Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

...do kůže Raymonda ali­as Rudyho jis­tě  rych­le vcí­tí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblí­bí.“ Sitkom Raymonda má kaž­dý rád byl dopo­sud úspěš­ně zadap­to­ván tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi zemí Blízkého výcho­du,...Read more »

Jan Keller - Nedomyšlená společnost

Nedomyšlená spo­leč­nost je doce­la zná­ kníž­ka, dočka­la se cel­kem čtyř vydá­ní a dob­ré­ho při­je­tí z řad čte­ná­řů. Názor na text jež je v ní obsa­žen může být samo­zřej­mě růz­ný. Pan Keller je do...Read more »