís­tem se momen­tál­ně pro­há­ně­la ponor­ka, jenž se blí­ži­la k Laguně Jurského svě­ta. Uvnitř byli dva muži, kte­ří dosta­li roz­kaz, vyzved­nout z tem­ných hlu­bin něja­ký před­mět. Nebyli...Read more »

Laputa - O příběhu/O tvůrcích

...stři­ho­vá sklad­ba. Za své vlast­ní autor­ské fil­my i fil­my, na nichž se podí­lel, zís­kal řadu tuzem­ských i mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Pracuje na tele­viz­ních pořa­dech Na ces­tě,  Queer,  Autosalon, Reportéři ČT, Retro, Fokus ČT...Read more »
Rocky

Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho

   Slavné boxer­ské dra­ma out­si­de­ra, kte­rý dostal šan­ci a zví­tě­zil sám nad sebou. Titulní hrdi­na, neú­spěš­ný tři­ce­ti­le­tý boxer Rocky Balboa, pra­cu­je jako výběr­čí dlu­hů pro míst­ní­ho lichvá­ře, boxu­je v pokout­ních zápa­sech...Read more »
1061 den kdy se to stalo 2d

RECENZE – Den, kdy se to stalo

...sestry. Nualin otec i celá řada jeho přátel působili jako váleční reportéři a právě jejich vyprávění bylo pro autorku primární inspirací pro vytvoření hrdinky, která se po návratu z válečného...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...dra­ma­tur­gie: Lenka Marešová vedou­cí pro­duk­ce: Jan Čumpelík výkon­ný pro­du­cent: Pavel Plešák kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Dušan Mulíček hra­jí: Alois Švehlík, Gabriela Míčová, Tomáš Bambušek Ročník 89 pre­mi­é­ra ve stře­du 20. 11. na ČT art...Read more »