Sedlacek

Robert Sedláček, režisér

...Ženy, kte­ré nená­vi­dí muže (2012). Spoluautor a reži­sér hra­né­ho cyk­lu České sto­le­tí (ČT – 2013, 14), Bohéma (ČT - 2017) a spo­lu­au­tor a spo­lu­re­ži­sér dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Život a doba soud­ce A.K. 1 + 2...Read more »
PredStooLety

Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

...zpra­vo­daj­ské shr­nu­tí dne, při­čemž pade­sát let sta­ré udá­los­ti, kte­ré ovliv­ni­ly živo­ty všech Čechů a Slováků i dal­ší smě­řo­vá­ní stá­tu, rekon­stru­u­je pomo­cí sou­do­bých zpra­vo­daj­ských pro­střed­ků. Reportéři budou infor­mo­vat z míst, kde se ode­hrá­va­ly klí­čo­vé...Read more »
Muzi

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

...navště­vu­je Thorogooda, kte­rý je ocho­ten u sou­du… čtvrtek 26.7. ČT1 26.7.2018  22:40 - Bažanti jdou do boje Čtyři mla­dí muži, kte­ří vstou­pí do armá­dy, jsou nuce­ni nejen si ostří­hat své dlou­hé vla­sy,...Read more »
zivot si znovu nasel cestu jursky svet 2 ma prvni oficialni trailer

Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

...dob­rý a fot­ky úpl­ná krá­sa. Celkově dopo­ru­ču­ju ke čte­ní, hlav­ně milov­ní­kům těch­to pří­bě­hů, těm se to bude líbit zce­la urči­tě. Má 64 stran. Autor: kolek­tiv Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti Nakladatelství: EGMONT Datum vydá­ní: 5. 06. 2018...Read more »

Laputa - O příběhu/O tvůrcích

...stři­ho­vá sklad­ba. Za své vlast­ní autor­ské fil­my i fil­my, na nichž se podí­lel, zís­kal řadu tuzem­ských i mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Pracuje na tele­viz­ních pořa­dech Na ces­tě,  Queer,  Autosalon, Reportéři ČT, Retro, Fokus ČT...Read more »
200911182121 n0aeb4904d7c20c4b574739eb84da7hjv1

„ROCKY“

Země: USA, 1976 Žánr: Drama, roman­tic­ký Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, Stan Shaw, Tony Burton, Lloyd Kaufman, Michael Dorn, Frank Stallone, Pedro Lovell    Slavné boxer­ské dra­ma out­si­de­ra, kte­rý...Read more »
1061 den kdy se to stalo 2d

RECENZE – Den, kdy se to stalo

...která se octne v jakémsi asi dětském domově a nešťastná píše do sešitu dopisy své matce. Uklidňuje se tím. Čtení jsem si moc užila. Námět sice není úplně originální, jako...Read more »